DOOR VERTREK Inlandsche HONIG. Verfwaren. P. M. Sanders, Post-en Telegraafkantoor A. ROEFFSj Bij P. A. Boers Groote Gracht N° 1166 Beste Hollandsche Asch Inlansch Spek. Beste Portland-Cement BESTE GIPS. De Notaris van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENTIEN Brieven over Socialisme beste i'oodc en blauwe dakpannen Plavuizen, Steenkolen V. FONCK. Maastricht. Alles op maat. Eigen fabrikaat. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut gruttcmeel. Goed droog P. LUTTERS. sr Goud en Zilver Artikelen. De Notaris LINSSEN V E ft K 01) 1» E N publiek verkoopen: publiek verkoopen: publiek verkoopen publick verkoopen publiek verkoopen: De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh I)e Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh publiek verkoopen: De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh De Notaris Van don Bergh te VENRAY LIJST van brieven geadresseerd aan onbe kende personen gedurende de le helft der maand Juni 1888, en welke op schrifte lijke aanvrage aan den Directeur van het Postkantoor te Venray kunnen worden gere clameerd. Verzonden geweest naar AMERIKA W. Seurer, Hundertown. VENRAY Van den 30 Junij tot 7 Juli den 1888. Geboorten. Geene. Huwelijken. Geene. Sterfgevallen. Bernard Loonen ongehuwd landbouwer oud 51 jaren. Petrus Franciscus van de Mortel echtgenoot van Gertrudis Janssen schoenmaker oud 27 jaren. Venray, 2 Juli. Aangevoerd 1625 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 43 a 58 ets. Horst, 6 Juli. Boter per halve kilo 45 a 52 ets. Aangevoerd 1118 halve kilo's Maastricht, 3 Juli. Boter per halve kilo 56 a 64 ets. Eieren per 100 stuks f 3.00 a 3.15 3 Juli. Ter veemarkt waren heden aangev. 62 runderen, 65 kalveren en 194 varkens en biggen. De prijzen waren als volgt: runderen le qual. 65 a 70 c., 2e qual. 55 a 60 c., vette kalveren 60 a 65 c., en vette varkens 49 a 51 c., alles per kilo, nuchtere kalveren f 6 a 8 en biggen f4,00 a 6.50 per stuk. Ven/00, 30 Juni. Boter per 1/2 kg. 44 a 50 ets. Biggen aangevoerd 307 per stuk 8 a 12 fr. Tarwe per 100 kg. 9.00 0.00 Rogge 6.00 6.40 Gerst - 7.75 0.00 Boekweit 8.00 0.00 Haver 6.25 6.75 /ieryen, 4 Juli. Boter per halve kilo 40 a 48 ets. Aangevoerd 432 halve kilo's. Blittersrcijck, 2 Juli. Boter per halve kilo 40 a 50 ets. Aangevoerd 000 halve kilo's. Well, 2 Juli. Boter per halve kilo 42 a 57 ets. Aangevoerd 204 halve kilo's. Vierlingsbeek, 3 Juli. Boter per halve kilo 40 a 50 ets. Deame4 Juli. Boter per halve kilo 44 Cunt. Aangevoerd 684 halve kilo's. St.Anthonis, 5 Juli. Boter per i/t kg. 40 a 57 ets. Aangevoerd 1766 halve kilo's. Maandag-morgen waren op de kalveren en varkensmarkt te Nijmegen aangevoerd 750 biggen, .26 vette varkens, 6 schottelin gen, 25 vette kalveren, 9 nuchtere kalveren. De prijzen waren: biggen 4.00 a f 7, per stuk, vette varkens 19 a 22 ct. de 5 ons, schotte- lirigen 10 a 13 gld. per stuk, vette kalveren 25 a 30 ct. de 5 ons, nuchteren id. 4.00 a f 8 per stuk. Londen, 25 Juni. Heden werden ter Veemarkt aangevoerd 290Ö Runderen, 10,000 Schapen, 200 Kalve ren en 0 Varkens. Men noteert Runderen 3/4 a 5/-, Schapen* 4/4 a 5/9, Kalveren 3/4 a 4/9 en Varkens 3/- a 3/9 per steen. De TREKKING der eerste klas begint. 2» Juli geheele en gedeelten van loten zijn te bekomen bij Patersstraat VENRAY. Voor ecnigoii tijd verschoon aan een Werkman. door JACOB DU IJ VIS, Industrieel te Utrecht. PRIJS 35 CENTS. Een aanbevelingswaardig boekje èn voor arbeider èn voor patroon. van Vierlingsbaek naar Boxmeer, zal de Wed. M. LEVITICUS hare Manufacturen, Porcelein, Glas en Aar dewerk voor een civielen prijs verkoo- pen. Men kan glaswerk voor de aan staande kermis huren. m bgxd? aatfaa&ai) Adres F. PENNINX KOX, koekbakker VENLOO. Station venray-Oostrum zijn te bekomen zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN aan eoneurreerende prijzen Beste half zachte Lijnkoek aan f 10.10 per honderd kilo. Ujnnieel a f 10.50 per honderd kilo. Alle drooge en natte verwen, vernissen, venster en spiegel glas, glazen dakpannen, goud- lijsten, borstelwerk. Schilders- gereedschappen. Behangselpa pieren enz. aan eoneurreerende grijzen, Bij den Uitgever dezes is de inteekening opengesteld op en het prospectus verkrijg baar van Het ALBUM J^Jeerlandia JJatholica n slant d« $twfil Aan Z. H. Paus Leo XIII, ter gelegenheid van ziju Gouden Priesterfeest door zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint Sylvester van bet jaar O. H. *1887. Dit belangrijke werk is in de Latijnsche en Hollandsche taal keurig gedrukt op oud- hollandscb papier van groot formaat, het is voorzien van 3 Chromo- en talrijke andere Lithograph ion eti beslaat ongeveer 650 bladzijden. De prtfs van het complete exempl. gebonden is f 30, Voorhanden in groote keuze: Fijne Heeren en Dames elastieken en knoop bottinen. Heeren elastieken bottinen uit één stuk of met banden van af 4.50 gld. Jongens dito 3,50 - Dames elastieken bottinen van af 3,50 Rijglaarzen in alle grootten en soorten van af 60 cent. Molières van af 3,50 gld. enz. enz. SCHOEISTElSr Systeem Snel zonder voor- achter- of zijnaad) die door lang zoeken door mij in alle raogelyke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste Heeren en Dames schoenen tot de grofste werkschoenen toe, hetzij met elastiek, knoo- pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jagers en allen, die hunne bezigheden in weer en wind moeten verrichten, daar zij volkomen stof en waterdicht zijn van af 4,50 gld. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IX: a 70 Cent per mud. Franco station. 35 Cents pond bij M. VERRIET. Langstraat. Venraai. Van af heden verkrijgbaars aan f 6.25 per vat a contant, alsmede Venraai, i j Langstraat, maakt aan het geëerde publiek van Venraai en omstreken bekend, dat hij ontvangen heeft voor het aanstaande seizoen eene schoone collectie in: Zwart Laken, Fransche, Duitsche en Engelsche Buxking, zwarte en gekleurde Fransche Merinos, eene zeer groote sorteering in Kleedjes- stoffen, zwarte en gekleurde Zijde, Baai, Spreijen,. wollen en katoe nen Dekens, wit en blauw Linnen, echte Kanton en Mutzen, Bloemen, zijden Linten, zijden Franjes, Over hemden, Cravatten, Vestdaasen, enz. ■EL i? V) «*- W 5T fc. ,g Ijeereu en Dames Mode-Artikelen. CO Eene zeer schoone en ruime keuze in Al deze artikelen worden verkocht aan zeer LAGE IMUJZLY. te Venrav, zal ten verzoeke van den Heer W. ADRIAANSGITZELS. op Donderdag 12 Juli 1888, 's namiddags ten 5 ure, ter plaatse in het openhaar met crediet Eenige Perceelen Kogge staande te was sen in het Venrnyschj veld, achter het huis van J. van den Berg en naby den Molenhof onder de Gemeente Venray, lo zatnen groot 2 Hectaren. Vergadering ter herberge van Theodoor Claessens aan den weg naar Leunen. zal op Maandag den 9 Juli 1888, voorin. 9 ure te Horst aan de Melderelo, o.p de Blakt, op verzoek van de weduwe en kindereu van Autoon Jeurissen, 15 perceelen rog Vergadering aan No. I. Zegt 't Vnort. zal op Maandag den 9 Juli 1388, voorm. 9 ure te Horst aan de MeldersloJ op de Blakt, na afloop van den verkoop van de weduwe Jeurissen, op verzoek vau de kinderen van Jan Aerts, 8 slagen rogge. 5 id. haver en.evont Vergadering aan No. 1. Zegt 't voort. 1 zal op Vrijdags den 13 Juli 1888, des namiddags 5 ure ten huize van HENDRIK MARTENS te Leunen onder Venraai GEMEENTE VENRAAI. 1. Koor. Een liuis, ^tai. M'Iiiiiir, tuin, boun- en wriSand, geleyen le Venraai aan het verbreek sectie D no. 736, 738, 739, 741 en 742, samen groot 48 aren 60 centiaren. 2 Koor. Een perceel l>ou win ml aldaar, sectie I) no. 768. gro«»t 21 aren 11).centiaren, grenzende het voetpad en den weg. 3. Koop. Den perceel bouwland in 't. Leun- sche veld, sectie I) no. 924, groot 13 aren 50 centiaren, grenzende Ant. Verstraeleu en Joh. Willems. 4. Koop. Een perceel hou a him! aan Steegsbroek, sectie H no. 167, groot 57 aren 20 centiaren, grenzende Ger. Willems en 3 wegen. 5. Koop. Een perceel houmlaiid in 't Overbroeksveld. sectie G no. 1281. groot 58 area, grenzende de lieer Phil. Esstr. Hend. Srnits en de Wed. Ren. Rongen. Voorschreven goederen zullen ook in massa groot 1 heet. 98 area 40 cent. geveild worden. Toebehoorendc aau de Wed. PETER KUIJPERS. Zegt het voort. zal op Maandag den 10 Juli 1888, des namiddags 1 ure te Venraai, ter plaatse Mer- selo, op verzoek van de Erfgenamen VAN DE PASC1I BALTKSSEN. publiek verkoopen 25 perceelen rogge, 10 id. Iia vei*. 2 id. even* Bijeenkomst aan het sterfhuis. Zegt het voort. zal op Maandag den 16 Juli 1888, des nam. 4 ure te Venraai ter plaatse Merselo, op ver zoek van de weduwe en kinderen Willem Rongen. 9 perceelen rogge. 1 dito haver. 1 dito spurrie. Vergadering aan no. 1. Zegt 't Voort. zal op Maandag den 16 Juli 1888 des namid dags 5 ure te Venraai, ter plaatse Merselop op verzoVk van Theodorus Cox. vroeger te Merselo fhans ie Deurne, publiek verkoopen: I9 perceelen rogge. Vergadering aan N. 1. Zegt 't voort. zal op Dinsdag den 17 Jv'ïi 1888, des voorm. 9 ure te Lottum, op ver/oek vau de kinderen Peter Andreas Mulders/ 3 perceelen haver op den Flinsscuberg. 1 perceel ivgge id. 1 id. boekweit id. 1 id. rogge in 't Hoogveld. 1 id. dito in de Papeling. 1 id. haver id. 2 id. aardappelen id. 3 id. rogge Houthuizeiveld. 2 id. lupinen id. 3 id. haver id. 2 id. boekweit id. 2 id. rogge op de Horsten. 6 id. id. in de Upperdouk. 4 id. haver id. 3 id. gerst id. 1 id. id. te Broekhuizen op do Stukt, vonrnf te bezichtigen, welk perceel op den Flinsscuberg z.ii verkucht worden. Vergadering op den Flinsscuberg. Zegt 't voort. zal op Woensdag den 18 Juli 1888, des voorm. 9 ure te Horst aan de Konijnswarande, op verzoek van Peter Daniels en kindereu, publiek verkoopen: 9 perceelen rogge. 4 dito haver. Vergadering aau No, 1. Zegt 't voort. zal op Woensdag den 18 Juli 1888. des nam. 2 ure te Venraai ter plaatse Oostruin, op verzoek van Hendrikus Jacobs. publiek verkoopen: 2 perceelen rogge 111 't veld. 1 id. id. in Vrouwenkamp» 1 id. id. in den KTeuwe»lkan>,p, 2 id. haver in den Vrouwenkamp, 1 id. id. in de Nicuwenknmp. 1 id. id. in den Valk en kamp. Vergadering bij Thielen, herbergier. Zegt 't; VQf/i'i. zal op Woensdag d,eu. 18. Juli 1888, des na middags 3 ure* Ie Venraai ter plaatse. Oost rum, op verzoek van de. Erven Van den. Heuvel- Verstappen.. publiek verkoopen Eenige perceelen rogge en haver. Y oigailer ing bij Tb iel en Zegt 't voort. zal op Woensdag den 18 Juli 1888, des nam. 4 ure te Venraai ter plaatse Oostrum, op vor- 7oek van Jacobus Pouwels, publiek verkoopen: 12 perceelen rogge. 3 id. spurrie. 1 perceel even. 1 id. lupinen. Vergadering aau No. 1. Zegt 't voort. zal op Donderdag den 19 Juli 1888 des namid dags 2 me te Venraai ter plaatse O verbreek, op verzoek van de weduwe en kinderen Jacob Jacobs, 8 perceelen rogge. A - even. 4 - spurrie. Vergadering bij Thomas Beurskens. Zegt 't voort. zal op Donderdag den 19 Juli 1888. des nam. 3 ure te Leunen, op verzoek van de weduwe Johannes Loonen, publiek verkoopen: 3 perceelen rogge. 1 perceel haver. 1 id. even. Vergadering aan No. 1. Zegt 't voort. zul op Donderdag den 19 Juli 1888, de* na middags 5 ure ic Oirlo, op den Tinhof, op verzoek van J. Rooskens, publiek verkoopen 25 perceelen rogge. 3 id. even. 3 id. lupinen. 2 id. spurrie. Vergadering op den Tinhof. Zegt het voort. zal op Donderdag den 19 Juli 1888. des nam. 6 uro te Oirlo, «»p verzoek van de Erfgenamen Johannes van Rfiëe, publiek verkoopen: 4 perceelen rogge, 2 id. havei. 2 ui. spume. Vergadering aan No. 1. Zegt 't voort. zal op Viydag don 20 Juli 18*8. des nam. 4 uro te Venraai ter plaatse Lull, op verzoek van de kinderen I'. Jeuken, publiek verkoopen: 20 perceelen rogge, 16 id. haver. Vergadering aau hot huis. Zegt "t voort. zal op Zaterdag 21 Juli 1888, op verzoek van den heer Jos. Sleegh, publiek verkoopen: A* De* voormiddags 10 uur te Horst in de Reindonk. 2 H. 24 a. voorgras in 7 slagen, benevens 4 heet. nagras ter beweiding in 2 slagen, ver gadering aldaar. II. Des namiddags 3 uur, te Mcerloo ten huize van Ant. Thêanissen. 20 slagen tophout en schalen, in het bosch afkomstig van II. Reindors, gelegen aau het l'apendijkje. 2Ü slagen tophout, boonstaken eu schalen, in het bosch van A"t. Thounissen, gelegen achter het Rlsliout te Meerlooalles vooraf te bezichtigen. Des namiddags 6 uur, te Gruhbonvorst tor plaatse Klein-Califoruio, ten huize van G, Go,intimus. 25 slagen tophopt en schalen, gelegen al daar in dc Ylmkcpoel in het bosch afkomstig van Joosten, to Grnbbenvorstvooraf te gaan zien. £egt 't voort. zal op Maandag deu 23 Juli 1888. des voorm. 9 ure' te Horst aan de Meterik. op verzoek van de kuulcren van Lambert van Kens, rubliek verkoR^eus. 0 perceelen rogge, 3 id. 1 hlVer» 2 i(T." aardappelen, 1 i£' boekweit. Vergadering aan hek sterfhuis. Zegt T VQcnt.

Peel en Maas | 1888 | | pagina 3