Heeren Landbouwers! Zomergoederen, LANCASTER "nu. BESTE SISAREN Lekkere Rooktabak V. FONOK. - Venray. PETROLEUM Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk bij Wejl. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. HOILOWAYS PILLEN EN ZALF. eieren en JJ- en gevulde Bedden Het Grootste Rleeder-Magazijn der omstreken SPOORWEGDIENST „De Keulsohe Hagel-Assurantie-Maatschappij." Ter Boek- Courant- en Handelsdrukkerij f. d. Munckhof-Sassen, te Venray, H3* HEDEN "CS Michael Drcesscn-Liillers, Best Lijnmeel f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. Mans-, Jongens- en Kinderpakjes, „SCHOOLBANKEN" IJ. Mestrom en I». II. Scheepers De Goedkoopste in den handel. Alleen verkrijgbaar DE PILLEN en Peluwen. Vas Pt Js 'üs v Kleermaker te Horst. Wagendienst V eni^ay Station Wiigpmliciist-Omlcrneniiiig w. POELS. ZOMERDIENST. Dc menigvuldige hagelslagen waardoor onze landstreek telken jaro en byzondcr in het nfgeloopenc, zwaar geteisterd weid, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veld vruchten togen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid mot oen ^romlkapitaal van 5 Hilliaon 400 OOO <»ul<ltkii, bouovoiiH eon reservefond» van 2IOO.OOO (iiilden. Tegen zeer geringe premiën verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van don giond. als: klaver, granen, peulvruchten, beden, wortelen, vlas, hennep enz. De duizenden schadeloosstellingen, die .sedert meer dan MO jaren in der minne gere geld en prompt uitbetaald werden, strekken tot een onomstootelijk bewijs dsr loyaliteit en soliditeit der Keltische Hagel-Assurantie-Maatschappij, welke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door de Heeren M. VAN DE VOORT, Gem. secr. te Venray, W. THOMEER-HOUBEN, Horst. J. A. Roebroek 11. Daiuzeuberg H. Creeiners J. H. Bertrams .1. van Ass IISmeets gom. seer. gein. secr, A. J. Wiertz wethouder II. van Boom .1. Henckens H. J. van Bommel IIGeenen K. Franck gem. ontvanger J. W. Dols gem. ontvanger W. Th. Trienekens J. J. Dobbelsteiu gein. ontv M. II. Peters Tervooren L. Schobben li. Elias wethouder tl. Pubhen gem. ontvanger AGENTEN voor plaatsen waar de Maatschappij lieven zich te adresseeren aan het Ilool'dagentsehap Staat no. 18'25 Maastricht. to Gulpen. Voerend aal. - Maasniel. - Roermond. - Heel. Builde (adres Maastricht.) - Kerkrade. -» Venloo. Areen. - Kessel. Susteren. Schaesberg. Merkelbeek. Baarloo. Simpelveld. Horn. Wanssum. Wa u bach. Valkenburg Ottersum. M. A. H. Wet/els P. II. Everts gem. ontv. A. II. Aerts Cl». Hennen J. F. Savelkoul wethouder C. A. Monter gein. sec. H. llaeven gem. ontv. J. Hermans L. Janssen Gielens J. Maasen gein. ontv. J. Knapen J. W. Wolfs J. Lemmens gein. secr. \V. Schmoitz Joost en J. H. v. d. Venue gem. ontv Fr. Koeifs P. C. Rutten C. J. oosten C. A. Yernoij W. Janssen A. Perenboom te Heerlen. - Sevenum. Swolgen. - Nieuwstadt. Grevenbicht. Beesel. lilestraten. - IIoensbroek. - Helden. - Roggel. - Weert. E ijsde n. Beek. Echt. Maasbracht. Bergen. Scliani(lleer), Nedorweert. Sittard. - St.Odiliëuberg - Mook. nog niet vertegenwoordigd is. ge- evcstigd bij Jules lJenrarGroute van nitgrevei' van „Maas en Heel", worden alle soorten van drukwerk, als» Factuurs, Nota's, Wissels, Rekeningen. Kwitantiën, Assignation, Adres- Visitekaarten. Huwelijksbrieven en kaarten. Bruiloftsliederen Prijscouianten, Coupons, Bestekken, Verslagen, Reglementen. Aanplakbiljetten. Menu's Circulaires, Coiitracten. Et iquei 1 en Convocatie-Bil jetten. Dagboeken, Week lijsten, Wasehlijsten. Dagvaardingen, Obligation, O rd o li na u t ïënDeel a ratie's Adressen voor Envelh'ppen, Programma's Strooibiljetten, enz. PO'S V O O^rS» - en Weekbladen en Tijdschriften. oSS| fpoedig en g?edkccp afgewerkt. IMnalNiiig vnn tilvertnitiën in alle C'ouranion. lnteekening op alle i:n te verkrijgen bij Grootestraat, VEXRA V. VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche bij 1 Liter 10 Cent. - 5 - 48 - - 10 - 95 - VOORHANDEN: Reuversche en Tegelsche blauwe pannen A f 17.00 2e sto.'t f ló.OO 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f32.0o beste steenkolen A 60 ets. per mud aan huis Te Oostrum 55 cents por mud. Jij yroete partijen bill Aker rijzen. AARDEN KOEBAKKKN. a II 4iiiil<l«»ii PER ÏOO KILO. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75 ents. per drie niaaiidru. Extra-Editie van de Bazar- De abonnees op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, onivangeii perkwar- laal a /'U.50 bij tiet eerste en vierde No. van de BAZAR eene allo vering, bevatten de 1°. rier bladzijden met de fijnste Hand le erf; patronen en begeleidenden tekst en 2". een patroon in chromolilhoyrnphie voor yekleitrde borduursels. Vuor niet-aboiii.ées op de BA ZAK is de prijs van liet TIJDSCHRIJ T l'UOR FRAAIE IIAM) H E It li EX /().7o HER J MA AM)EX. Editiën van de Bazar G nummersf 1. G - met G gekl. platen - 1.50 G - 3 gekuipte patro. - 1.50 G - G gekl. platen en M gekuipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI TI EX kan men tegen verbooging van 0.51» hel Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Lng. Den ILuiy.Gein*. DELINFANTE. De Ondergeteekeiide be richt dat bij hem verkrijg baar is een prachtig assort i- als: Raliné, Flokmié, Manchester, Pilo. Lakens en Buxkings, Baai, wollen er, half wollen Stollen, enz. enz. en eene grnote partij Gemaakte Goederen, bestaande in: alles van zeer goede qualitpit aan spotprijzen a contant vanaf 1 Guld. 7>i 2 korting. Putoi sstraat.VENRAY. (ocllf Vlliorik.'lllliscll S.NllM'Ill aangeprezen 'loerden WKdA. lieer Dislr. Schoolopziener Mich iels r. Kessenivh, Roermond. De ondorgeleeliendon leveren, als eigen fabrikaat, in alle hout soorten en afinoetingen, tegen de moest concurreerende prijzen de doelmatigste „Schoolbanken" en bevelen zich vooral 111 de gunst van do II,II. Gemeentebestuursleden en Hoofden der Scholen. Ifaasbrackt—LInne (Limburg). Men vrage tyonsters, Attesten en Prijzen. Onderwijzers, die er mede kennis gemaakt hebbenspreken er ALLEX LOF van.) Wassohen onnpndig! Worden met spons en water schoongemaakt. RolWn gelijk op. Kunnen op de vereisehte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. Do kleuren houden beter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon besehut. -zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij gevi'ii kmclit en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan *t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Kn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ID E ZALF is een onfeilbaar, geneesmiddel voor kwade Beeneti, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zworen en E';?^1 uilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar vour Aamborstigheid. KEELPIJN, HRONCHITI8, VERKOUDHEID en HOEST. Ier genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest hetoovcrend gaamgetrokken en stijve Gewrichten, Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 353 OXFORD STREET, En worden verkocht. 111 Potten en Doozen van ls. li'jd.. 2s. 9d., 4s. Gd., lis., 22s. en MMs., en verkrijgbaar bij alle mcdicijnen-verkoQpers door de gebeele wereld. 9 v'i\s* verkoopt als bekend is. alles aan den minsten prijs. Buxkin jassen, buxkin broeken, buxkin vosten, buxkin palletots. l.uxkin demi saisoeus. Manchester jassen, broeken en vesten. Beiertin jassen, broeken en vesten. Pilo broeken, pilo palletots en vesten. Zwarte communie pakjes. Beste zwarte laken en buxkin pakken. Heeren-en burgerpakken, in Fransche, Duilsche en Engelsclie buxkins. en demi-saisoeu>. Eene sclmoiie sorieeriug vilthoeden. communie Ien flambards, zijden petten, hken petten en ledereu pellen. Eene mooie sorteering nieuwe siroohoeden voer i den aanstaanden zomer. Alle soorten buxkin. lakens, baai, manchester, pilo, linnen, katoen, Franschc merino», een missa geklemde kleerstolfen, mooi k-Jioun klem-stollen, pellen, 1 uw katoen,' t:\fdlakens. servetten 01) tnoubel-kaloon. De nieuwste mode in zijden linten voor toeren, br:il»aiidselr.' kanten en mutsen, bloemen en-veeren. ruscnen kragen, 1 zijden strikken en dassen, zijden doeken. Fraiisehe merinos gekleurde doeen en een mooie sorteériiig gekleurde zomerdocken. Allerliamle spotten kragen en voor- liemdeu. sliepze en strikken. Horster fabrikaat, van wollen en katoenen peluwen, linnen en katoenen thicken, weef katoen, linnen en wollen woofgareiis, en geverfde wollen en katoenen garens. HANDEL ITT: koloniale waren, boter en eijeren, steemm potten en kannen, aardewe-k. zwarte en witte klompen. Inlamlseh spek en vet. Amerilcaanscli spek en vet et: hammen. Rijst ctV tarwe bloem. zeer lagen prijs per 100 kiloirram. Alles aan uiterst «restolde laire prijzen, en bij eon pai-tij to koop dan wordt do prijs vermiudeid. Oii«lckrii«kiiiin^ .11. II. JAISSIÜI' Hotel "Goudkn Leeuw" Uren van VERTREK: van Venray naar 't Station: 7.30,9 ,40 voorm. 12.45. 2.20, 4.15, 5, 8 namid. Table d'Hóte A 1,30 heure. Diners A toute heure. Dienstregeling van 1 Oct. VERTREK van Ilütei Poels 7.30, 9,40 v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 5, S n'm. Table cl-IInlc n 1 lieure. UnierH a Ionic lieure. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. G.o'J 8.48 12.18 4.24 7.55 Mook lieumen. Lind.-Katw. Kuik Beugen Rijkevoort Boxmeer Sn inboek Vortum. Vierlingsbeek Smakt-Holth. - 7.12 door door - 7.22 - 7.29 n door - 7.38 door - door - 7.48 door - 7.58 10.11 9.4 12.30 4.37 8.11 9.7 door door 8.17 9.9 door door 8.19 9.15 12.39 4.4G 8.2G 9.24 12.47 4.54 8.36 9.30 door door 8.43 12.55 5.3 8.49 door duor 3.53 door door 8.58 1.5 5.13 9.12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 9.35 9.39 0.4-1 9.57 10.2 Venray Oirlo - door 10 17 door door 9.33 Meerl.-Tienr. 8.8 10.26 1.24 5.34 9.12 Grubb.-Lott. 8.18 10.38 1.33 5.44 9.5(5 Grub.-Kloost. - 8.23 10.42 door 5.49 10. Blerick - 8.34 10.53 1.45 G. 10.12 VENLO. .A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31, 9.55 2.— 4.8 7.48 Blerick - 5.30 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.48 10.10 2.17 door 8.8 Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.21 8.8 Meerlo-Ticnr. G.G 10.25 2.85 -1.38 8. IS Oirlo. 6.15 door 2.11 door door Venray 0.21 10.30 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holth. G.31 door 3.door door Vierlingsbeek G.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum G.50 door 8.19 door door Sambeek. - G.55 door 3.24 door door Boxmeer.. G.59 10.57 3.28 5.2 8 50 Rijkevoort 7.5 door 3.84 door duor Beugen 7.12 II.00 3.41 5.11 9. Cuijk 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. - 7.2ï> door 8.58 door door Ileumon 7.31 door 4.door door Mook 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Vcnlo-llnn.sfHelit Venlo vertrek 6 11,11 i 3 6 4018 25 Tegelen 65111 7 2 10 6 -18,8 33 Reuver 7 3 11 16 2 22 7 8 43 Swalmen 7-411 27 2 33 7 11S 54 Roermond 7 24111 46 2 15 7 21 y 4 Maasltraclil 7 33 11 4«> 2 55 I 321 K.4U 7 42111 51 3 1 7 11 0 20 Susteren 7? Oil 2 1 3 12 7 1y 28 Sittard 7 5y 12 10 9 38 0«4ifii 8 6 112 16 3 20 8 6 ileek-KIsloo S 13 12 °:t 3 37 8 l i y 4f.i Hu mie 8 23j ,2 3» - 3 48 8 25' Maastricht» ;i nk 3 57 SólilO 4 :>liiiiNtricjit-Veii O Maastricht vertrek 7 10 y 10 1 53 5 8 I 8 42 Bi.mie iy y 5u 23 5171 52 Be.k-EI.-loO 7 2U ld 1 2 14 5 27 y03 (ielèeii 7 36 10 8 2 21,5 34 0 10 Sittard 7 12 10 15 2 2D 5 tl1 17 Suslertu 7 51 10 25 2 3'.» 5 51 y 27 Krlit 7 58 10 33 2 17 5.3y| 9 35 Maasbracht 8 7 10 I I 2 58 r, lm y -in Roermond 8 18 U> 5713 13,6 22 10 1 Sw.iliueii 8 26 il 6 13 22 6 31)i in U'.» Reuver 8 35 il 15,3 !1 ii3y.li» ls T.gel.1, 8 16 11 2S!:l -|ii'6 51 In 82 Venlo 8 52 11 35! 3 52 <is; |(i; eiilo-ltotterdnin Venlo v 5 501 8 56 10 12 2 1 04 7 14 Blerick 6 03! - 1006 7 20 llwr»t-Seveiium 6 25[ - 1021 12 171 - 7 82 Heleiiiiveeii 6">0 n 10 39 12 31! e 7 16 Deurne 7 04:' - 10 49 12 40' 7 54 llcliniiml 7 38| 9 38 117 12 5l' 4 17 85 Ntielieii-Toilg. 7 57 - 11 23 1 4 - 8 18 Eimllioven 8 24! 9 54 1135 1 14,3 15 5 05 8 27 Boxtel 9 12,10 19 12 22 1 381 -• 5 0 8 59 Tilburg 942(10 43 1- 1 581 5 17 9 25 Br. «la 103 11 11 132 2 23; L; 9 54 Dordrecht ,1148 3 1053 Rotterdam 12 19 - 3 30 - 7 *2 1 83 KoRenlam- Rotterdam 5 88 8 SO 10 82 12 24 3 14 5 30 Dord reelii 6 18' 919 U 5 1 24 4 23 li 7 Hl'ed.i 7 1 Ml 14 Si 2 80 4 58 n Tilburg 7 28 in II 12 11 5 21 Boxlvl S— 11 18 1.3 1 4 18 5 52 7 52 Kiiidhoveii 830 11 51 12 53 5 10 6 16 8 II) Nucm-n-Toiig 8 37.12 2 5 21 - 8 52 llelmoml S IS 12 16 1 15 25 - y lo lïeunie 900 12.0 5 10 - 9 30 1 leden.i veen 9 UÓ ,2 -10 5 51 - 9 44 Ilorsl-Soveinm 9 27,12 57 6 J0j- 10 9 Blerick - 1 15 6 27 - 10 33 Venlo y 121 120 1 ..,o b 32j7 8 10 38

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4