P. I. Heeren Landbouwers! „SCHOOLBANKEN LANCASTER BESTE SIGAREN Lekkere Rooktabak V. FONCK. - Venray. PETROLEUM Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluit kalk Zomeraoederen, bij Wfd. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. HOL^OWAY'S PILLEN EN ZALF. e deren ea en gevulde Bedden Wagendienst Het Grootste Rleeder-Magazijn der omstreken SPOORWEGDIENST Ter Hoek- Courant- en Handelsdrukkerij W. V. d. iVlunckhof-Sassente Venray, Michael Dreesscn-Lultcrs, Best Lijnmeel f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. Mans-, Jongens- en Kinderpakjes, rÜL 1AA 6. Mcslrum en P. II. Scheepers De Goedkoopste in den handel. e P,... 'Js. v'\\s' Kleermaker te Horst. ZOMEliDlENST. De menigvuldige hagelslagen waardoor onze landstreek tolken jaro en bijzonder in Tiet nfgcloopeue, zwaar geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veld vruchten tegen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid „De Keulsehe Hagel-Assurantie-Maatschappij." met een grondkapilaal vssn 5 .^liniorn -8ÖW OOO (niililcn, benevens een re»ei*%'ef«n«fis van SfOO.OOO CbidïjBci*. Tegen zeer geringe premiën verzekert gemelde Maatschappij alle voorthrengselen van don grond, als: klaver, granen, peulvruchten, bedenwortelenvlas, hennep enz. I)e duizenden schadeloosstellingen, die sedert meer dan 80 jaren in der minne gere geld en prompt uitbetaald werden, strekken tot een ononistootelijk bewijs der loyauteit en soliditeit der Keulsche Hagel-Assurantie-Maatschappij, welke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door de llcereii M. VAN DE VOORT, Gem. secr. te Venray, W. THOMEER-HOUBEN, Horst. J. A. Roebroek gom. secr H. Dautzeiibei'g gem. secr. H. Crecmers J. H. Bertrams J. van Ass II. Smecis to Gulpen. - Voerendaal. Maasniel. Roermond. - Heel. Bunde (adres M aas I richt.) Kerkradc. Venloo. - Arcen. Kesscl. Susteren. Schaesherg. Merkelbeek. Baarloo. Sitnpelveld. Horn. - Wanssum. Wnubach. - Valkenburg Ottersum. A. J. Wiertz wethouder H, van Boom •J. Henckens H. J. van Bommel H. Geenen K. Franck gem. ontvanger J. \V. Dols gom. ontvanger W. Tii. Trienekens J. J. Dobhelstein gem. ontv. M. 11. Paters G. Torvöorcn L. Schobben -L. Elias wethouder G. Pubben gern. ontvanger AGENTEN voor plaatsen waar de. Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is. ge- dieven zich te adressoeren nan het 1 looldagentschap gevestigd bij Jules IlenrarGioote Staat no. 1S25 Maastricht. M. A. II. Wet zeis P. H. Everts gem. ontv. A. H. Aerts Ch. Hennen J. F. Savelkoul wethouder C. A. Mentor gein. sec. li. Uneven gem. ontv. ,1. Hermans E. .Janssen Giclens J. Maasen gein. 'ontv. J. Knapen J. W. Wolfs .J. Lcmmeus gein. secr. W. Schmeitz Joosten J. H. v. d. Venue gem. ontv. Fr. Koelis P. C. Rutten 0. J. J oosten C. A. Vernoij W. Janssen A. Perenboom te Heerlen. - Sevenum. S wolgen. Nieuwsladt. Greveubicht. Beesel. Ulestratcn. Hoensbroek. n Helden. - Roggel. y> W eert. Eijsden. - Beek. - Echt. Maashrncht,. Bergen. Scha rn( 11 een. Nederweert. Sittard. St.OdilitMiberg Mooie. :d S>3" TTit jrovci' van ,,Maas en Peel", worden allo soorten van drukwerk, als: <3><ï Factuurs, Nota's, Wissels, Roken i ngenKwi tan tien, Assignation, Adres- «fc Visitekaarten. Iluwelijksbrieven en kaarten, Bruiloftsliederen •Prijscouianten. Coupons, •Bestekken, Verslagen, Reglementen, Aanplakbiljetten, Menu's Circulaires, Contracten, Etiqtieüen, Convocatie-Biljetten, Dagboeken, Weeklijsten, Waseb lijsten. Dagvaardingen, Obligation, Ordonnantiën, Declai atie's Adressen voor Envolloppen, Programma's Strooibiljetten, enz, netjes, spoedig en goedkoop afgewerkt, IManlsln^ van Adterlrnlirii ia alle Conranlea Inteekening op alle Dag- en Weekbladen en Tijdschriften. HEDEN lcMhi ÊN" te verkrijgen bij Grootestraat, VENRA V. VERKOOPT beste zuivere Anierikaansebe bij 1 Liter 10 Cent. - 5 - 48 - »10 - 1)5 - VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen a f 17.00 2e soort t' lö.Oü 3e soort f 9.00 roode pannen f 18.00 plavuizen f 32.0o j 'beste steenkolen A 60 ets. per n.uii aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Jij grot. te parijen bi linker prijzen. AARDEN KOELAKKEN. a II «luidt 'II PER 100 KULO. 'lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents bet mud, franco thuis 75 cis. per ilrie niaamdcii. Extra-Editie van de Bazar. I)c abonnees op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, omvangen per kwar taal a /'(J.5U bij liet eerste en vierde No. van de liAZAli oene alle vering, bevatten de 1". vier bludz jden met de fijnste IIand- werk patronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chroniolilhographie voor gekleurde borduursels. Vuur niel-abuin.ées op de BAZA Ris de prils van bet TIJ DSCUlilh T VUUR FRAAIE IIAXD \VERKE.\ f'U.7ö l'ER J MA AN BEN. Editiën van de Bazar nummers1. (j - met (5 gek 1. platen - 1.50 0 -3 gekuipte patro. - 1.50 6 gckl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij AL DEZE EDI Tl RN kan mei! legen verhooging van 0.50 bei Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Li tg. Den Jiang. Gobi*. DEEiNT'ANTE. De Ondergetekende be richt dat. bij hem verkrijg baar is een prachtig assorti- i als: Ratiné, Flokmié, Manchester, Pilo. Lakens en Buxkimrs. Baai, wollen en half wollen Stolb-n, enz enz. en eene groote partij Gemaakte Goederen, bestaande in: allen van zeer goede qiinlifeit aan spel juijn a contant vanaf 1 Guld. 5i.i korting. Patei sstraat.VENRAY. AiiHU'iBiaansch syslecin) aangeprezen door den WEdA. Hoer Distr. Schoolopziener Michiels v. Kessenich, Roermond De ondergeleeliendcn leveren, als eigen fabrikaat, in alle hout soorten en afmeetingen, tegen de meest concurreorende prijzen de doelmatigste Schoolbanken" en bevelen zich vooral in de gunst van de H.H. Gemeentebostuursledcn en Hoofden der Scholen. MaashraqW- -tinne (Liin bu rg) Men vrage JJonsters, Attesten en Prijzen. [II.IIOnderwijlen, die er mede /tennis gemaald hebben, spreien er ALLES LOF van.) Wasschcn ounoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op dc vereisehfce breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren bonden beter stand en verteerd het doek minder dooi' zonnehitte of vochtige temperatuur dan van ecnig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon beschut. ^Alleen verkrijgbaar DE PILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kraclr en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing vniitille kwalen, ei-ron aan *t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En oipie taal ba ar voor Kindoren van eiken ouderdom. is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Ettè lmilen. Zii is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor /jpmborstigheid. KEELI'tAs, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST, l'er genezing van kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten beeft zij geene nu-dediijger, cn geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen hcreid in Thomas IIOLLO WA Y's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verljoclit, in Poften en Doozen van ls. 1 ï/grl2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., cn yerkrijgbaar bij alle medicijnen-vcrkoopers door de gelieele wereld. en Peluwen. 'ast Va5 \e Buxliin jdson, linxkin lipooken, hiixkin vostmi, liuxkin ii:il]i;tols. I.uxkin ilomi km<o.;iis. Mjuicluwtor jisse», iiruokon en vasfiu. Bwcrtin jmmm. Ii:'oüIc«i un venten. I'il.i h.-.ieken, ,iiln |ialluloM en vesten. Xwafte cuininiuiia |iikjes. Heste zwei te leken en liuxkiit p ikken, lleernn-cn burger;iakkeu, iu Knumdie. Duttsclie en Kngolseho buxkins, en deini-saisoens. I Eene schouiiH «oriecring viltlioeden. commuuie-lioedjes en Il imbnrds, ziiden pelten, liken petton en lederen pettou. Eene iiiouie sorieering nieuwe siroolioeden vuur den aanstaanden zomer. Allo soorten buxkin, lakens, baai. minchcstrtr. pilo, linnen, katoen. Frnnsclie merinos, een in issn iriiklcui'de kleeestolleii, 'uooi k -Muen kleerstellen, 1L?ni uw b katoen,taf lbikens. servei.ien en meubel-katoen. De nieuwste mode in zijden linten voor toeren, braluindscb kanten ea nri sju. bloemen en voeren, nisruen kragen, zijden strikken en dassen, zijden «heken. Frausciie meryfos ^.•kleurde doe .en en eên mooie sorieering gekleurde /.«imerdoeken. Allerhande sooi ten kragen en voor- bemdiMi. sliepze én strikken. Horstcr fabrikaat, van wollen en katoenen peluwen, linnen en katoenen tlnokon. weef katoen, linnen en wollen weefgarens, en geveilde woller: eu kttoeiien garemr. V enray Station Oii(8crBi<iMiiiiiij^ HI. If. JAi\'SSEl\ 11 ót el Gouden Leeuw" Uren van VERTREK: van Venray naar 't Station: 7.30,9 ,40 voorm. 12.45, 2.20, 4.15, 5, S nam id. Table d'Hóte A 1.30 heure. Diners A toute heure. Wagciidicnsl-OiKlci'iicining w. POELS. verlcoipt al.s bekend is. alles aan don minsten prijs. HAITDEL I3ST: knlani.-ili' wïiren, l.otei- cii „ijSifóii, steunen iintteii mi kannen, annlowc-k. zwarte cn wille klumpcii. llitunlsdi spek en vei. Am irikiniincli spek en vet li iininen. Hijst en tnrwe- hlnem. zeei- Ingen prijs per 100 kiloprnm. Alles aan uiterst nestelde lane prijzen, en bij oen partij te koop dan wordt de prijs verminderd. Dienstregeling van 1 Oct. VERTREK van HOtei Poei.s 7.30, 9,40 v/m. 12.45, 2.20. 4.15, 5, 8 n'm. Table tl'llóte u f lieure. Diners a tonte lieure. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 6.5(J 8.48 12.18 4.24 7.55 Mook 7.12 9.4 12.30 4.37 8.14 Heumen. door 9.7 door door 8.17 Lind.-Katw. - door 9.9 door door 8.19 Kuik - 7.22 9.15 12.39 4.46 8.26 Beugen 7.29 9.24 12.47 4.54 8.36 Rijkevoort - door 9.30 door door 8.43 Boxmeer 7.38 9.35 12.55 5.3 8.49 Sambeek door 9.39 door door 8.53 Vorlum. door 9.44 door door 8.58 Vierlingsbeek - 7.48 9.57 1.5 5.13 9.12 Sinakt-ilolth. door 10.2 door door 9.17 Venray. - 7.58 10.11 1.15 5.24 9.27 Oirlo - door 10.17 door door 9.33 Meerl.-Tienr. 8.8 10.26 1.24 5.34 9.42 Grubb.-Lott. 8.18 10.38 1.33 5.44 9.56 Grub.-Kloost. 8.23 10.42 door 5.49 10. Blerick n 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 VENLO. .A 8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. YENLO. V. Blerick Grub.-Kloost. Grubb.-Lott. Meerlo-Titnr. Oirlo. Venray Smakt-Holth. Vierlingsbeek Vort urn Sam beek. Boxmeer Rijkevoort Beugen Cuijk Linden-Katw. Heumen Mook - NIJMEGEN A 5.31 5.30 5.48 5.52 Ü.t) 6.15 6.21 6.31 6.43 6.50 6.55 6.59 7.5 7.12 7.22 7.29 7.31 7.34 7.53 9.55 10.1 10.10 10 15 10.25 door 10.36 door 10.47 d ooi- door 10.57 door 11.06 11.14 door door 11.27 11.39 2.— 4.8 2.5 4.14 2.17 door 2.21 4.21 2.35 4.33 2.44 door 2.50 4:42 3.dooi 3.12 4.52 3.19 door 3.24 door 3.28 5.2 3.34 door 3.41 5.11 3..M 5.19 3.58 door 4.door 4.3 5.29 4.22 5.40 7.43 7.54 8.3 8.8 8.18 door 8.28 door 8.39 door door 8 50 door 9.— 9.8 door door 9.19 0.30 Venlo-IBiiiiNiriclil Venlo vei trek Tegel en Reuver S wa l men Roermond Maushracht Echt Susteren Sittard Geleen Beek-Elsloo Runde Maastrich ta n k 6 44,11 IJ1 631,11 7 7 3111 16 7 '4111 27 7 23 11 36, 7 33111 46 - ,2 3 640 8 25 - |2 10 6 48 8 83 - 12 22 7 18 43 - 2 33 7 11J8 54 - 2 45 7 21,9 4 - 2 55 7 32| 7 42' 11 f.4| - 1.7 4 7 II 9 20 7 50112 1 - |8 12 7 41' 9 23 7 59112 iO.3 22 1 „9 9 3» 8 6 112 16: 3 29 8 6 i 8 13:12?» 1.3 37 8 14 9 49 8 23 !2 31 3 48 8 25| 8 32! 12 J113 57 8 34! 10 4 Mmtsfrirht-Vonl» Maastricht vertrek Runde Rp-k-ELIoo G"leeu Sittard Susteren Kcht Maa.sliracht Roermond Swaliuen tegt-h'ii Venlo 10 9 4015358 842 8 52 9 03 9 10 7 19 9 50)23 15 1 7 29 10 1 2 14 5 27 7.76 10 8 2 21'5 34 7 42 10 15 2 29 5 411 9 17 (7 51 10 2512 39 5 31 9 27 7 58 10 33 2 17 5 59 9 35 18 7 10 -II12 58'r. 16| 9 46 |8 18 10 57 3 13,6 22» 10 1 8 26 il 6 |3 22:6 30| 10 09 '8 35 11 lö|3 31 6 89:10 18 '8 46 11 2813 4616 51 10 32 i 8 52 11 3513 52 6 38 10 39 Ve«aï<!><=!5S«i*4'!*«Iasiï Venlo Kierick liiirsl-Sev Helena veen Ilfiirne Helmond Ntu-Jien-'i'tiug. Kindhoven Hostel Tili.urg Rrcla Ii.inlm'hl Rotterdam 5 50 6(3 6 50 7 01' 8 21 9 51 9 12 10 19 9 42 10 43 103 11 11 11 48 112 19 4 04 8 56 1012-2 - JO06! |1021 12 17 1079 1231 - '1049 12 40 9 3S|' 11 7 12 51 11231 14 1135' 114 34515 05 12 22| 138) l—i 158 132 2 23 J 3 1 47 5 30 5 47 7 14 7 20 7 32 7 46 7 54 85 8 IS 8 27 8 59 9 25 3 30! 6 13 9 54 6 52 10 53 |7 22 11 23 6 18 71 i 7 28! 8—! CkoHrt'tlniii-tcnlo Rotterdam 5 8, 18 3010 32,12 24.3 44 5 30 910l 11 5 i 1 24,4 23 6 07 llOJlIll 411 230 458 11044 127 I 3 111524 II IS 12 34! 4181552 7 52 11 51 1258 12 2 I 1121611 15 12301 - 540j- 9 30 12 40 5öl 0 44 12571 - 610 - 10 9 1 151 - 6 27 - 10 33 120 1 56 6 3217 8 1038 I lord ree h( Hi-eda Tilburg Rtixtcl Kindhoven N tienen-Tong Helmond Deurile Helena veen Horst-Seveiiuni 9 27 Rleriok i Venlo 9 42| 8 301 - 837 - 8 481 - 9 no - 9 09! - 4 185 52 5101616 8 40 5 24 5?5i- 8 52 9 10

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4