DE EERSTE ZAAK Buitenland. ZATERDAG 23 JUNI 1888. No. 2(i. Uitgever: W. VAX DEX WKIIOF-Sasscn. Deze Courant verschijnt iederen Zaterdag avond. Duitschland's Keizer FREDERIK II! U'euilleton. .Stand dei' Maan. L.K. den le Vrijdag. N.M. den 11" Maandag. E.K. den 17° Zondag. V.M. don 23® Zaterdag. Stand ilor Zon. 6, 12, 18, 21, 3G Juni. op 1.21. 1.10, 1.1, 3.33, 3.10; v, m.; onder 7.31, 7.12, 7.31. 8.—. 8.7 n'm. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Vknray 50 c. franco per post Go c. voor het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. Prijs der Advertentiën: van 15 regels 30 c. elke regel meer G c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, 3mnal geplaatst, worden 2maal berekend. Ingezonden stukken, Ad vertcntiën, er.z. voor dit Blad, worden uiterlijk Vrijdags mor gens vóór 12 uren ingewacht. 'is niet moer! Nauw zijn er drio maan den voiloopen, of het Duitsche volk staat andermaal rond de lijkbaar zijns keizers. Don 9. Maart, op eo.n Yrijdaq;, verkondigde de doodsklok uit alle Duitsche gouwen, dat keizer Wil li e 1 ui opgehouden had te leven en juist 14 weken later, ook op een Vrijdag en schier op hetzelfde uur. ontsliep keizer Frederik zacht en kalm. Overal, waar deze treurmare de rondte deed, heeft zij eene diepe droefheid en eene innige deelneming verwekt, met alleen in Duitsehiand, maar ook elders; zelfs Duitschland's vijanden treuren om het heengaan van dien fleren, rechtschapen en edelen monarch. liet heeft zich dus bewaarheid, wat men zoo lang vreesde; de dood heeft den doorluchtig™ lijder van zijne pij nen en smarten verlost en het Duitsche rijk een keizer ontnomen, die zijne vreugde, zijn roem, zijne hoop was. Duitsehiand wordt zwaarbeproefd, want slechts kort, nadat de roemvolle heldenkcizer Wilhelm de oogen sloot, kwam de dood en rukte den vredevorst 1*redorik, zijn fleren zoon insgelijks de kroon van 't hoofd en den scepter uit de hand. Duitschland's gevoelens te beschrijven, zou niet mogelijk zijn alle vredelievende bladen mengen hun traan met die hunner collega's. «Aller harten zijp. krank," de taal is te zwak IN MIJNE NIEUWE BETREKKING. 9) Ik. zweeg weder en overwoog waar bij heen wilde. «Dit beeft mij op zonderlinge gedachten gebracht, bet meisje woont dicht aan de llannoverscbe grenzen, c» beeft daar met iemand kennis." Ik liet hem maar spreken, zonder hem to antwoorden, wat bij mij te zeggen bad, moest hij uit zich zeiven verklaren, ik kou zijno^ woorden dan beter beoordeelen. Ilij sprak steeds met tusschenpoozing en scheen eene bemerking, eene vraag van mij te verwachten, ik bewaarde daarom een hard nekkig stilzwijgen. Hij vervolgde «Zij beeft daar kennis met een slechten knaap, die niet naar Pruisen durft terugkeu ren, bet is een misdadiger, bij heeft bet meisje ook op een slechten weg gebracht, zelfs toen zij nog bij mij in buis was." Hij maakte een langere pauze, Ik zag hem vragend aan, hij scheen zich te bedenken, of hij verder zou spreken "Verder," zeide ik kort. Hij vervolgde nu sneller en achtereen volgend "liet meisje toonde geen good karakter, en de diepe smart lost zich op in droefheid, in tranen, om aan den ver engden boezem lucht te geven. Niet den dichter mag Duitsehiand weekla gen: »Eene ster is ondergegaan, eene kroon is gevallen van het hoofd eens Konings en eene lans gebroken in de hand eens veldheers!" Hoe groot de liefde van 't Duitsche volk voor zijn overleden keizer was, die bij zijne fiere, mannelijke gestalte, eene bron van hoogere geestesgaven bezat, bevestigt zich reeds in de treur mare van de ziekte des alom bemin den Lazarus-kroonprins, den eens toc- komstigen keizer, op wien het volk, na Wil helm's dood, al zijne hoop ge bouwd had. Geheel het Duitsche rijk ontroerde en menige stille traan droop over de baardige wangen. De talrijke bewijzen van veiknochtheid en liefde, welke toestroomden naar het keizerlijk hof te Berlijn en de eenzame villa San Homo, waren roerend en dagelijks stegen er millioenen gebeden tol God-, dat IIij den dierbaren, toekomstigen keizer, dat llij den keizer behouden en beschermen mocht. Doch de ondoor grondelijke raadsbesluiten van den Al lerhoogste hadden liet anders gewild. Keizer Frederik, Koning v. Pruisen werd den IS. October 1831 geboren, juist op deu merkwaardig'ou dag van den slag bij Leipzig, en volgens oud gebruik der Hohenzollern, trad hij op tienjarigcu leeftijd als luitenant in 't leger. Een deel zijner jeugd bracht de prins te Cobleutz door, alwaar zijn overleden vader als gouverneur-gene raal resideerde; zijne studiën volbracht hij aan de universiteit van Bonn. Ka zijn huwelijk met de koninklijke prin ses Victoria van Grool-Briianië en zij was bard en ruw legen mijne vrouw, die bare tunie eu weluoenster was, daarom moest zij uit het nun», zij scheidde loeu in baat en toom en mot de bedreiging, dat wij nog aan baar zouden denken. Mijuo rouw bad haar evenwel hef. zij bad baar in. baar testament vijfhonderd thalers vermaakt en zij heeft dit met. veranderd." Hij hield weder op en zeido toen langzaam, op do woorden drukkende "Het meisje wist van dat legaat, mijne vrouw had liet haar zelf gezegd." 11 ij zweeg en zag mij van zijn kant vragend aan, ik moest spreken. "Hebt gij mij nog meer mede tc doelen -Yuor liet oogeiiDlik wcyt ik.mets "meer." - Volgens- uwe niududeeling hebt gij Vèfriióe- den op uwe nicht I" "Ik heb van geone verdenking gesproken, 1 beer directeur, maar ik achtte bet mijn pligt, u mede te decien wat ik wist." Wa.irom hebt gij liet mei-je weder in huis gebracht "Mijne vrouw had er mij om verzocht en bovendien vernam ik in den omtrek, waar zij diende, dat zij in bijna dagelijks verkeer met den slechten jongen stond." "Waarom verdroegen hare meesters dat verkeer -Zij moesten wel, uit vrees voor dien jonge man, die in den omtrek berucht genoeg is. Aan de grenzen is zulk volk lot alles in staat, «Was het meisje bereid u te volgen.?" "Dadelijk, dat is mij naderlmnd opval lend vooi gekomen." Hoe beet die man V Ierland, dat den 25. Januari 185S in het St. James paleis Londen plaats vond, toog de kroonprins Frederik Wilhelm den 8* Februari 1858 plech tig de residentie Beiliin binnen, ont vangen door eene jubelende, onafzien bare schare des volks'. Het gelukkig huwelijk van het vorstelijk paar weid gezegend met 8 kinderen waarvan twee prinsen reeds vroegtijdig kwamen te overlijden. In den veldtocht tegen Denemarken (1864) was de keizer kroonprins getuige van drie veldsla gen en de bestorming "an «Duppeler Schantz" en in den strijd tegen Oos tenrijk (1866), toen hij over de 2e armee hevel voerde en in zeven gevech ten roemvol gestreden had, besliste zijn tugsehenkomst de overwinning bij Königgratz. In den oorlog tegen Frank rijk (1870) nam hij r.-jt opperbevel o\er de 3e armee en Arende Jen veld tocht met de ovorwiu/n: burg en WOv-.Ii. Kj.'-.' WcuCisfuk ken op Parijs, werd door den beslis- senden slag bij Sédan onderbroken, daarna echter, zij liet dan oi.k al aan houdend onder voortdurend strijden, voltrokken. Den 2S October 1870 werd de toenmalige kroonprins benoemd tot generaal-veidmaarschalk en den 10. Juni 1871 tot generaal-inspccleur van de 4e armee-inspectie van het Duitsche rijksleger. Toen de beruchte Nobel ing den aan slag op het leven des keizers Wilhelm volvoerd- had, overnam de kroonprins, als plaatsvervanger zijns vaders, zes maanden lang de teugels van 't bewind en den 18. December 1883, bracht hij op zijne terugreis uit Spanje den 11. Vader Leo XIII een bezoek. Van toen af kwam er eene aanmerkelijke verbö- Frederik Beek, bij is uit deze stad." -Hebt gij mij verder niets te zeggen?" "Neen." Ik liet bem weder in de andere kamer brengen. Zijne mededeelihgen hadden toch indruk op mij gemaakt, waien de daadzaken, die. bij mededeelde juist, dan rechtvaardigden zij ten minste argwaan tegen de nicht, zoo goed als liet weiuige, dat tegen bem getuigde, de ver denking op hem billijkte. De aard en de wijze waarop de verdacht wekkende mededelingen!gedaan waren, wa ren wel met geschikt om mij vertrouwen in te boezemen, maar dit kon den aard van den koelen, bezonnen, voorzitfbtigcn man zijn. Daarbij kwam dat eene valscbe bèsebubli- ,-giug, eene valscbe aantijging tegen bet meisje /spoedig zou opgehelderd zijn. Ik moest dus over bet meisje nadere in lichtingen hebben, alvorens ik tot baar ver boor overging, ik liet Haar omn, de vlcoseh- houwer lvopp, weder voor mij komen, bij was eeii ordentelijk, verstandig man, van wien ik de waai beid kouiverwaehtcn, »Uw zwager Alfred, .heeft eergisieron bij zijne terugkomst eene nicht meegebracht?" "ik heb bet geboord." -Kent gij bet meisje i" De man had de eerste woorden koel en kortaf gesproken, thans antwoordde hij met schuwe terughouding. "Ik bob bet meisje'weinig gezien." «Het is toch uwe nicht." -Het D dc dochter van mijn overleden broeder, maar mijn broeder leidde geen goed tering in den toestand van Duitschlands katholieken. Sedert langer dan een jaar is de overledene een martelaar en lijder in den volsten zin des woords geweest en in weerwil zijner zware ziekte aanvaardde hij deu 9. Maart do regeering. Van stonde af was elk zijner dagen eon dag van vermoeienis en werkzaamheid, en hij, kende geene onderbreking in zijn beroep, als dié, welke zijn toestand hem oplegde. Met gejuich werd zijn manifest aan het volk en den rijkskanzelier begroet; zijn regeeringsprogram, vol zuiver konink lijke woorden, verried hooge wijsheid, prachtige grondstellingen en mannelijke standvastigheid. Overal ontmoette hij stormachtige toejuichingen, doch een ruw partijfanatismus goot bittere drup pels in den lijdenskelk van den monarch. De spotbladen schaamden zich niet de keizerlijke familie aan te randen en de bezorgdheid_.dat vorst Bismarck zou teJUgtrcHcii, 'Verooi-zhakic den IA \Z. J zooals liij zelf zou verklaard hebben, slapelpoze nachten. Bewonderenswaar dig warm zijn geduld en zijne ijzeren wilskracht. Nu is hij van al zijn lijden verlost, maar het Duitsche volk, dat diepbe droefd van de eene lijkbaar naar de andere treedt, heeft met het overlijden van keizer Frederik zijne schoonste verwachtingen ten grave zien dragen en ziet met bezorgdheid dc toekomst te gemoet. De overleden monarch was een gerijpt man van 57 jaren, een kel der denker, een dapper veldheer, een rechtvaardig en wijze vorst met den besten wil bezield om zijn volkgelukkig te makennu heeft de dood aan deze plannen een einde gemaakt. Was hot Duitsche volk sedert lang op die vree- leven, daarom bad ik geen omgang rnet bem; na zijn dood nam inijne zuster, de thans over ledene, bet meisje tot zich." >En boe gedroeg zij zich jegens uwe zus ter p' ifeè iostto den man moeite mij te ant woorden. -Kr is mij zeer veel aan de waarheid gele gen," zeide ik. Hij overwon zijne terughouding. -Als ik bet dan zeggen moet, ik vrees, dat bet meisje denzelfden weg als baar vader gaat, mijne zuster heeft zich dikwijls met tranen in de oogen over haar beklaagd, zij was ongehoorzaam, wederspannig, wilde al tijd baar eigen zin volgen, daarbij was zij opvliegend en twistziek." -'/.ij moest bet buis uwer zuster verlaten?" -Voor ongeveer een balt' jaar, bet was UJOiiig, wilde er vrede in buis zijn." -Het meisje bad keunis met oen jonkman gem «akt -Moe: ik dat ook zoggen C' -Het komt er juist op aan." Men kon deu man aanzien, dat bij met groQtou tegenzin tot verdere mededeelmgen besloot. -Ja, zij bad kennis gemaakt. Kr leefde bier eea knaap, die nergens lust in bail, dan in kwajongens streken, zijn vader Was deurwaar der bij den landraad eu daarom werd er voel door de vingers gezien. De jongen knoopte met mijne nicht eene liefdesbetrekking aan, leen bij nauwelijks uegentieu eu zij nog geen zeven tien^ jaren oud was, bet meisje was op bem verliefd, niets kon baar van bem aftrekken, selijke katastroof voorbereid, zoo heeft de lijding van zijn heengaan toch diepo wonden geslagen. Hot overlijden van den hoogbedaagden keizer Wilhelm was een lol, die aan den natuur moest be taald worden, maar keizer Frederik werd in de kracht des inannelijken leefiijds weggemaaid. Nu heeft zija zoon, do op don 27 Januari 1859 geboren kroonprins Wil helm. onder den titel van keizei \V i I- helm II, de icgeering aanvaard. Men roemt hem als zijnde vol energie en er is alle hoop, dat hij het voetspoor zijns heide doorluchtige voorgangers zal volgen. Of de troon wisseling poli tieke gevolgen zal na zich siecpen, kaï: inen voorshand niet zeggen, maar het is te hopen, dat de rijkskanzelier vorst Bismarck, den nieuwen keizer als trouwe raadsman ter zijde zal slaan. God bescherme het zwaar beproefde Duischland en zijn nieuwen keizer is IA«'höogsté wëusch, dien wij onzen vre- deiimouden nabuur kunnen toeroepen. Belgie De Köln. /tg. behelsde een scherp artikel tegen België en Jeu minister-president Beer- uaert. die in een vuor de vuist gesproken ant woord op een toast van den commissaris der Fransche afdoeling van du tentoonstelling, zei de: -België weet zeer wel wat bet Frankrijk schuldig is en België heeft een goed geheugen, zoomede een dankbaar kart." Hut Journal de lir axel les beantwoordt do Köln. /Au noemt de aanmerking flauw eu wil alleen in 't midden brengen, dat indien ook do zoodra zij zonder opzicht was. liep zij naar hem toe, daar hij niet bij baar inogt komen. Dit was eene der redenen van bare «mgeliour- zuamheid jegens mijne zuster, om bon to scheiden moest zij weg, uiaar bet dool werd niet bereikt, nau welijks was zij weg, of hij volgde baar; bier deed bij mets dan domme streken en leefde op zijns vaders zak, eu werd aan de grenzen een berucht smok kel aar." "Heeft liij bier misdrijven gepleegd?" «Ik bub er niets van gebuurd, maar bij is tut alles in staat." «Ik hoorde, dat bem liet tuchthuis te wach-- tcn stond, ais bij naar Pruisen terugkeerde." «Dat is wel mogelijk." -Sedert hoelang staat uwe nicht niet lieiu. in betrekking?" «Zij is nu een en twintig jaren, dus sedert vier jaren." -Aelit gij liet meisje ook in staat, een.e mis daad ie begaan f -De slechte jongeling kan haar geheel bc«. durven hebben." Hij bad mij schielijk geantwoord, ecu.sklap>s. scheen bij zich te bedenken. «Wilde bij zijne woorden terugtrekken,, maar bij Voleindigde niet en zwoeg., want een groolo angst beving lieiu eoas -lieer directeur," sprak bij na eene korte pauze, -gij deukt toeli wegens d.e vergif-, tigiug niet aau bet meisje -Eu als dat 'l gevat was Wordt vervoL'J.

Peel en Maas | 1888 | | pagina 1