Tra&spua&t Heeren Landbouwers! BESTE SISflBEN PETROLEUM beste Kluitkalk LANCASTER en gevulde Bedden Lekkere Rooktabak V. FONCK. - Venray. Bij J. CAMPS, Oostrum, Zomergoederen ïiL Vm MOSSIG „SCHOOLBANKEN" bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray, HOLLOWAY'S PILLEN EN ZALF. ederen en jj- Het Grootste Kleeder-Magazijn der omstreken Wagen dienst SPOORWEGDIENST „De Keulsche Hagel-Assurantie-Maatschappij." Ter Bock- Courant- en ISandelsdrukkeeij W. V. d. Munckhof-Sassen, te Venray, 2iy HEDEN "CE Michael Drccssen-LiiUcrs, Best Lijnmeel f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. Mans-, Jongens- en Kinderpakjes, G. Mcslrum en P. H. Scheepers De Goedkoopste in den handel. Alleen verkrijgbaar DE DILLEN" en Peluwen. V \e Kleermaker te Horst. V enray Station WagemlicnsMlnderaeming ZOMERDIENST. De menigvuldige hagelslagen waardoor onze landstreek tolkon jare en byzonder in het afgeloopene, zwaar geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veld vruchten tegen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid m©t ©cn ^ronidkapitttal van 5 MiBlioeia 400 OOO Gulden, benevens een reservefonds van 3ÖO.WÖÖ GuldeRi. Tegen zeer geringe premie» verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van don grond, alsklaver, granen, peulvruchten, beclen, wortelenvlas, hennep enz. De duizenden schadeloosstellingen, die sedert meer dan «'10 jaren in der minne gere geld en prompt uitbetaald werden, strekken tot een onomstootelyk bewijs der loyaliteit en soliditeit der Keulsche Hagel-Assurantie-Maatschappij, welke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door de Heeren M. VAN DE VOORT, Gem. secr. te Venray, W. THOMEER-HOUBEN, Horst. J. A. Roobroek gom. secr. to Gulpen. M. A. H. Wetzels H. Dautzenberg gem. secr. H. Creepers .T. H. Bertrams .1. van Ass H. Smeets Voerendaal. Maasniel. Roermond. Heel. Builde (adres Maastricht.) Kerkrade. Venloo. Arcen. Ivessel. Susteren. Schaesberg. Merkelbeek. Baarloo. Simpel veld. Horn. Wanssum. Waubach. - Valkenburg - Ottersum. A. J. Wicrtz wethouder H. van Boom J. Henckens H. J. van Bommel H. Geenen K. Franck gem. ontvanger J. W. Dols gem. ontvanger \V. Th. Trienekens J. J. Dobbelstein gem. ontv. M. H. Peters G. Tervooren L. Schobben L. Elias wethouder G. Pubben gem. ontvanger AGENTEN voor plaatsen waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is, ge lieven zich te adresseeren aan het Hoofdagcutsehap gevestigd bij Jules Henrar, Groote Staat no. 18*25 Maastricht. M 1'. H. Everts gem. ontv. A. H. Aerts Cli. Hennen J. F. Savelkoul wethouder C. A. Mentor gem. sec. 11. Raeven gem. ontv. .1. Hermans L. Janssen Gielens J. Maasen gem. ontv. J. Knapen J. W. Wolfs J. Lérnmens gem. secr. W. Schmeitz Joosten J. II. v. d. Venue gem. ontv. Fr. RoefFs P. C. Kutten C. J. Joosten C. A. Vernoij W. Janssen A. Perenboom te Heerlen. Sevenum. S wolgen. Nieuwstadt. Grevenbicht. - Beesel. Lllestraten. IIoensbroek. - Holden. - Roggel. Weert. Eijsden. - Reek. Echt. Maasbracht. - Bergen. - Seharn(lleer). Neder weert. Sittard. - St.Odiliënberg - Mook. TTitgever van „Maas en Peel", worden alle soorten van drukwerk, als: Factuur."Nota's, Wissels, Rekeningen, Kwitantiën, Assignation, Adres- Visitekaarten. Huweli.jksbrieven en kaarten, Bruiloftsliederen Prijscouranten, Coupons, Bestekken, Verslagen, Reglementen, Aanplakbiljetten. Menu's Circulaires, Contracten, Etiquette», Con vocatie-Bil jetten. Dagboeken. Weeklijsten, Wasch lijsten. Dagvaardingen, Oldigntiën, Ordonnantiën, Declaratie^ Adreveil voor Envelloppen, Programma's -Strooibiljetten, enz. netjes, spedig en gsetop afgewerkt. Plaatsing; van AilveHentlën in alle Couranten, Inteekening op alle Dag- en Weekbladen en Tijdschriften. 0B<S> EN te verkrijgen bij Grootestraat, VEN RA Y. m&msm VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche bij 1 Liter 10 Cent. - 5 - 48 - - 10 - 95 VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen A f 17.00 Ze soort f 15.00 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f32.0o beste steenkolen A 60 ets. per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Jij groi te partijen billijker prijzen. AARDEN KOEBAKKKN. a 11 Gulden PER 100 KIIjO. •federen dag verkrijgbaar a*n 70 ctnts het mul, fra :co thuis 75 cuts. per drie maanden. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZAR, die deze extra-editie verlangen, ontvangen perkwar taal a /'0.50 bij het eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- icerkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chroniolithographie voor gekleurde bord uursels. Voor niel-aboni.ées op de BA ZA R is de prijs van bet TIJDSCHRIl'T VUUR FRAAIE IIA XL) WERKEX fU.7ö PER 3 MAANDEN'. Editiën van de Bazar G nummersf 1. G met 6 gekl. platen - 1.50 G - 3 geknipte parro. - 1.50 G - G gckl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI Tl EX kan men tegen verhooging van 0.50 hei Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. L'itg. Den Haag. Gebr. DELINFANTE. De Ondergctcekende be richt dat. bij hein verkrijg baar is een prachtig assorti- als: Ratiué, Flokone, Manchester, Pilo. Lakens en Buxkings, Baai, wollen en half wollen Stollen, enz. enz. en eene groote partij Gemaakte Goederen, bestaande in: alles van zeer goede qualiteit aan spotprijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i 2 korting. Patersstraat.VENRAY. (cclil VincrlUuniiHrli *v«tc«ii aangeprezen 'ioor den WEdA. Heer Distr. Schoolopziener Michiels r. Kessenioh, Roermond. De ondergeteekeuden leveren, als eigen fabrikaat, in alle hout soorten en afmeetingen,'tegen de meest concurreerenda prijzen de doelmatigste „Schoolbanken" en bevelen zich vooral in de gunst van de H.II. Gemeentebestuursleden en Hoofden der Scholen. Ksashrseht—LtRas (Limburg). Men vrage ï/jonslers, Altesten en Prijzen, (H.II. Onderwijzers, die er mede kennis gemaakt hebben, spreken er ALLEN LOF van.) iWasschen onnoodigWorden met spons en water schoongemaakt. 'Rollen gelijk op. Kruinen op de vereischte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. Re kleuren houden beter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort. Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon beschut. zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Kn onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE Z -A. X-i 3? is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beeïién, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren e^EtLer bnilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KKK.LPIJ_NBRONCHITIS, VER KOUDHEID en HOEST. Ier genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geena mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en styve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 353 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Boozen van ls. li/td.. 2*. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. on 33s,, en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door d© geheel© wereld. °Jt e p 'ijs. ?K<\S' verkoopt als bekend is. alles aan den minsten prijs. Bnxiin jassen, buxkin broeken, buxkin vesten, buxkin palletots. huxkin demi saisoeiis. Manchester jassen, broeken en vesten. Bevertin jassen, broeken en vesten. Pilo broeken, pilo palletots en vesten. Zwarte communie-pakjes. Beste zwarte laken en buxkin pakken. Heerèn- en burgerpakken, in Fransche, Duitse he on Eiigelsche buxkins, en demi-saisoens. Eene schoone sorteering vilthnedem communie-hoedjes en flambards, zijden potten, laken petten cn lederen petten. Eene mooie sorteering nieuwe stroohoeden voor i den Aanstaanden zomer. Allo soorten buxkin. lakens, baai. manchester, pilo, linnen, katoen, Fransche merinos, een massa gekleurde kleerstoften, mooi katoen klecrstoll'en, pallen, ruw o katoen, tafellakens, servetten en meubel-katoen. De nieuwste mode in zijden linten voor toeren, brabandsche kanten en mutsen, bloemen en voeren, nischeii kragen. zijden strikkou en dassen, zijden doeken. Fransche merinos gekleurde doeken en een mooie sorteering gekleurde zomerdooken. Allerhande soorten kragen en voor- hemden, sliepze en strikken. Horster fabrikaat, van wol Ion on katoenen peluwen, linnen en katoenen t.hieke». weef kal oen, linnen en wollen weefgareus, en geverfde wollen en katoenen garens. HATTDEL XIST: koloniale] waren, boter en eijeren, steencn potten en kannon, aardewerk, zwarte en witte klompen. Inlandsch spek en ver. Arnerikaanscli spek en vet er: hammen. Rijst cn tarwe bloem, zeer lagen prijs per 100 kilogram. Alles aan uiterst gestelde latre prijzen, en bij een partij te koop dan wordt de prijs verminderd. Onderneming M. II. J.%\SSE\ Hotel -Gouden Leeuw" Uren van VERTREK: van Venray naar 't Station 7.30,9 ,40 voorm. 12.45, 2.20, 4.15, 5. 8 namid. Table d'Hóte A 1.30 heure. Diners A toute heure. 9.44 9.57 Venlo vertrek 6 44 11 Tegelen 651 11 7 Reuver 7 3 11 16 Swalmen 7.'4 11 27 Roermond 7 23 1136 Maasbracht 7 33 11 46 Echt 7 42 11 54 Susteren 7 50 12 1 Sittard 7 59 12 10 Geleen 8 6 12 16 Beek-Elsloo 813 12 23 Bunde 8 23 12 31 Maastricht aan k 8 32 12 41 Maastricht vertrek Bunde Be-k-Elsloo Geleen Sittard S u»ter en Iv-.hl M;»«|hracht Roermond 8 walmen Reuver TYgrlen Venlo 7 10 9 40'153,5 8 7 19 9 50'23 1517 7 29 10 1 |2 1 -I5 27 7 36 10 8 12 21 5 34 7 42 10 15 2 2915 41 7 51 10 2512 39,5 51 7 58 10 33'2 47! 5 59 8 7 10 44 258'ti lo 8 18 10 5713 13,16 22 8 26 11 6 8 35 11 15 '8 46 11 28 18 52 11 35 842 8 52 9 03 9 10 917 9 27 9 35 9 46 101 W. POELS. Dienstregeling- van 1 Oct. VERTREK van Hotel Poels 7.30, 9,40 v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 5, 8 n'm. Table d'llöle n 1 heure. ■liners a toute heure. Dienstregeling van X JUNI 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.59 8.48 12.18 4.24 7.55 9.4 12.30 4.37 8.14 9.7 door door 8.17 9.9 door door 8.19 9.15 12.39 4.46 8.26 9.24 12.47 4.54 8.36 9.30 door door 8.43 9.35 12.55 5.3 8.49 9.39 door door 8.53 door dooi- 8.58 1.5 5.13 9.12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 door door 9.33 1.24 5.34 9.42 1.33 5.44 9.56 Mook - 7.12 Heumen. door Lind.-Katw. - door Kuik - 7.22 Beugen - 7.29 Rijkevoortdoor Boxmeer - 7.38 Sambeek - door Vortum- doer Vierlingsbeek - 7.48 Smakt-Holth. - door 10.2 Venray. 7.58 10.11 Oirlo - door 10.17 Meerl.-Tienr. - 8.8 10.26 Grubb.-Lott. - 8.18 10.38 Grub.-Kloost. 8.23 10.42 door 5.49 10. Blerick 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 VENLO. A. 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.4.8 7.48 Blerick - 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.48 10.10 2.17 door 8.3 Grübb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tienr, - 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. 6.15 door 2.44 door door Venray - 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Holth. 6.31 deor 3.door door Vierlingsbeek 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.50 door 3.19 door door Sambeek. - 6.55 door 3.24 door door Boxmeer. - 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort - 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.11 9.- Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 9.S Lindeo-Katw. - 7.29 door 3.58 door door Heumen - 7.31 door 4.door door Mook 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo-ülnaMriclat 23 64018 25 210 6 4S:8 33 222 7 8 43 233 7 11(8 54 2 45 7 2119 4 255 7 32| 3 4 7 11 9 20 3 12 7 49 j 9 28 3 22 1 1.9.9 38 3 29 8 6 3 37 8 14 9 49 3 48 8 25 3 57 8 34,10 4 .HattfUriclit-VenSo 3 22 6 30110 09 3 31 jö 39,10 18 3 46 6 51110 38 352 6 58'' 10 39 4kiilo»ItotUkri3ani Venlo Bleritik H»rst-St*v«jiutn 6 2i 6 50 v. 5 501 8 56 10 ,12 2 6 03| - 10061 - Htlrtiaveen iJeurne Helmond Nsieiivn-Tong Eindhoven Boxtel Tilburg Bic In Dordrecht Rotterdam 7 04 i - 7 381 9 38 757 i - 8 241 9 54 9;2 10 19 942:10 43 10 3,11 11" j 11 48 112 19 1021 12 17 1039 12 31 1049 12 10 117 112 51 1123| 1 4 1135: 114 345 12 22j I 38 1 1 1 58 1 32 j 2 23 3 - I 3 30 714 7 20 7 32 7 46 7 54 118 127 8 59) HoHcrflniii-vpiilo 538 618 7 I 7 28 Botterdam Dordrecht Breda Tilburg Boxtel Eindhoven Nuenen-Tong Hfhndml Deurne llelenaveën Horst-Seventi in 9 271 2 571 Blerick - I 113' Venlo 9 121 1 20 S 80; 10 82 12 24 9 191115 124 IU14 H 411 10 44 12 7 11 18,12 34 11 54 12 58 12 2 I 12 16 1 15 830 837 8 48 9O0'12 30 909; 12 40l 2 30 8 II 4 18 5 10 5 24 25 5 40; - 5 51- 6 lo - 627'- 6 32 7 5 47 9 25 6 13 9 54 6.2 10 53 7 22 11 23 5 30 67 7 52 8 40 8 52 910 9 30 9 44 10 9 10 33 10 38

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4