P. J. °k Heeren Landbouwers! •ancaster hölToway's pTllen euüll „SCHOOLBANKEN" MrslVii'iii' oil I'.Scliecpoi-s Bij J. CAMPS, Oostrum, beste KSuIfkalk V. FONCK. - Venray. ®W Zomergoederen, EL akoma» drie Honderd Gulden. twee Honderd Gulden. ea jj en gevulde Bedden v\\s. Grootste Kleeder-Magazijn der omstreken Mj Wdd. H. J. SLITS, Paterstraat, Venray. Thomas Phosphaatmeel Behangselpapier. SPOORWEGDIENST „De Keulsehe Hagel-Assurantie-Maatschappij." Best Lijnmeel Wagendienst f 0.50 PETROLEUM IYlans-, Jongens- en Kinderpakjes, 'Js. Kleermaker te Horst, De Goedkoopste in den handel. DE PILLEN ZOMERDIENST. n (echt Amerikaaiiseh systeem- aangeprezen door den WEdA. I leer Distr. Schoolopziener Middels r. Kessenidi, RoertnoiuK meest concur ree ren ile prijzen de doelmatigste „Schoolbanken" en /jjf de H.II. Geiini(Mi(.('ljesUiurslodcn tgST**" '&js MsastaïM—Lmne (Limburg). Men vrage lijonsters, Altesten en Prijzen. (H.H. Onderwijzersdie er mede /tennis gemaakt hebbenspreken er ALLEN LOF van.) f De menigvuldige hagelslagen waardoor onze landstreek telken jaie en bijzonder in het afgcloopene, zwaar geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veld vruchten tegen dat onheil te verzekeren. Iliertoe biedt u de beste gelegenheid met eeai ^i'ondkapitaa] van 5 ASalliocn 40Ö OÖO Cinlden, henevens een reservefoBnaS» van 304I.Ö00 GciBcflen. Tegen zeer geringe premiën verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen van den grond, als: klaver, granen, peulvruchten, beetentour telen, vlashennep enz. I)e duizenden schadeloosstellingen, die sedert meer dan 30 jaren in der minne gere geld en prompt uitbetaald werden, strekken tot een oilomstootelijk bewijs der loyauteit en soliditeit der Keulsehe Hagel-Assurantie-Maatschappij, welke vertegenwoordigd is in de provincie Limburg door de Heeren M. VAN DE VOORT, Gem. secr. te Venray, W. THOMEER-HOUBEN, Horst. J. A. Roebroek gem. secr. te Gulpen. M. A. H. Wetzels te Heeilen. H. Dauizenberg gom. secr. Voerendaal. P. H. Everts gein. ontv. Sevenum. H. Groemers Maasuiel. A. II. Aerts Swolgen. J. H. Bertrams n Roermond. Cli Hennen Nieuwsiadt. J. van Ass Heel. J. F. Savelkoul wethouder Grevenbielit. II. Smeets Builde (adres C. A. Menter gem. sec. B< esel. Maastricht.) II. Ilaeveii gémontv. Ulestraten. A. J. Wiertz wethouder Kerk rade. J. Hermans Hoeiisbroek. H. van Boom Venloo. L. Janssen Gielens Helden. J. Ilenckens Arcen. J. Maasen gem. ontv. Roggel. H. J. van Bommel Kesscl. J; Knapen Weert. H. Geenen Susteren. J. W. Wolfs Eijsden. K. Franck gem. ontvanger Scliaesberg. J. Lernmens gem. secr. Beek. J. W. Dols gem. ontvanger Merkelbeek. w Scliraeitz Joosten Echt. W. Th. TrienekeVis Baarloo. J. II. v. d. Vennegem. ontv Maashraeht. J. .T. Dobbelstein gem. ontv Simpel veld. Fr Kooff's Bergen. M. H. Peters Horn. P. C. Kutten Scharn(Heeij. G. Tervoorcn Wanssum. C. J. Joosten Nederwcert. L. Schobben Waubach. C. A. Vernoy Sittard. L. Elias wethouder Valkenburg W. Janssen St.Odiliënberg G. Pubben gein. ontvanger Otters 11111. A. Perenboom Mook. AGENTEN voor plaatsen waar de Maatschappij nog niet 'vertegenwoordigd is, ge lieven zich te adresseeren aan het HoofJagentschap gevestigd bij Jules Uenrar. Groote Staat no. 1825 Maastricht. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen a f 17.00 2e soort f 15.0Ü 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f32.0o beste steenkolen A 60 ets. per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Bij grot te partijen bdhiher .jrijzen AARDEN KOEBAKKEN. a II (iulilcii PER 100 KILO. lederen dug verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75 ets, Wagciidieusl-ümlei'iiciiiiHg W. POELS. Dienstregeling van 1 Oct. VERTREK van Hótel Poels 7.30, 10, v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 0.10, 8 n m. Table «l'llöle Sbnei'» li ionie ItiMire. "V enray Station Oii4Ïei*sietBiiBBg $3. SS. Hotel «Gouden Leeuw" Uren van VERTREK van Venray naar 't Station 7.30, 10, voorm. 12.45, 2.20, 4.15, 6.10. 8 namid. Table d'H6te A 1.30 heure. Diners A toute heure. pes" dl'flv mattHClcil* Tijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. Dc abonnees, op de BAZAR, die deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal ii /'0.50 bij liet eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de /ijnste Hand leerkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chrornolithographic voor gekleurde borduursels Voor niet-aboni.ées op de BAZAR is de prijs van liet TIJDSCHRIFT UUR FRAAIE HAND WERKEN JÜ.7Ö PER 3 MAANDEN. Editiën van de Bazar nummersf L— 6 met 6 gokl. platen - 1.50 6 «3 geknipte patro. - 1.50 G G gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2.— Bij AL DEZE EDI TIEN kan men tegen verhooging van 0.50 liet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Uiig. Den Haag.Gebr. DHLINFANTE. I)e Oud ergoteek en de be richt dat bij hem verkrijg baar is een prachtig assorti- VERKOOPT beste zuivere Amerikaansche bii 1 Liter 10 Cent. 5 48 - 10 95 ment van als: Ratiné, Flokoné, Manchester, Pilo. Lakens en Buxkings, Baai, wollen en half wollen Stollen, enz. enz. en eene groote partij Gemaakte Goederen, bestaande in alles van zeer goede qualiteit aan spotprijzen a contant vauaf 1 Guld. 5i/2 korting. Patersstraat.VENRAY. NEDERLANDERS ontvangen bij het aangaan van eene militaire dienstverbintenis van sr.es jaar een handgeld van Aanbrengpremie TIEN GULDEN. MIUCIEXS in werkelijke» dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van (wee jaar gfe<3<ntfaeheei*<[9 worden naar Oosl-Indiëpremie Aanbrengpremie TIEN GULDEN, bijaldien (dc Milicien met groot verlof afwezig was van zijn korps. Het Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven a* a t 5 s nadere inlichtingen. J Mi en Peluwen. stf '°ri Nl as verloopt als bekend is, alles aan den minsten prijs. Biixkin lassen, buxkin broeken, buxkin vesten, buxkin palletofs, huxkin demi saisoeus. jlandjiester jassen, broeken en vesten. Bevertin jassen, broeken en vesten. Pio broeken, pilo palletots en vesten. Zwarte communie-pakjes. Beste zwarte lakjn en buxkin pakken. Heeren-en burgerpakken, in Fransche, üuitsche en Esïgelsclp buxkins, en demi-saisoens. Eene selione sorteering viltlioeden, communie-lioedjes en flambards, zijden petten, laken petten en lederen petten. Eene mooie sorteering nieuwe stroohoeden voor den aanstanden zomer. Alle soofcen buxkin, lakens, baai, manchester, pilo, linnen, katoen, Fransche meripos, edi massa gekleurde lcleerstoffen, mooi katoen kl,eerstoffen, pellen, ruw kAt»U.., Dl^bikens, servetten en meubel-katoen. Do nieuwste mode in zijden linten Ir f.nere brabandsch? kanten en mutsen, bloemen en voeren, rusehen kragen, ken en dassen, zijden doeken. Fransche merinos gekleurde doeken en tortcering gekleurde zomerdoeken. Allerhande soorten kragen en voor- pze en strikken. abrikaaft van wollen en katoenen peluwen, linnen en katoenen thieken, linnen en wollen weefgarens, en geverfde wollen en katoenen garens. voor7 toerei zijden sti-i een mooie hemden, sl Horster weef katoen HAITDEL XlsTr koloniale wan i, boter en eijeron, steen en potten en kannen, aardewerk, zwarte en witte klompen. Inlartlsch spek en ver, Amerikaansch spek en vet ei: hammen. Rijst en tarwe bloem, zeer lngli prijs per 100 kilogram. Allés aal uiterst gestelde lage prijzen, en bij een partij te koop dan wordt de prijs verminderd. Wa.«?cben onnoodig! Worden met spons en water schoongemaakt. Toll n gelijk op. Kun ion op de vereisdite breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De leuren houden beter stand en verteerd het. doek minder door zonnehitte of v ichtige temperatuur dan van eenig ander soort Dooi deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon beschut. Alleen verkrijgbaar zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEYEIl, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven K-acht cn gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van a le kwalen. ei,ron aan "t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. En onb taalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DB Z -A. Xj F is een onfeibnai geneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en llttei milen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhuniatiek, en onverge lijkbaar voor A nborstigheid. KEEL.FI. X, BRONCHITIS, VEE KOUDHEID en HOEST. Ter genezilig an kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededir er, en geneest betooverend saaragetrokken en stijve Gewrichten. A een bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 633 OXFORD STREET, En worden verlicht in Potten en Doozen van ls. li.Td., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en 33s., en mkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld. Goedkoopste en voordeeligsle Meststof merk »HOESCH", onder Controle van het Rijksproefst.atión te 11 'ag en in gen. is te bekomen a f 2,35 «Ie BOO KtiBo, bij M. VERRIET, VENRAAI, Langstraat. Grooten voorraad en ruime sorteerirïg FRANSCHE en DITTSCHE BEHANGSEL PAPIEREN. Nieuwe smaakvolle DESSINS, zeer sterk papier van af '8O Cent por B*«»I. V. FONCK. Dienstregeling van 1 JUNI 1888. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. G.5U 8.48 12.18 4.24 7.55 Muok «7.12 9.4 12.30 4.37 8.14 llt-uiiieii. «door 9.7 door door 8.17 Lind.-Katw. door 9.9 door door 8.19 Kuilt 7.22 9.15 12.39 4.46 8.2G Beugen 7.29 9.24 12.47 4.54 8.36 Rijkevoortdoor 9.30 door door 8.43 Boxmeer 7.38 9.35 12.55 5.3 8.49 Sambeek door 9.39 door door 8.53 Vortum. doer 9.44 door door 8.58 Vierlingsbeek 7.48 9.57 1.5 5.13 g.12 Srartkt-Holth. door 10.2 door door 9.17 ■Venray. 7.58 10.11 1.15 5.24 9.27 Oirlo door 10.17 door door 9.33 Meerl.-Tienr. 8.8 10.26 1.24 5.34 9 42 Grubb. -Lott. 8.18 10.38 1.33 5.44 9 55 Grub. Kloost. 8.23 10.42 door 5.49 10. Bloriek 8.34 10.53 1.45 6. lü.12 VENLO. A8.39 10.58 1.50 6.5 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VENLO. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.48 Bleritk 5.36 10.1 2.5 4.14 7.54 Grub.-Kloost. 5.48 10.10 2.17 door 8.3^ Grubb.-Lott. 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Meerlo-Tienr, 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Oirlo. «6.15 door 2.44 door door Venray 6.21 10.36 2.50 4.42 8.28 Smakt Holth. 6.31 door 3.door door Vierlingsbeek 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vorium 6.50 door 3.19 door door Sainbeek. 6.55 door 3.24 door door Boxmeer 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort 7.5 door 3.34 door door Beugen - 7.12 11.06 3.41 5.11 9.— Cuijk 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden- Kalw. 7.29 door 3.58 door door Ileum.'ii 7.31 door 4.door door Mnok ...- 7.34 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Veiilo-ilaa^riclit 23 2 10 2 22 233 2 45 2 55 34 3 12 3 22 3 29 3 37 3 48 3 57 Venlo vertrek 6 44 11 Tcgelcn 651 11 7 Reuver 7 3 11 16 S walmen 7 '4 11 27 Roermond 7 23 11 34 Maashraeht 7 33 11 36 Echt 7 42 11 51 Susteren 7:0 12 1 Sittard 7 59 12 10 Ge leen 8 6 12 16 Beek-Elsloo 8 13 1? 23 Bunde 8 23 !2 3; Maastricht a a uk 3 32 12 -il ^üaa^fricbt-VcnSo 0 40|8 25 6 48 8 33 7 Is 43 711 8 54 7 19 9 2 7 2119 4 7 41 9 20 7 49)9 28 7 59,9 38 86 8 14 9 49 8 25 8 34110 4 Maastricht vertrek Huilde Reek-EUIoo Gelccn Sittard Susteren Echt Miiashracht Roermond Swahneii Reuver Tegel en Venlo 10 9 40-1 5.3 5 8 7 19 9 50,23 15 17| 7 29 10 1 |2 1415 2' 36 10 8 221 5 34! 7 42 10 15 2 29;5 11 7 51 10 2512 39:5 51 58 10 33.2 4715 59 8 7 10 44 2 58 6 10 8 18 10 57:3 1316 22' 10 1 8 26 11 6 3 22 6 30 10 09 835 11 151331 639110 18 846 11 28 346 651 1032 '8 52 11 3513 5216 58.10 39 8 42 8 52 9 03 9 10 V 17 9 27 9 35 9 46 V<Milo-Btottor<Bai>B Venlo v 5 50 856 10— 122 4 04 714 Blerick 6 03 n 1006 7 20 Htirst-Sevenum 6 25 1021 12 17 7 32 Ilek-iiaveon 6 50 w 1039 12 31 1. 7 46 Deurne 7 04 1049 12 40 7 54 Helmond 7 38 9 38 117 11251 V 4 47 85 Nuenen-Tong. 7 57 11231 14 H 8 18 Eindhoven 8 24 9 54 1135 1 14 3 45 5 05 8 27 Boxtel 9 12 10 19 12 22 1 38 5 30 8 59 Tilburg 9 42 10 43 1 1 1 :-s w 5 47 9 25 Bivda 10311 11 1 32 j 2 23 6 10 9 54 Dordrecht 11 48 I 3 6 52 10 53 Rotterdam 1 12 19 - 1 3 30 7 22 1123 Baettei'dam-venlu Rotterdam 5 38 Dordrecht 618 Breda 7 1 Tilburg 7 28 Boxtel 8 Eindhoven S30 Nueuen-Tong 837 Helmond 8 48 Deurne 900 Helena veen 909 Hot-st-Sevcnum 927 Blerick Venlo 9 42 8211 9 19l 11 5 521 S 3011C32 12 24 3 44 '4 23 4 58 5 24 5 52 616 8 Si'1014 - 110 14 939!11 18 11 47 1141 12 7 1254 5 30 6 07 10 531 115 12 2 1216 12 30 1240 12 57 115 ROT 56 18551 501 12 49 510 7 52 8 40 8 52 11 10 9 30 9 44 10 9 10 33 1038

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4