P. I. Heeren Landbouwers! LANCASTER ^©der8H eQ V. FONGK. - Venray. PETROLEUM Bij J. CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk Zomergoederen, .SCHOOLBANKEN bij Wed. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray, HOLLOWAYS PILLEN EN ZALF. en gevulde Bedden asf e Het Grootste Kleeder-Magazijn der omstreken Thomas Phosphaatmeel Behangselpapier. SPOORWEGDIENST „Dc Keulse lie Hagel-Assurantie-Maatschappij." W. V. d. Munckhof-Sassen, te Venray, Best Lijnmeel Brieven over Socialisme f 0.50 Mans-, jongens- en Kinderpakjes, IJ. Mesli'uni cu P. II. Scheepers De Goedkoopste in den handel. DE DIDLEJST 'js. \e Kleermaker te Horst. M. VERRIET, Do menigvuldige hagelslagen waardoor onze landstreek telken jarc en bijzonder in het at'-'doopene, zwaar geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veld vruchten tegen dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u dc boste gelegenheid hid een grondSiajiihial vtsia .^3i31ioeai -IÖO OOO (luldeiif een reMcriefoiub van JMMÏ.4ÏOO (inhSem. Tegen zeer geringe premiön verzekert gemelde Maatschappij allo voortbrengselen van den giond, als: klaver, granen, peulvruchten, beclen, wortelenvlas, hennep enz. De duizenden schadeloosstellingen, die sedert meer dan MO jaren in der minne gere geld en prompt uitbetaald werden, strekken tut een onomstootelijk bewijs d^r loyaliteit en soliditeit der Keulsche Hag el".issuranlie-Maaischappj, welke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door de Heeren: M. VAN DB VOORT, Gem. secr. te Venray, W. THOMEEH-HOUBEN, Horst. J. A. Roebroek gem. secr. iL Dautzenberg gem. secr. -H. Creemera II. Bertrams J. van Ass H. Smeets A. J. Wiertz wethouder II. van Boom ,T. Henekens ÏI. J. van Bommel II. Geenen K. Franck gem. ontvanger .7. W. Dols gein. ontvanger W. Til. Trienekens .1. J. Dobbclstein gem. ontv. M. 11. Peters (i. Tervooren li. Schobben Jj. Eli as wethouder G. Pubben gem. ontvanger te Gulpen. M. A. H. Wet zeis Voorendaal. P. 11. Evens gem. ontv. Maasnicl. A. 11. Aerts - Roermond. Cli. Hennen Heel. J. F. Savelkoul wethouder Bunde (adres C. A. Menler gein. sec. Maasl richt.) 11. llaeven gem. ontv. Kerkra.de. J. Hermans - Venloo. Ij. Janssen Gielcns n Arcen. J. Maasc 11 gem. ontv. Kessel. J. Knapen Susteren. J. W. Wolfs - Sehaesberg. J. Leinniens gein. secr. - Meikeiheek. W. Sclimei 1/. Joosten Baarloo. J. II. v. d. Venue gem-ontv - Simpel veld. Fr. Koefi's Horn. P. C. Rutlen Wanssum. C. J. Joosten Waubach. C. A. Vernoij - Valkenburg W. Janssen - Ottersum. A. Perenboom te Heerlen. - Sevenum. Swolgen, n Nieuwstndt. Greveiibicht. Beesel. j. Ulestraten. 11 oensbroek. - llelden. - Roggel. - Weert. Kijsden. - Beek. - Keht. Maasbraclit, - Bergen Seharn(Hoer). Nederwcert. - Sittard". - St.Odiliënberg Mook. AGENTKN voor plaatsen waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is, ge lieven zich te adresseeren aan het Hoofdagentschap gevestigd bij Jules llenrar, Groote Staat no. 1825 Maastricht. Ter Bock- Courant- en Handelsdrukkerij .3 «S«8"- - Uitgever van „Maas ©n Peel", worden alle soorten van drukwerk, als: Menu's Circulaires, Contracten, Ktiquotten, Convocatie-Biljetten, Factuur*Nota's, Wissels, Rekeningen, Kwitantiën, Assignation, Adi o<- A Visitekaarten. Huwelijksbrieven en kaarten, Bruiloftsliederen Prijscouranten, Coupons, Bestekken, Verslagen, Reglementen, Aanplakbiljetten Dagboeken. Weoklijsten, Woschlysten, Dagvaardingen, Obligation, Ordonnantiën. Decloratie's Adressen voor Envelloppcn, Programma's Strooibiljetten, enz. Mtju, ipesdig sa goadkssp 'afgivrukt. Plaatsing van Adiiertentiën in allo Couranten. lnteekening op alle Dag- en V/eekbladen en Tijdschriften. VERKOOPT beste zuivere Ameriknansche bij 1 Liter 10 Cent. 5 48 - 10 - 05 - VOORHAMDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannei a f }'-g° 2e soort f 9 00 3e soort f jJ OO roode pannen so.uu plavuizen beste steenkolen A 60 ets. per mua aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Bij grot te partijen billijker prijzen. AARDEN KOEBAKKEN. «II «illl<lcil "PER 100 KILO. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco tlims 75 ets. Voor eenigen tijd verscheen ami oen Werkman, DOOR JACOB DU IJ VIS. Industrieel te Utrecht. PRIJS 35 CENTS. Een aanbevelingswaardig boekje èn voor arbeider èn voor patroon. per nitric maanden. Tijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar- I)c abonnees op de BAZAR, die deze extra-editie verlangen, ontvangen por kwar taal a 0.50 bij bet eerste en vierde No. van do BAZAR eene alle vering* bevatten de 1". vier bladzijden mei de fijnste Hand leer hpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chrornolilhographie voor gekleurde borduursels Voor nict-aboiiKues op de BAZAR is de prijs van het TIJDSCHRIFT 7 UOR FRAAIE IIAXIJ WERK FE fO.75 EER 3 MAAK DEN. Editiën van de Bazar G nummersL— 6 met G gefci. platen - 1.50 (5 - 3 geknipte patro. - l.óö (j - - G gekl. platen en ',i geknipte patronen - 2. Bij A L DEZE EDI TI EX kan men tegen verhóoging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uiig. Den Haag.Gebr. DELINFANTE. Oud Koper, Tin, Zink, Lood en IJzer wordt tegen HOOGEN PRIJS ingekocht door V. FONCK. De Ondei'geteekende be richt dat bij hem verkrijg baar is een prachtig assorti- als: Raliné, Flokoné, Manchesier, Pilo. Lakens en Buxkintrs. Baai, wollen en half wollen Stollen, enz. enz. en eene grooto partij Gemankte Goederen, bestaande in alles van zeer goede qualiteit aan .«polprijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i/2 korting. ÜL VHM AAifcS&SJ* Patersstraat.VfcNRAY. (cclii AsiierüiaaiiMdi systeem^ aangeprezen door den WEdA. Meer Distr. Schoolopziener Michiels v. KcssemchRoermond De ondergeteekenden leveren, als eigen fabrikaat, in alle hout soorten en afmeetingen, tegen de meest concurreerende prijzen de doelmatigste „Schoolbanken" en bevelen zich vooral in de gunst van de H.II. Gomeentebestuursleden en Hoofden der Scholen. IfassteasM—ItÏBflS (Limburg). Men vrage Monsters, Altesten en Prijzen. [II.II. Onderwijzers, clie er in ede kennis gemaakt hebben, sprelten er ALLEN LOF can.) Worden met spons en water schoongemaakt. Wasschen ounoodij Rollen gelijk op. Kunnen op de vereischte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden beter stand en verteerd het» doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van eenig ander soort. Door deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon beschut. Alleen verkrij gb aar zuiveren liet Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, eigen aan "t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE Z -A» Xj DF is een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhumatiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, BRONCHITIS, V EK It OUD HEID en HOEST. Ter genezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas IIOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 533 OXFORD STREET, En worden verkocht in Poften en Doo/.en van ls. li/sd., 2s. 9d., 4s. Gd., lis., 22s. en 33s., en verkrijgbaar bij allo mcdicijnen-verkoopers door de geheele wereld. en Peluwen. \J vei'lvoox^t als bekend is alles aan den minsten prijs. Buxkin jassen, buxkin broeken, buxkin vesten, buxkin palletofs, huxkin demi saisoens. Manchester jassen, broeken en vesten. Bevertin jassen, broeken en vesten. Pilo broeken, pilo palletots en vesten. Zwarte communie-pakjes. Beste zwarte laken en buxkin pakken. Heeren- en burgerpakken, in Fransche, Duitsche en Hngelsclie buxkins, en demi-saisomis. Kene schoone sorteerihg viltlioeden, communie-hoedjes en flambards, zijden petten, laken .petten en lederen potten. Kene mooie sorteering nieuwe stroohoeden voor den aanstaanden zomer. Alle soorten buxkin, lakens, baai, manchester, pilo, linnen, katoen, Fransche merinos, een massa gekleurde kleefstoffen, mooi katoen kleefstoffen, pellen, ruw 3 katoen, tafellakens, servetten en meubel-katoen. Dc nieuwste mode in zijden linten voor toeren, brabandsch? kanten en mutsen, bloemen en vecren. ruschen kragen, zijden strikken en dassen, zijden doeken. Fransche merinos gekleurde doeken en een mooie sorteei ing gekleurde zomerdoeken. Allerhande soorten kragen en voor- hemden, sliepze en strikken. Horster fabrikaat van wollen en katoenen peluwen, linnen en katoenen thioken, weef katoen, linnen en wollen weefgarens, en geverfde wullcr. en katoenen gareus. HANDEL ITST koloniale waren, boter en eijeren, steeneu potten en kannen, aardewerk, zwarte en witto klompen. Inlandsch spek en vet., Amerikaansch spek en vet en hammen. Rijst en tarwe bloem, zeer logen prijs per 100 kilogram. Alles aan uiterst «restolde laire prijzen, en bij een partij te Roop dan wordt de prijs verminderd. Goedkoopste en voordeoligste Meststof merk »HOESCH", onder Controle van liet Rijksproefstation té Wageningen, is te bekomen a f2,35 d© flOO Riilo, bij VENRAAI, Langstraat. Grooten voorraad en ruime sorteering FRANSCHE en DUITSCHE BEHANGSEL PAPIEREN. Nieuwe smaakvolle DESSINS, zeer sterk papier van af ÏO Cent per Kol. Y. FONCK. ZOMERDIENST. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. G.50 8.48 12.18 4.24 7.55 Mook - 7.12 9.4 12.30 4.37 8.14 Heumen. door 9.7 door door 8.17 Lind.-Katw. door 9.9 door door 8.19 Kuik 7.22 9.15 12.39 4.40 8.20 Beugen 7.29 9.24 12.47 4.54 8.30 Rijkevoortdoor 9.30 door door 8.43 Boxmeer 7.38 9.35 12.55 5-3 8.49 Sombeek door 9.39 door door 8.53 Vortum. door 9.44 duor door 8.58 Vierlingsbeek 7,48 9.57 1.5 5.13 9.12 duor door 9.17 - 7.58 10.11 1.15 5.24 9.27 - door 10.17 door door 9.33 - 8.8 10.^6 1.24 5.34 9.12 - 8.18 10.38 1.33 5.44 9.5G 8.23 10.42 door 5.49 10. - 8.34 10.53 1.45 10.12 VENLO. .A. 8.39 10.58 1.50 G.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 1.8 7.48 Blerick 5.30 10.1 2V5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.48 10.10 2.17 door 8.3 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 6.G 10.25 2.35 4.33 8.18 6.15 door 2.44 door door G.21 10.36 2.50 4.42 8.28 6.31 duor 3.door door 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 6.50 door 3.19 dooi' door G.55 door 3.2-1 door door 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 7.5 door 3.34 door door 7.12 11.06 3.41 5.11 9.— 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 7.29 door 3.58 door door 7.31 door 4.door door - 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Smakt-Ilolth. door 10.2 Venray. Oirlo Meerl.-Tienr. Grubb.-Lott. Grub.-Kloost. Blerick Grubb.-Lott. Meerlo-Ticnr. Oirlo Venray Smakt-Holth. Vierlingsbeek Vortum Sambeek Boxmeer Rijkevoort Beugen Cuijk Linden-Katw. Heumen Mook NIJMEGEN Venlo-Maastriclit Venlo vertrek 6 41 11 23 64018 23 Tegelen 651 11 7 2 10 6 48 8 33 Reuver 7 3 11 16 2 22 7 8 43 Swalmen 7.'4 11 27 2 33 7 11 8 34 Roermond 7 23 1136 2 45 7 21 9 4 Maasbracht 7 33 11 46 X 2 55 7 32 Echt 7 42 11 54 H 3 4 7 41 9 20 Susteren 7 50 12 1 1 3 12 7 49 9 28 Sittard 7 59 12 10 3 22 7 59 9 38 Geleen 86 12 16 X 3 29 8 6 Beek-Elsloo 8 13 12 23 X 3 37 8 14 9 49 Bunde 8 23 12 3 3 48 S 25 Maastrichtaank 8 32 12 11 3 57 8 34 10 4 Maustriclit-Venl O Maastricht vertrek Bunde Beek-Elsloo Geleeu Sittard Susteren Echt Maasbraclit Roermond S walmen Reuver Tegelen Venlo 7 10 7 19 7 29 7 3(3 7 42 7 51 7 58 8 7 S IS 8 20 S 35 '8 40 l8 52 9 50 10 1 10 8 lü 15 10 25|2 10 33 2 10 41 10 57 11 0 11 15 11 28 11 35 29 5 41 39 5 51 47 5 59 58 13 8 42 8 52 9 03 910 917 927 <1 bit 10 1 10 09 10 18 10 32 10 39 Yenlo-KoHcrdaiii Venlo v 5 501 8 5ü 6 03! - 10 122 4 04 7 n Blerick 1006 - X 7 20 Ilwrsl-Sevenum 6 25 1021,12 17 x X 7 32 Helena veen 0 50 10 39,1231 X X 7 46 Deurne 7 04 10 49 12 40 X 7 54 Helmond 7 33 j 9 38 117 12 51 V 4 47 85 Nuenen-Tong. 7 57 X 1123 14 X - 8 18 Eindhoven 8 24 9 54 1135 1 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12 10 19 12 22 l 38 1. 5 30 8 59 Tilburg 9 42 10 43 1 1 58 X 5 47 9 25 Breda 10 3 11 11 132 2 23 X 6 13 9 54 Dordrecht 11 48 X 3 6 52 10 53 Rotterdam 12 19 X 3 30 X 7 22 11 23 Koltcrdain- venlo Rotterdam 5 38 8 30 10 32 12 24 3 44 5 30 Dordrecht 618 919 115 1 24 4 23 6 07 Breda 7 1 1014 1141 2 30 i4 58 Tilburg 7 28 10 44 127 3 11,5 24 Boxtel 8 11 18 12.34 4 1815 52 7 52 Eindhoven 830 X 11 51 12 58 510;010 8 40 Nuenen-Tong 837 X 12 2 524 8 52 Helmond 8 48 X 12 16 115 5 25 9 10 Deurne 900 X 12 30 X 540 9 30 Helenaveen 909 X 12 40 X 5M - 9 44 Ilorst-Sevenum 927 M 1257 X 610 10 9 Blerick 1 15 X 6 27 10 33 Venlo 9 42 1 20 156 632 78 1038

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4