P. J. LANCASTER °k Heeren Landbouwers! BESTE SIGAREN Lekkere Rooktabak V. FONCK. -- Venray. Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk Zomergoederen, v SCHOOLBANKEN bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. HOLL0WAYS PILLEN EN ZALF. en gevulde (Bedden pA"i/'s. yas Het Grootste Kleeder-Magazijn der omstreken SPOORWEGDIENST „De Iveulselie Hagel-Assurantic-Maatseliappij." Tor Hoek- Coui-aiil- en Uiimlelsdrukkerij W. V. d. Munckhof-Sassen, te Venray, BIT HEDEN HE Michael Drccssen-Luüci's, PETROLEUM Best Lijnmeel f 0.50 Tijdsclirifl vooi' fraaie handwerken. IVlans-, Jongens- en Kinderpakjes, ÏL nu AAik-JSU, IJ. Mcsli'iim en P. II. Scheepers De Goedkoopste in den handel. -ATleen verkrij gbaar DE PILLEN en Peluwen. ye Kleermaker te Horst. Wagendienst V enray Station Wagemliensl-ümlmiciiiing W. POELS. ZOMERDIENST. Do menigvuldige hagelslagen waardoor onze landstreek tolken jare en bijzonder in ■"-het al'geloopene, zwaar geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veld- vruchten tegen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid met een ^roiidkapitaal van 5 $33ZIioeii -IOO 0OO tinSden, benevens eeis remervefocfidh vsksb JISKMH&O ^sikBeas. Tegen zeer geringe premiën verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van den giond. als: klaver, granen, peulvruchten, beelen, wortelen, vlas, hennep enz. l)e duizenden schadeloosstellingen, die sedert meer dan 30 jaren in der minne gere geld en prompt uitbetaald werden, strekken tot een onomstootelijk bewijs dei- loyaliteit en soliditeit der Keltische Hagel-Assurantie-Maatschappij, welke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door do Heeren M. VAN DE VOORT, Gem. secr. te Venray, W. THOMEER-HOUBEN, Horst. J. A. Roebroek gcm. secr. te Gulpen, II. I muizenberg gem. secr. - Voeren daal. H. Oceniers J. H. Bertrams J. van Ass 11. Smee'.s A. J. Wiertz wethouder IIvan Boom J. Henckens H. J. van Bommel H. Geenon K. Franck gem. ontvanger J. W. Dols gem. ontvanger W. Tii. Trienekens J. J. Dohbelstein gem. ontv. AI. H. Peters G. Tervooren L. Schobben L. Kluts wethouder G. P tab ben gem. ontvanger AGENTEN voor plaatsen waar de Maatschappij noj Maasniol. Roermond. Heel. Bunde (adres Maastriclit.) Kerkrade. Yenloo. Arcen. Kessel. Susteren. Schaesberg. Merkelbeek. Baarloo. Simpelveld. Iiorn. Wanssum. Waubach. Valkenburg Ottersum. AI. A. H. Wetzels te Heerlen. P. II. Everts gem. ontv. - Sevenum. A. H. Aerts Swolgen. Gh. Hennen Nieuwstadt. J. F. Savelkoul wethouder Grevenbicht. C. A. Mentor gcm. sec. Beesel. M. ltaeven gcm. ontv. Ulestraten. J. Hermans Iloensbroek. L. Janssen Gielens Helden. J. Maasen gom. ontv. Roggel. J. Knapen Weert. J. W. Wolfs - Kijsden. J. Lemmens gem. secr. Beek. W. Sclimeuz Joost en Echt. J. H. v. d. Venue gem. ontv. Maashracht. Fr. Roeffs Bergen. P. G. Rutten Scharn(Hcer). C. J. Joosten Nederweert. C. A. Vernoij Sittard. W. Janssen St.ödiliënberg A. Perenboom Mook. niet vertegenwoordigd is, ge lieven zich te adi'esseeren aan het Hoofdageutscliap Staat no. 1825 Maastricht. gevestigd bij Jules Jlenrar, Groote VAN Uitgever van „Aiaas en Peel", worden alle soorten van drukwerk, als: «3> Factuurs, Nota's, Wissels, Rekeningen, Kwitfuitiën, Assignation, Adres- «fc Visitekaarten, Huwelijksbrieven en kaarten, Bruiloftsliederen Prijscouranten, Coupons, Bestekken, Verslagen, Reglementen, Aanplakbiljetten. rietjes, spoedig en goedkoop OQ& ff||^ Inleekening op alle Dag- en "Weekbladen en Tijdschriften. Menu's Circulaires, Contracten, Etiqueiten, Con vocatie-Bil jetten. Dagboeken. Weck lij sten, Wasch lijsten. Dagvaardingen, Obligation, Ordonnantiën, Declaratie's Adressen voor Knvelloppen, Programma's Strooibiljetten, enz. BMaalsSieg vttBï Ac5voa*ileifitsKlïa êbi saEBe Cournnlen. 0Q<3> ®<H> O 3» EN te verkrijgen bij Grootestraat, VENRA Y. VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche bij 1 Liter 10 Cent. n 5 48 - 10 - 95 - VOORHANDEN: Reuversche en Tegelsche blauwe pannen A f 17.00 2e soort f 15.O0 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f32.0o &>este steenkolen A 60 ets. per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. lij grot te partijen billijker prijzen, AARDEN KOEBAKKEN. a 12 eificSi-RE PER 100 KILO. lederen dag verkrijgbaar -aan 70 cents liet mud, franco thuis 75 cis. pci' -iSric inuiiuden. Extra-Editie van de Bazar. I)e abonnees op de BAZAR, die deze extra-editie verlangen, ontvangen perkwar taal ii /'0.50 bij liet eerste en vierde No. van de BAZAR eeno alle vering, bevatten de 1°. vier bladzijden niet de fijnste Hand le erkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chrontolilhographie voor gekleurde borduursels Voor niet-aboniiêes op de BA ZA R is de prijs van het 2'IJDSCIIRIJ '1VUUR FRAAIE HAM) WERK EK fü.75 PER B MAANDEN. Editiën van de Bazar G nummersf 1. G met 6 gekl. platen - 1.50 G "3 geknipte patro. - 1.50 G "0 gekl. platen en 8 geknipte patronen - 2. Bij A I, DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0.50 liet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uiig. l)en llaag.Gebr. DELINFANTE. De Ondergeteekende be richt dat hij hem verkrijg baar is een prachtig assort i- als: Ratiné, Flokoné, Manchester, Pilo. Lakens en Buxkimrs, Baai, wollen en half wollen Stollen, enz. enz. en oene groote partij Gemaakte Goederen, bestaande in alles van zeer gootje qualiteit aan spotprijzen a contant vanaf 1 Guld. 51/2 korting. Pa tersstraat.VENRAY. (eebt A3iioriBiaaii§«li Hywteem} aangeprezen door den WEdA. Heer l)istr. Schoolopziener Michiels v. KessenichRoermond De ondergeteekenden leveren, als eigen fabrikaat, in alle hout soorten en afmeetingen, tegen de meest conctirreerende prijzen de doelmatigste „Schoolbanken" en bevelen zich vooral in de gunst van de IT.II. Gemeentebestuursleden en Hoofden der Scholen. UaisbracM—Llaiiï (Limburg); Men vrage fjlonsters, Attesten en Prijzen. Ontyricijzcrs, die er mede kennis gemaakt hebbenspreken er ALLES LOF van.) Vasschen onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de veroischte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden beter stand en verteerd liet, doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Dooi' deze rolgordijnen worden tapijten cn meubelen het beste togen de zon beschut. zuiveren liet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, ei „'en aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken teeltijd. Enj onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DB ZALF is een onfejlj^aar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zwei'en ei^-.vérhiiilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht,. Rhunratiek, en onverge lijkbaar voor: Aamborstigheid. KEKLpT.JN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en HOEST. Ier genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij gecne mededinger, en geneest bctooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLO WA Y's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 553 OXFORD STREET, En worden verkocht in Potten en Doo/.en van ls. li/?d., 2s. 9d., 4s. Gd., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij alle medicijiien-verkoopers door de geheele wereld. 0 8 i 1 ©H verkoopt als bekend is, alles aan don minsten prijs. Buxkin jassen, buxkin broeken, buxkin vesten, buxkin palletots. buskin demi saisoens. Manchester jassen, broeken cn vesten. Bevertin jassen, broeken cn vesten. Pilo broeken, pilo palletots en vesten. Zwarte communie-pakjes. Beste zwarte laken cn buxkin pakken. Hoeren- cn burgerpakken, in Franscbc, Duitsche en Engelsche buxkins, en demi-saisoens. Eene schoone sortecring viltboeden. communie-hoedjes en flambards, zijden petten, laken petton en lederen petten. Eene mooie sorteering nieuwe stroohocden voor den aanstaanden zomer. Alle soorten buxkin. lakens, baai, manchester, pilo, linnen, katoen, Fransehe merinos, een massa gekleurde kleerstotien, mooi kutnen kloerstoflen, pellen, ruw katoen, tafellakens, servetten en meubel-katoen. De nieuwste mode in zijden linten vooi- toeren, brabamlsche kanten en mutsen, bloemen en voeren, ruschen kragen, zijden strikken en dassen, zijden doeken. Fransehe merinos gekleurde doe .ven en sorieering gekleurde zomerdoeken. Allerhande soorten kragen en voor- sliepze en strikken. Hors tor fabrikaat van wollen en katoenen peluwen. linnen en katoenen thicken, weef katoen, linnen en wollen weefgarens, en gevertde wolier. en kak KCAITDEL IHNT: koloniale waren, boter en eijeren, steeneu potten en kannen, aardewerk, zwarte en witte klompen. Inlandsch spek en ver, Amerikaausch spek. en vet en hammen. Rijst en tarwe bloem, zeer lagen prijs per 100 kilogram. Alles aan uiterst irestelde laae prijzen, en bij een partij te koop dan wordt de prijs verminderd Onderneming >1. II, JA\S.SIL\ Hotel -Gouden Leeuw" Uren van VERTREK: van Venray naar 'i Station 7.30,9 ,40 voorin. 12.45, 2.20, 4.15, 5, 8 namid. Table d'Höte k 1,30 heure. Diners A toute heure, Dienstregeling van 1 Oet. VERTREK van Ilótel Pom.s 7.30, 9,40 v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 5, S nin. Tnlile dTIèie it 1 heure. Ilmers luuie lienre. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen naar Venloo, NIJMEGEN V. 0.59 8.4S 12.18 4.24 7 55 Mook - 7.12 He urn en. - door Lind.-Katw. - door Kuik "7.22 Beugen - 7.29 Rijkevoort door Boxmeer - 7.38 Sombeek - door Vortum- door Vierlingsheek - 7.48 9.4 12,30 4.37 8.14 9.7 door dooi- 8.17 9.9 door door 8.19 9.15 12.39 4.40 8.20 9.24 12.47 4.54 8.30 9.30 door door 8.43 9.35 12.55 5.3 8.49 9.39 door duor 8.53 9.44 door door 8.58 9.57 1.5 5.13 9.12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 door door 9.33 1.24 5.84 9.42 1.33 5.1-1 9.50 Smakt-ilolth, - door 1U.2 Venray. 7.58 10.11 Oirlo - door 10.17 Meerl.-Tienr. - 8.8 10.80 Grubb.-Loft. r. 8.18 10.38 Grub.-KIoost. - 8.23 10.42 door 5.-19 10. Blcrick - 8.34 10.53 3.-15 G. 10.12 VENLO. .A. 8.39 10.58 1.50 G.5 19.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.4.8 7.48 Blerick - 5.3G 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.48 10.10 2.37 doAir 8.3- Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2,21 4.24 8.8 Mecrlo-Tienr. G.G 10.25 2.35 4.33 8.18 Ou'lo- 6.15 door 2.44 door dooLv Yenraj - 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt- Holth. G.31 door 3.door door Vierlingsbeek G.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vortum 6.50 door 3.19 door door Sambeek. 6.55 door 8.24 dooy door Boxmeer 6,59 10.57 3.28 5.2 8.50) Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door- Beugen 7.12 11.06 3.41 5.11 9. Cu ijk 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. - 7.29 door 3.58 door doop Hou men 7.31 door 4.door door Mook 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 VenIo»!llaa§lrlelil Venlo veilvek 644 11 23 6 40 8 2.> Tegelen 651 117 2 10 6 48 8 83 Reuver 7 3 11 16 - 2 22 7 ;8 4tt S walmen 7 M 11 27 2 33 7 11 8 54. Roermond 7 23 11 36 2 45 7 21 jV 4 Maashracht 7 33 11 46 - 2 55 7 821 Echt 7 42 11 54 - 3 4 7 41,9 20 Susteren 7 EO 12 1 n 3 12 7 4919 2S Sittard 7 R9 12 10 3 22 7 i,y 9 3» Geleeu 86 12 16 - 3 29 8 6 Beek-Elsloo 8 13 12 ?3 3 37 8 14 9 49 Du mie 8 23 123! 3 48 8 25 Maastricht a a wk 8 32 12 41 3 57 8 34110 4 itBaastriclil-Venlo Maastricht vertrek 7 10 9 40 1 53 5 8 8 42 Bunde 7 19 9 50 2 3 5 17 8 52 Beek-Elsloo 7 29 10 1 2 14 5 27 9 03 Geleen 7 36 10 8 221 5 34 910 Sittard 7 42 10 15 2 29 5 41 9 17 justeren 7 51 10 25 2 39:5 31 9 27 Echt 7 58 10 33 2 47 5 59 9 35 Maashracht 8 7 10 41 2 5816 10 9 46 Roermond 8 18 10 57 3 13 6 22 10 1 Sw,-linies» 8 26 11 6 3 22 6 30 10 09 Reuver 8 35 11 15 331 6 39 1018 Tegel en 8 46 11 28 3 46!6 51 10 82 Venlo 8 52 11 35 3 52 6 58 10 39 V<*nt«>-ii!&oMei'<lnni Venlo v 5 50; 8 56 10 12 2 4 04 7 14 Blerick 6 03, 10 06 - 7 20 llnrsl-Se>ei>mil 6 25 i 1021 12 17 7 82 Huknuvee» 6 51 1039 12 31 7 16 l)e urne 7 04 10-19 12 40 - 7 54 lliihuïm.l 7 38 9 38 117 12 51 4 47 8 5 Xiiónen-Tung. 7 57 11 23 14 - 8 18 Eindhoven 8 C1 9 54 11 35 l 14 3 45 5 05 8 27 Bnttd 9 12 10 19 12 22 138 5 30 8 59 Tillmrg Br,da 9 42 10 43 1 1 58 5 47 9 25 103,11 11 1 32 2 23 - 6 13 9 54 Dordrecht 11 18 n 3 T- 6 52 10 53 Rotterdam 12 19 - 3 30 7 22 11 23 ÏSoüciMlam- venlo Rotterdam 5 38 8 30 1U32 12 24,3 44 5 30 Dordrecht 618 919.11 5 1 21,4 23 6 07 Breda 7 1 101411141 230| 4 58 Tilburg 7 28 1014 12 7 3 1115 24 B»»xu-1 8- 11 13 12 34 4 18,5 52 7 52 Eindhoven 8 30 - 11 51 12 58 510 6 16 8 40 Jvuenen-Tung 8 37 12 2 5 24 8 52 ilelmond 8 43 12 16 1 15 525 - 9 10 Deurnc 9 up i 12 30 V 5 40 - 9 30 Helena veen 909 12 40 5:,1 - 9 44 Ilorst-Sevenum 927 H 12 57 610 10 9 Blerick 1 15 n 627 1033 Venlo 9 42 1 20 1 56 6 32 7 8 1038

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4