ea omstreken,. De Ministercrisis in Pruisen. DE EERSTE ZAAK ZATERDAG 16 JUNI 1888. NEGENDE JA A RGANG No. 2.3. Uitgever: W. VAX OEN MllXCKHOF-Sassen. Deze Courant verschijnt iö<leren Zaterdag avond. Feuilleton. Buitenland. Belgie ^land des* !)3uaia. L.K. den le Vrijdag. N.M. don 11" Maandag. E.K. don 17c Zondag. V.M. den 23* Zaterdag 0, 12, 18. 21, 30 Juni. (mul «lor /uit. •1.21, -1.10, 4.1, 3.53, 3.10; vin.; onder 7.31, 7.12, 7.51. 8.8.7 Abonnementsprijs per kwartaal. voor Vknuav 50 c. franco per post 65 c. voor het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 6 c. Prijs der Advertentien: ran 15 regels 30 c. elke regel meer c< groote lettors en vignetten naar plaatsruimte. Advertentiën, Juiaul geplaatst, worden 2maai berekend. Ingezonden stukken, Ad vertentiën, enz. voor dit Blad, worden uiterlijk Vrijdags mor gens vóór 12 uren ingewacht. (Nagalm). De rollen dor Duitsclie officieusen zijn, zooals bekend is, dikwerf zóó verdeelddat de een den ander stof moet aanbrengen. Vooral laat zich de opper-officieele »Nordd." soms dingetjes voorzeggen, door andere officieele bla den van minder gehalte, om dan, natuurlijk uit nood gedwongen en heel «nschuldig, enkele bemerkingen daar aan vast te knoopen, die zij anders wel in petto zou gehouden liebhen Kortelings deed de »Köln. Zing" de rNordd." weer een kluitje aan de hand on nit do bnre.'rkinge.n viczin*-taatö£e verneemt men thans over den laatsten rcrisis" zeer gewichtige zaken, voor onze lozers ©verwaardig. Vooreerst beweert het officieuse or gaan, dat het' spoedig-bekend-worden der intiemste root-ration aan 't hof door de liberale bladen voor de staatsregee- ring kwetsend en bedenkelijk moest worden. Hier dient de bemerking, dat tot die «intiemste Voorvallen aan 't hof," toch wel het Battenbergsche hu welijksproject behoorde; dit is echter niet door liberale, maar door een Car- ielblad, de «groote kliek van den Rijn", verraden geworden. Of meent de »Nrd." dat het bekend worden van zulke zaken door de Carteibladen niet kwetsend voor de regeering was? Andereu mee- IN MIJNE NIEUWE BETIlEkkING. De weduwe Kühl kon mij ook niets nieuws meededen, 's morgens om acht ure had zij gehoord, dat haar buurvrouw weder ziek was, zij had haar vroeger opgepast, Alfred Lad genoeg met zijne zaken en het meisje genoeg met het huishouden te doen. zonder hare hulp, hud do zieke dus alleen moeten liggen. Zij had zich naar de vrouw begeven, die hare gewone ziekte, maar thans in een lioogeren graad had. 's Middags was Alfred te huis gekomen en had dadelijk om den doc- ter willen zenden, maar de zieke had er zich met kracht tegen verzet en gedreigd, de ge neesmiddelen, die hij voor zou schrijven, uit den raam te werpen. Alfred was zeer goed tegen zijne vrouw geweest, hij had haar 's middags bouillon gebracht en 's avonds toen hij nog eens te huis kwam, eene kop koffie de yrou\y had beiden gebruikt, maar het was haar niet goed bekomen, zij had, na het gébruik, heviger moeten braken. Weder eene oogenschijnlijk onbeduidende omstandigheid, zooals bij het dienstmeisje en toch wogen zij 200 zwaar by mij De vrouw had in den dood van juffrouw Alfred niets opmerkelijks gevonden, de zieke non, naar het ons voorkomt, dat het gezwets der cartelpers voor de regeering zeer bedenkelijk is. Bij eenig nadenken zal het officieele blad ook de reden moeielijk kunnen uitvinden. Maar tegen wicn wil men dan met deze officieele en zenuwlooze klacht aanklachten inbrengen? De personen aan.'t hof mogen toch niet in verdacht staan. Dezen toch zullen de «Köli>. Ztng." het huwelijksproject niet vei ra den hebben en evenmin de crisis-ge ruchten aan de liberale klok gehangen hebben. En wat willen de officieusen met hunne verwijtingen erlangen? Wil len zij soms den keizer geïsoleerd zien, hem met een Chineesche muur omringen of hem de bladen voorschrijven, welke hij lezen kan en lezen mag? Dit ware toch eene vërgeefsche moeite, want vooreerst behoort de keizer niet tot dezulken, wélke hunne kennis der open bare zaken zich alleen door do eerste bladzijde van de officieele «Nrd." laten tCI'COhl vrijnotv, -U-ij -Uiwt die open zijn en leest alles, wat hem dienstig toeschijnt.Of is het de wrok daarover, dal die officieele klacht komt? Maar hei is ook valsch, dat door de liberale pers de geruchten omtrent dien crisis het eerst zijn bekend go worden. De «druk", waarvan do liberale pers sprak, zou immers «met voor handen" geweest zijn, bij gevolg kan hij dus ook niet tot de «intiemste- voorvallen van hof" belmoren. Het bestaan van 't decreet over de verkie zing, aan den heei4 vou Huitkamer gericht, is het eerst door een Carlel- blad de wereld ingezonden en daarna door do «Kreuzz." bevestigd. Willen echter de olficieusen ieder hen niet dienstig persoon mijlenver uit den kring die Téeds lang sukkelend wafc,-luul /.pniila zij dacht, het vele braken niet langer kunnen verdragen, hetwelk nu eenmaal hare kwaal was, wanneet zij dus door vergift om liet leven was gekomen, dan kon zij zjch dit met verklaren, want zij wist noch kon iemand verdenken. Vrouw Kühl stond bekend als een eerlijke en achtenswaardige vrouw. Nu had ik nog de nicht te verhooren2014 zij mij eenig hcht in deze duistere zaak bren gen, opdat alles spoedig tqt kHm'heid zou komen'? r/A] vyas reeds in het gerechtsgebouw en wachtte in strenge afzondering haar verhoor af, toen jk haar voor mij wilde laten brengen, werd de vleeschhouwer Kopp, de zwager van Alfred aangemeld, dien ik des morgens reeds ondervraagd had. Ik liet liem dadelijk bin nenkomen. -Heer dirocteur. er is vergift in het lijk mijner zuster gevonden -Ja, arsenicum.1' De man was opgewonden, hij kon in den zichtbaren zelfctiijd, nauwelijks op dezelfde plaats blijven stajUAr,*- rGifliéb'riets op het hart, meester Kopp?" Hij nam een besluit, Waarbij liet scheen, dat li ij nvij nog iets wilde verbergen. -Heer directeur, ik heb u van morgen niet de geheele waarheid gezegd." -Ik hoop, dat gij het daarom nu te vollodi- ger zult. doen." -Hot zal geschieden, van morgen wist ik nog niet, of mijne zuster vergeven was en ik mocht niemand in zijne eer aantasten, maar tS Juni is het .mi, want vol- Nat. Ztug.' tics hofs zien verbant en, dan is dat een eisch, waaraan bepaald niet. zelfs met hooge drukking, kan voldaan worden. Verder betoogt de »Xordd", dat thans op dit oogoublik eene verandering van kabihet" in Pruisen volstrekt niet op zijn pllats ware, want zoowel «Duitschl&nds eigen als Euro- pesche vrienden" zoudendan het ver- trouwen verliezen. Deze bij brengingen maken den indruk, alsof de olficieusen a la Leipzig en BrCslau, met alle achting den keizer niet alleen ter wille des rijkskanseliers, maai ter wille van alle ministers met 't oog op hun ont slag een «nooit" willen afdwingen. Men vroeg zich af, of er redenen be staan, een minister officieel te steunen. Des namiddags van don raadsel opgelost geword gens de «Post" en de heeft de minister v. Putkamer, naar aanleiding eens schii/^iv':it h'i °1 «Ut. reit i>s tivónas. vi-ui «bil k'èizei ontvangen heeft, bepaald zijn ontslag gevraagd. De «Nordd." schijnt hem nog te willen behoudenj Aardig is de stelliijg, welke het officieele orgaan als cede dreiging met permanente crisis vooropzei: «het heen gaan (vacuum) kan. U ier nog altijd plaats hebben, wanneer de verantwoor delijkheid niet ojf denMegenwoordigen minister val ie.'. Deze Delphische uit drukking van het officieele blad beteo- kent: de nadruk op de kiesvrijheid geeft geen reden, om oen minister te noodzaken zijn portefeuille neder to leggen, want niemand zou zulks kun nen begrijpen. Dus het blad spreekt over eene meer gunstige gelegenheid, als er geene verantwoordelijkheid op thans mag ik niets meer verzwijgen." Hij had een volledig besluit genomen, men zag het hem aan, wie weet noe zwaar het hem Was gevallen. Hij vervolgde; -Ik hob u van morgen gezegd, dat Alfred bij mijne aansporing dadelijk bereid was het lijk te doen openen." «Was dat niet het geval?" -Neen, eerst toen ik hem dreigde, de ge rechtelijke schouwing te zullen vorderen, besloot hij naar den geneesheer te gaan en verkeerde daarbij in grooten angst." -Gy hebt mij nog meer te zeggen." -Ja, van het gerucht, dat Alfred's yrouw vergeven was, had ik niets gehoord, ik heb het voorgewend," Gij En wat bewoog u daartoe V* «Ik moet 11 alles zeggen. In het hyiis mijner zuster diende vroeger een meisje, L<»iiLe Sehrnid genaamd, zij moest hel huis verlaten." Waarom -Mijne zuster drong er op aan, zij was naijverig op het meisje." -Had zij or reden voor?" -Ik geloofde het toen niet." -Wanneer was hyt?" -Keeds twee jaren geleden.4' -En thans Na zoo'a langen tijd V' -Het meisje woont sedert bij hare ouders die op goeden voet met elkander leven, zij draagt zelfs sieraden, zonder dat iemand weet waai' de lieden het van daan halen. Ik ver moed, dat mijn zwager de familie ondersteunt eji bijgevolg nog altijd met het meisje in betrekking staat." «En waarop is uw vermoeden gegrond?" den minister valt, het «experiment" op zich te nemen. En dat beteekent voor de officieele pers nog al veel Nu weten wij' ten minste, hoe zich de Duitsche officieusen tie toekomst voor schilderen. Or.ze Nederlandsche minister-crisis is gelukkig- ten einde en het volk mag zich verheugen in een kabinet, dat der kroone en des volks 0verwaardig is, want krachtige en doorziende staats mannen staan aan 't roer om alle op offeringen te brengen voor het welzijn van vorst en volk, voor 't geluk des lands. Hunne spreuk zij: «Eendracht maakt macht" en de toekomst zien wij even schitterend tegemoet, als die van liet groote, vredelievende Duitschland, aan wien ook wij onze vredepalmen toereiken. P S. Nttar wij vernemen heeft de minister-vice* president v. Puttkamer zijn ontslag aangevraagd en schepolitiek plaats grijpen. De heer r. Pultkauwl' trad in Juli 1879 als minister van Eeredienst op en is dus de opvolger van den alom hekenden minister Kalk. In 1881 verving hij den minister van Binnen!. Zaken, de lieer Eulenberg en op den 10 October van datzelfde jaar benoemde men hem als Vice-president van het Staatsminislerie. Red. De internationale tentoonstelling is verle den week Donderdagmiddag om 2 uur on plechtige wijze door den koning geopend. De koninklijke familie, de leden van het corps diplomatique, de ministers, senatoren, Kamerleden, burgerlijke en. militaire overhe - Dat is het juist, ik heb er eigenlijk geen grond voor, het meisje is hapsch en zeer ge slepen, mijn zwager is eer»even vastberaden als stilzwijgend man, die tnenschea leven in overvloed en ik weet geen mensch ter wereld, buiten mijn zwager, die hen zaL ondersteunen." -In welken naam staat de familie Selumd bekend i" -Men weet niet anders vaa hen, dan bet- geen ik gezegd heb." -Eu bet meisje?" -Voor dut zij bij mijn zwager in dienst kwam, moet zij ligtzimng zijn geweest, sedert weet men niets meer van haar te zeggen." -Hoe lang was zij in dienst?" -Op zijn hest eén half jaar. mijne zuster moet toen ontdekt hebben dat het meisje ny*t Alfred betrekkingen aanknoopte, want de- nicht moest toen het huis utt." liêbt gij sedert niets van eene betrekking van uw zwager met liet meisje geboord -Niets." -Uw zwager bezoekt hare woning niet?" -II; heb er niets van vernomen." -Heelt men hen r.ooit zanieu gezien?" -Nooit." -Gij moet toestemmen, dat dit omstandig heden zijn. die eer legen dan voor uw ver moeden' spreken." -Ik weet het en tocji kan ik er my niet van ontdoen." Het ging mij bijna als den man. Ik het hem in eene andere kamer gaan, ik kon hem misschien nog r.oodig hebben. Ik wilde nu de nicht van Alfred verhooren. maar v^erd daarin nogmaals verhinderd;, een den en ongeveer 3000 geuoodigden waren aanwezig. Do koninklijke familie werd met geestdrift ontvangen toen zij het tentoonstel lingsgebouw binnen trad. De koning hield eene toespraak, waarin hij vooral uitweidde over den vooruitgang, do ontwikkelingen volkswelvaart des lands. Ook wees hy op de jongelingschap, de groote han delshuizen en voornaamst*) crcdictiiistdlingen als de beste kern voorde toekomst. Te Antwerpen en to Brussel zijn do liberalen zeer verdeeld. Bovendien beeft du Vlaarnscho Boud partij gekozen voor de ka- tholieko kandidaten, en nog al op krasso manier. Op een der plakkaten van dien Bond leest men «Gij hebt te kiezen tusschen den Bond der lami.i:gen en den Eransciien bond, do partij van Frnukryk. Wilt gy alles op Fraiihche leest geschoeid hebben, ophouden uw eigen heer en meester te zijn en de livrei aantrekken vaft de onbeschaafdheid en het Franeosendom, kiest dan zoogenaamde libe ralen Er moet thans he^ewming plaats hebben tusschen alle candidafen der katholieke party en alle candidaten der gematigd liberalen. Bij do verkiezingen voor de Froy; jciale de Meeting-party, (lijudo katholieken eft inde peudenten) zich van stemming onthield, doelt die verliezen hebben geen invloed gehad-op" de meerderheid 111 de gewestelijke StatenT zooals uit onderstaand lijstje blijkt. V -or <1* VCTktmiiij; ,\a da ÜMl.oI. 1.il.rr. Kttllul l.iti«r. West-Vlaanderen GO 5 67 l Oost-Vlaanderen 71 18 75 18 Limburg dl 41 O Antwerpen 70 0 40 21 Luxemburg 21 23 28 10 Brabant (met 0 iu- depondemen) 2t> 52 28 50 Henegouwen 10 3^ 5 40 Luik 17 05 20 02 Namen 45 15 41 lp Vóór de verkiezingen hadden de liberalen- de meerderheid 111 de vier provinciën Luxem burg. Brabant. Henegouwen eu Luik, thans- slechts in de drie laatstgenoemden. Het socialisme is in die drie liberale pro- bode berichtte mij, dat de vleeschhouwer Alf red dringend verlangde mij te spreken. Ik liet hem dadelijk binnentreden. Ilij trad bedaard, maar mot den uiidruk van een vast besluit in de kamer. -Heer directeur, ik heb over alles nage dacht en moet u iets toevertrouwen, hoe zwaar het mij ook valt." Ik zag hem vol verwachting, maar tevens onderzoekend, wantrouwig aan. dat hij geeim bekentenis wilde afleggen, toonde my zijn ongevoelig, hardnekkig uitzicht, intusdcheu verdroeg hij mijne blikken met vastheid. Hij vervolgde: -Gij hebt arsenicum in bet lijk gevonden!" -Ju." «In Pruisen kan. men dat moeielyk krijgen, alleen iu de apotheken en roet een bewijs van de politie." -Zoo is bet." -Maar in liet Ilannoversche is men zoo streng niet." Waar wilde bij met deze inleiding hoen Ik ried er vergeelsch na. -Hoe weet gij dat?" vroeg vk hern. -ik heb er dikwijls over hcoten spreken." -Door wie?" •Wij vleeschbouwers spreken er dikwijls *an„ gij weet. dat men arsenicum onder bet veevoeder strooit, het koe, wordt er vetter door en krijgt oen be'er aanzien." Ik zweeg, hij muukte eene pauze en ver volgde toen -Gij vroegt mij voorheen naar de nicht mijner vrouw'." Wordt vervolgd.

Peel en Maas | 1888 | | pagina 1