P. J. Heeren Landbouwers! BESTE SIGAREN Zomergoederen, „SCHOOLBANKEN" LANCASTER Wagendienst Lekkere Rooktabak V. FONGK. - Venray. PETROLEUM Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. HOLLQWAY'S PILLEN El ZALF. ^easrea eö en gevulde Bedden e p 'Js t»6 Va$t Het Grootste Kleeder-Magazijn der omstreken SPOORWEGDIENST W. V. d. lYlunckhof-Sassen, te Venray, HEDEN '\i.nZ Best Lijnmeel f 0.50 Mans-, Jongens- en Kinderpakjes, De Goedkoopste in den handel. V 3S Kleermaker te Horst. ff ff ff ff ff ff I>c menigvuldige hagelslagen waardoor mi/.e landstreek tolken jure en bijzonder i:i, liet üfgoluopene, zwaar gi-teiMerd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veld vruchten tegen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid „Pc Keulsehe Hagel-Assurantie-Maatschappij." met eczi gi*OïB«184A{pkiaéXi! vn?a 7$ $S553so«fcBi 4MM) 'uass3t3ixss <»cn reserve Som es van SMMfc.OSfcO tl» sa 5 slees Tegen zeer geringe p'-emiën verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van *dcn grond, als: klaver, granen, peulvruchten, breien, icorlele.n, vlas, hennep enz. De duizenden sehadeloossiellingen, die sedert meer dan 110 jaren in dor minne gere geld en prompt uitbetaald werdcil, strekken tut een ononistontelijk bewijs d;r loyaliteit en soliditeit der /vcuhche. Hagel-Assttrantie-Maatschapp], welki do provincie Limburg door de Meeren: M. VAN DB VOORT. Gem. secr. te Venray, W. THOMEER-HöUBSN, Horst. J. A. Itocbrock gcm. secr. te Gulpen, vertegenwoordigd is iu II. Dauizenberg H. Creemcrs J. II. Bertrams J. van Ass II. Suiects gem. secr. - Voerend aal. Mausniel. - Roermond. - IIcel. Bundc (adres Maastricht.) Kerkradc. Venloo. Arceu. Kesscl. Susteren. Seliaesberg. - Merkelbeek. Baarloo. A. .T. Wierfz wethouder II. van Boom J. Honckeus II. J. van Bommel H. Gcunen K. Franck gom. ontvanger J. W. Dols gein. ontvanger \V. Til. Trienekens ■J. .J. Dolihelstoin gcm. ontv. - Simpelvold. M. H. I'eters Horn. G. Tervooren - Wanssum. L. Schobben Waubach. ïj. Elias w«t houder - Valkenburg <J. Dubben gem. ontvanger Ottcrsuui. AGENTEN voor plaatsen waar do Maatschappij nog niet verte: M. A. H. Wet zeis P. 11. Evens gein. ontv. A. II. Aerts Gb. Hennen J. F. Savelkoul wethouder C. A. Ment er gom. sec. 11. Knevel» gem. ontv. J. Hermans 'L. Janssen Gielqns J. Maiiscu gein. ontv. J. Knapen J. W. Wolfs J. Lcmmens gom. secr. W. Schroeit/. Joosten J. H. v. d. Venue geril- ontv. Fr. Rood's P. C. Rutten G. J. Joosten G. A. Yernoij W. Janssen te Heerlen. - Sevenuiii. Swolgen. Nicuwstadt. Greveiibicht. Btcsel. w Ulestraten. Hociisbroek. - Helden. Roggel. Weert. - E ijsde li. - Beek. Echt. Maasbracht. - Belgen. Sclian»(lleer). Nederweert. Sittard. St.Odilicnberg Mook. A. Perenboom nwoordigd is, ge lieven zich te adresseeien aan het Ilool'dagentsehap gevestigd bij Jules HenrarGroote Staat no. 1SÜ5 Maastricht. Ti'h Koek- KbiikiiiI- pa Uaadclsdi*ukkerii QQ-ï-s. t>® «3» QQö •O - è&e Ter Boek- Couranl- ea Uandelsdrukkeiij van Uitgever van „Maas en Peel", worden allo scorten van drukwerk, als: Menu's Circulaires, Contracten, Eiiqueiten, Convocatie-Biljetten, Dagboeken. Week lijst en, Waschlijslon, Dagvaardingen, Obligation, Ordonnantiën, Deelaratie's Adressen voor Envelloppen, Programma's Strooibiljetten, enz. goedkoop afgnmkt Factuur*Nota's. Wissels, Rekeningen. Kwitantiëu, Assignation, Adres- Visitekaarten, lluwelijksbrieven en kaarten. Bruiloftsliederen Prijscoui anten. Coupons, Bestekken, Verslagen, Reglementen, Aanplakbiljetten, aatjes, spoedig sa «3>t? SMuaising vana Advertfeiafiêii les alle ('o«rnii<rn. Inleekening op alle Dag- en Weekbladen en Tijdschriften. EN te verkrijgen hij Michael Drccsscn-Lultcrs, Grootestraat, VEN RA VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche bij 1 Liter 10 Cent. 1 5 48 - - 10 - 95 - VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen A f 17.00 2e soort f 15.O0 3e soort f 9-00 roode pannen f 16.00 plavaizen f 32.Oo beste steenkolen A 60 ets. per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Bij groi te partijen billijker prijzen. AARDEN KOEBAKK EN n Ifi {üsalcBeu PER 100 KII.O. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75 ets. geer «Arie maim«2ezs. Tijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. Dc abonnees op de BAZARdie deze 'extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a /'0.50 bij liet eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand werkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolithographie voor gekleurde borduursels. Voor iiiet-aboni.ées op de BAZ*4Ris de prijs van hot TIJDSCIIRII' T VUUR FRAAIE HA XÜ WERK EX f0.75 HER 3 MAAXDEX. Editiën van de Bazar 6 uummersf I. 0 niet 6 gok 1. pinten - 1.50 0 -3 geknipte patro. - 1.50 (3 n G geld. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij A L DEZE EDI TI EX kan men tegen verhooging van 0.50 liet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uiig. Den Haag. Gebr. DELINFANTE. De Ondcrgeteekende be richt dat. bij; hem verkrijg baar is een prachtig assorti ment van als: Rntiné, Flokoné, Manches! er. Pilo. Lakens en Buxkimrs, Baai, wollen er. half wollen Stollen, enz. enz. en eene groote partij Gemaakte. Goederen, bestaande in alles van zeer goede qualiteit aan spotprijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i/s korting. ai, im Patersstraat.VENRAY. (o«5al Aszioa'sGkasaBas^ia sr»lcesiix. aungiipi-ozoii 'loordonAYtëdA. Moer Distr. Schoulopzienor Michiels r. Kesstmich, Roennond Do oiitlorgolookondon leveren, als oige.n fabrikaat, in alle hout soorten en afineelingon, tegen tie meest eoncuireeremle prijzen de doelmatigste ,,ScboolbankeIl,, en bevelen zich vooral in de gunst van de H.H. Gemeeiitebestuursleden en Hoofden dor Schoh.-n. IJ. llesli'uiii en P. II. Scheepers Maa5brs6i!t--L!n.n8 (Limburp). Men vrage f/Jonslers, Attesten en Prijzen. (II.II, Onderwijzers, die er mede kennis gemaaht hebben, spreken er ALLEX LOF rnn.) Wasscben onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen gelijk op. Kunnen op de veroisohte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden heter stand en verteerd hot doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen hot beste tegen de zon beschut. Alleen verkrijgbaar DE DILLEN zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar tor genezing van alle kwalen, eigen aan 't vrouwelijk geslacht, onverschillig van wolken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. ZD E Z -A_ I_/ F is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden. Zweren en Etterbuilen. Zii is beroemd ter genezing van Jicht, Rliumatiek, en onverge- I ijk baar vooi; a in I lors'tigheid KEELPIJN, BRONCHITIS, VERKOUDHEID en IIOEST. Ier genezing.van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij geeno mededinger, en geneest botooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas HOLLO WA Y's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen SS3 OXFORD STREET, En worden verkocht, m Potten en Doozen van ls. li/sd., 2s. 9d., 4s. Gd., lis., 22s. on 33s., en verkrijgliaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. en Peluwen. pv\\s' verkoopt als bekend is, alles aan den minsten prijs. Buxkia jassen, buskin broeken, buskin vesten, buskin pallelots, buskin demi saisoens. Manchester jassen, broeken en vesten. Bevertin jassen, broeken en vesten. Pilo broeken, pilo palletots en vesten. Zwarte communie-pakjes. Beste zwarte laken en buskin pakken. Hoeren-en burgerpakken, in Fransche, Duitsche en Engelsehe buskins, en demi-saisoens. Eene scboone sorteering vilthoeden, communie-hoedjes en flambards, zijden petten, laken petten en lederen pettcu. Eene mooie sorteering nieuwe slroohoeden voor den aanstaanden zomer. Alle soorten buskin, lakens, baai, manchester, pilo, linnen, katoen, Fransche merinos, een massa gekleurde kleerstolfen, mooi katoen kleerstofl'on, pellen, ruw akatoen, tafellakens, servetten en meubel-katoen. De nieuwste mode in zijden linten voor toeren, brabandsche kanten en mutsen, bloemen en veeren. ruschen kragen, zijden strikken en dassen, zijden doeken. Fransche inerinos gekleurde doeken en een mooie sorteering gekleurde, zomerdoeken. Allerhande soorten kragen en voor- hemden, sliepze en strikken. Horster fabrikaat van wollen en katoenen peluwen, linnen en katoenen thieken, weefkatoen, linnen en wollen weofgarens, en geverfde wollen en katoenen garens. HIAITDEL ZDNTr koloniale waren, boter en cijeren, steenen potten en kannen, aardewerk, zwarte en witte klompen. Inlandsch spek en vet, Amerikaansch spek en vet ei: hammen. Rijst en tarwe bloem, zeer lagen prijs per 100 kilogram. Alles aan uiterst gestelde lage prijzen, en bij een partij te koop dan wordt dc prijs verminderd. "V en ray Station Onderneming Jï. II. Hötel «Gouden Leeuw" Uren van VERTREK; van Venvag naar 't Station f 7.30,0 ,40 voorin. 12.45. 2.20, 4.15, 5, 8 namid. Table d'Hète A 1,30 heure. Diners A toute heure. Wiigi'iiilieiisi-Oiiilci'iii'iiiing w. POELS. Dienstregeling van 1 Oct. VERTREK van Hotel Poels 7.30, 0,40 v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 5, 8 nm. Table cTEBoie a 1 lienro. Baiters a foufr lirairc. ZOMERDIENST. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. 0.59 8.48 12.18 4.24 7.55 Mook - 7.12 9.4 12.30 4.37 8.14 lleuiiicii. «door 9.7 door door 8.17 Lind.-Katw. - door 9.9 door door 8.19 Kuik 7.22 9.15 12.39 4.40 8.26 Beugen - 7.29 9.24 12.47 4.54 8.36 Rijkevoort, «door 9.30 door door 8.43 Boxmeer 7.38 9.35 12.55 5.3 8.49 Symbeek door 9.39 door door 8.53 Vort urn. doer 9.44 door door 8.58 9.57 1.5 5,13 9,12 door door 9.17 1.15 5.24 9.27 door 10.17 door door 9.33 8.8 10.26 1.24 5.34 9.42 8.18 10.38 1.33 5.44 9.56 8.23 10.42 door 5.49 10. 8.34 10.53 1.45 6. 10.12 VF.NLO. .A. 8,39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Bleritk 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grüb.-Kloost. - 5.48 10.10 2.17 door 8.3 Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tunr, 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo«6.15 door 2.44 door door Venray - G.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt-Iloltli. 6.31 door 3.door door Vierlingsbeek - 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vorlum 6.50 door 3.19 door door Sainbeek. 6.55 door 3.24 door door Boxmeer 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.11 Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 3.58 door door Ileumen 7.31 door 4.door door Mook - 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 N IJ MEG EN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Venlo-ülaash'iclil Vieriingsbeek 7.48 Smakt-llolth. door 10.2 Venray. 7.58 10.11 Oirlo Mecrl.-Ticnr. Grubb.-Lott. Grub.-Kloost. Blerick Venlo vertrek 41 11 2 3 6 40(8 25 Tegelen G 51 11 7 210 6 48 8 33 Reuver 7 3 11 16 m 2 22 7 8 43 S walmen 7 '4 11 27 233 711 8 54 Roermond 7 23 11 30 245 721 9 4 Maas bracht 7 33 11 46 n 2 55 7 32 Echt 7 42 11 54 3 4 7 41 9 20 Sun teren 7 50 12 1 3 12 7 4919 28 Sittard 7 59 12 10 3 22 7 59:9 38 Geleen 80 12 16 3 29 8 6 1 Beek-Elsloo 8 13 12 23 3 37 8 11.9 49 Buinle 8 23 12 31 3 48 8 25 Maastricht a ank 8 32 1241 3 57 8 34110 4 $2aat>Urieht-1 'eiilo Maastricht vertrek 7 10 9 40 153 5 8 8 42 Bunde 7 19 9 50 23 5 17 8 52 Be-k-Elaloo 7 29 10 1 2 14 5 27 9 03 Geleen 7 36 10 8 221 5 34 9 10 Sittard 7 42 10 15 2 29 5 41 917 Snateren 751 10 25 2 39 5 51 9 27 Echt 7 58 10 33 2 47 5 59 9 35 Maasbracht S 7 10 44 2 58 6 10 9 46 Roermond 8 18 10 57 3 13 6 22 10 1 Swalmen 8 20 11 6 3 22 6 30 10 09 Reuver 8 35 11 15 331 6 39 1018 Tegelen 846 11 28 3 46 G 51 10 32 Venlo 8 52 11 35 3 52 6 58 1039 Venlo-Iioücnlam Venlo v 5 50 8 56 10 12 2 4 04 714 Blerick 6 03 10 06 7 20 Ilerst-Sevenum 6 25 1021 1217 - 7 32 Helenaveen 6 5i 1039 12 31 7 46 Deurne 7 04 1049 12 40 7 54 Helmond 7 38 9 38 117 1251 4 47 8 5 Nuenen-Tong. 7 57 1123 14 T. - 8 18 Eindhoven 8 24 9 54 1135 1 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12 10 19 12 22 138 5 30 8 59 Tilburg 9 42 10 43 1 1 58 5 47 925 Breda 103 11 11 132 2 23 6 13 9 54 Dordrecht 11 48 3 6 52 10 53 Rotterdam 12 19 3 30 7 22 11 23 KSoflcrdain- ven lo Rotterdam 5 38 8 30 10 32 12 24 3 44 5 30 Dord recht 018 919 115 124 4 23 6 07 Breda 7 1 1014 1141 2 30 4 58 Tilburg 7 28 1044 12 7 311 5 24 Boxtel 8 11 18 1234 418 5 52 7 52 Eindhoven 830 M 11 54 12 58 510 616 8 40 Nuenen-Tong 837 12 2 5 24 - 8 52 Helmond 848 1216 115 5 25 9 10 Deurne 900 1230 540 - 9 30 Helenaveen 909 12 40 551 - 9 44 Horst-Sevenum 927 12 57 610 - 10 9 Blerick 113 6 27 - 103 Venlo 942 120 156 632 7 8 10 78

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4