Meer licht DE EEBSTE ZAAK Buitenland. ZATERDAG 2 JUNI No. 215. Uitgev W. VAX DEN AlLltKIl ^-Sassen. Deze Courant verschijnt irdcien Zaterdag avond. F.euilleton. De instoi'ling van Schouwburg l< ii kijiii! Seri ju. Belgie Stand «Ier $9:snn. L.K. den 1° Vrijdag. N.M. den 11° Maandag. EIC. don 17® Zondig, V.M. den 23* Zaterdag. 0, 12, 18. 21, 30 Juni. Stasnl «Ier Zon. •1.21, 4.10, 4.1, 3.53, 3.40; v/m.; onder 7.31, 7.42, 7.51. 8.—, 8.7 n/tn. Abonnementsprijs per kwartaal. voor Venray 50 c. franco per post 05 c. voor- het buitenland 85 c. afzonderlijke nummers 0 c. Ingezonden stukken, Ad- vertentiën, enz. voor dit Blad, worden uiterlijk Vrijdags mor gens vóór 12 uren ingewacht. In de Italiaansche kamerzitting had een incident plaats, dat op zich zelf wel min beteekenend scheen, maat toch een helder licht op de buiten- laudsche politiek van Italië geworpen beeft. De oude afgevaardigde Tüscanelli, die alle geheimen der ltaliaausche poli tiek kent en een geharnaste tegenstan der der Crispische politiek is, heeft bij gelegenheid eenor bespreking dezer politiek gezegd: binnen de ruimten yan het Müntccitocio (het Italiaansch parlements gebouw), zijn er lieden, die de oorzaken kunnen uit elkander zetten, welke Italië in 't jaar 1887 tot de toetreding tot het drieb.ondgsjiqot- 'ficBap aangewezen hebben" Eene vertrouwbare mededeeling van don heer Tüscanelli en zekere beken tenissen van don gewezen minister de graaf Robilaut geven een correspon dent van de Parijzer "Monde" de punten aan, waarop de Toskaansche algevaardigde gewezen heeft. Toen Frankrijk 'van zijne slagen bekomen was en onbeschroomd zich tegen Tunis wapende, eischte Bismarck van Italië, dat het tot het bondgenootschap der twee keizerrijken zou toetreden om daardoor Frankrijk, dat de gunst, van Engeland en Rusland genoot, te woord te staan. Italië aarzelde. De Koning was persoonlijk van het nut uit zulk een verbond met Duitschland over IN MIJNE NI El'WE BETREKKING. 6) Nadat ik nog eeuige vragen tot hem gericht had, waarbij hij zeer onrustig werd, zeide ik tot hem «Meester, gij hebt nog iels op het hart, dat gij schroomt mij mede te deelen." Hij zag een paar seconden voor zich. «Neen," zeide hij vastberaden, «ik weet niets bepaalds en door de schouwing zal blij ken, of zij vergeven is." Ik zag in, dat verder vragen nutteloos was en liet hem gaan, maar ik had nu nog gecuo aanleiding om, ambtshalve te handelen.. De overledene was ouder dan haar man, hunne echt kinderloos, de zwager van dei: man had misschien niet alles gezegd wat hij wist; verdere gronden voor vervolging had ik niet en deze waren ia do verte niet vol doende. ora, in verband met een los gerucht, eene geachte familie van eene zware misdaad te verdenken. Denzelfden dag, tegen zes ure des avonds kwam de kring-plvysicus weder bij inij, hij had groote haast. «De hulp van het gerecht is noodig." Ik ging dadelijk met hetn mede naar het huis van den vlecschhouwer Alfred. Een gri fier en verscheidene gerechtsdienaren verge tuigd. maar durfde zijne ministers niet aansporen in deze richting te werken. Nu kwamen de gebeurtenissen van 13 Juli toen vermetele «anti-clericale" bladen aanhitsten om de stoffelijke overblijfsels van Pius IX in den Tiber te werpen. De li. Stoel, steunende op zijne rechten en verplichtingen, protesteerde. Bismarck dacht nu uit die verhoudingen voordeel te trekken; hij gaf den minister Depretis duidelijk te verstaan, dat, als Italië weigerde of aarzelde tot het Duitsch-Oosteu- rijksch bondgenootschap toe te treden, hij, Bismarck, tot een Kuropeesch con gres zou ijveren om het Romeinsch vraagstuk op te lossen, en ter bevre diging der aanspraken van Leo XIII zou werken. Die bedreiging werkte. De Italiaan sche regeering onderteekende het ver drag en ontving de verzekering dat Oostenrijk noch Duitschland ooit het Romeinsch vraagstuk zou opwerpen of door de diplomatie, doen opwerpeij. Bovendien be loo lire Bismarck, de I'ïaïi- sche bezetting van Tripolis te willen verhinderen, en koesterde zells de hoop, dat Tripolis eenmaal aan Iia'ie zou komen. Op deze geheime afhandelingen zin speelde de graaf Robilaut, toen hij in een gesprek met een senator der rech terzijde over de verzoening" van Italië met het pausdom bemerkte: Zoolang Leo XIll zich daarop bepaalt, de vrilheid voor zijne Kerkelijke akten ie. eischen, zoolang zullen wij liem geheel en al steunen en waarborgen eu zijn wij bereid om loijaal de waar- borgenwet te handhaven; maar zekér niet, als de paus bij de diplomatie de kwestie oppert om de teruggave van zelden ons. Do geneesheer deelde mij het volgende mede, middelerwyl wij onzen weg voortzetten Hij had met den heelmeester de uiterlijke schouwing en toen de opening van het lijk begonuen; volgens onze afspraak had hij de maag het eerst onderzocht en dadelijk bij de uitwendige beschouwing, zulke rootte, ont stoken plekken aan dezelve gevonden, dat hem, volgens wetenschap eu ondervinding, geen twijfel overbleef, dat hier eene metaai- vergilïigmg had plaats gehad. IIij had de schouwing dadelijk gestaakt om mij te halen, de heelmeester was bij hei lijk gebleven om liet te bewaken, opdat voor onze komst niets vëranderd weid. m -Eu Allied i" vroeg ik. Alfred was bij de opening tegenwoordig geweest en had den geueestieüi en de behulp zame hand geboden, zijne houding was daarbij zeer rustig geweest. -Maar," voegde de geueesheor er bij, "ach ter die schijn van gemsiheid scneen een groote angst verborgen, zijne blikken waren sleeiits d.ui oiibesteuni, wanneer hij zag, dat uien hem gadesloeg, maar w anneei hy meende dat men niet op hem lette, dan was de angst duidelijk zichtbaar. By de ontdekking van den ver dachten toestand der maag, verried ik niet de minste verrassing of beweging en verwijderde mij onder voorwendsel, dat ik iets had ver geten, evenwel zag hy mij met zichtbare onrust vertrekken," "Gij houdt den man dus voor verdacht V' «Naar deze omstandigheden te oordeelen, ja, maar gij zult het zelf zien." 't pauselijk gebied (i Kei lelijke Sta te:.). .Dan jagen i ij hen weg!" Deze plompe, bilpie uttlrukkioj heeft men den II. Yijérilr o me ge bracht en heeft volst ekt liet de ver- Prijs der Advertemiën: ran 15 regela 30 c. elke regel meer G c. groote letters en vignetten naar plaatsruimte. Ad vertentiën, 3nmal geplaatst, worden 2mani berekend. zoening- in dc band onthullingen erkent dat van Duitschland vooral van vorst aanerkenning en doo: ten van den II. Stoel ten is. In 't Vatika; evenzoo over. nver t. Uit deze oen livens ook, eu losten rijk, ll ginarck voor de zettiiy der rech- niets t vér ie ach" u denl.t men er Maandagmorgen het ft er ii den kon. schouwburg te Berlij oen instorting plaats gehad. De in llerijl buit boden manschappen der oré yyf/lifjiaalden de.wo.rkii'uden - dL«-« 'Xa- werkzaam waren, uit d puihhoopen. Dertig hunner waren ii de hoogte en vijftien timmerlieden be sden aan het tooncel werkzaam. Inm dels was het overige bouwpcrsoneel eeds vóór de komst der brandweer mo het reddings werk begonnen.' Van buiten is aan de schouwburg niets te zien, dan dat enige ramen verbrijzeld zijn. Keizer i Victoria is liet terrein, dat- afgezet komen be zichtigen. Wonderbaar mag de r dding heeten van de meeste werklie en. Eeuige seconden voor. het dak instortte, kraak ten en barstten eeuige baLeu' en draag binten; de werklieden hierdoor gewaar schuwd, konden nog in. dq zijgangen Thans was in allo govallénjpené vergiftiginj aangegeven, een gerechtelijk onderzoek en vaststelling der daadzaken was di i mei alleen geouiloofd, maar bepaald vou'rges breven, on verschillig wie de dader moclit zr Eene verdenking van den overledene, was in de gegeven heden natuurlijk, bij mij t vreemdeling uit de herberg)aa versclie grenzen, mij steed1: stond. liet lijk bevond zich in eonnj den luiu uitzicht had. De geneesheer had slechts hruikt om mij te halen, de he Alfred in de kamer weten te hu Ty mij later mededeelde, li.«d Ai lyk bedaard gehouden, maar eene onverschilligheid govraa: verdue-i.is iu hel lijk was gjl1 hij eehlortoeno merkbare on! verhelen. De heelmeester hui. geaulvvooi d. Nimiuei zal ik het oogeul ik in de kamer trad; ioen t viel mijn oog op den vtvauuU noversehe herberg, ik heikei liet was do vleeschiiouwer Al aan het raam en w eudde zi li naar de deur, toen die geopend werd. Ik had den geneesheer jpzettelyk. eerst laten binnentreden, ik kon lan beter waar nemen. Alfred zag den n-i igkeci enden ge neesheer onderzoekend aan, e nsklaps zag hij ook mij. Zijn gelaat werd lijkbleek, ihj greep met de igeiioot der omstandig er, daar.de de Mai'no- >r den geest ,-uner, die op duig tijd ge in ces Ier had eii^r Zooais ed ;oeh Gilcr- mwijlen iin-t of er niets iden, waarbij ring niet kun li ontkennend vergeten, dat eur open gmg g uit de Hau- id hem dadelijk, tid. 11 ij stond vluchten. Toen eerst volgde de don derende instorting en hierbij bleven nog zooveel balken van-den steiger staan, dat een gedeelte der werklieden, die in de hoogte arbeidden, zich daar aan konden vastklemmen. Tot dusver zijn er dertien gewonden en twee dooden gevonden, maar ligt er nog een groote puinhoop, waaron der misschien nog meer verongelukten zich bevinden. Van do zes personen, die men meen de dat bij do instorting waren omge komen, is later gebleken, dat er vijf zeer zwaar gekwetst zijn. Van authen tieke zijde verneemt men thans, dat er een steigerwerk,' hetwelk over de too- neelruimte heen was opgeslagen, is ingestort en de daar beneden bezig zijnde werklieden er onder werden bedolven. Zoover gebleken is, is de toedracht van het onheil als volgt: Gedurende de zomormaandenu'c-iïpisnj wi-Atio»' .u'eufle grofste trokken worden. Tot dit-einde'was op den tooneelvloer een reusachtige houten steiger van vijf verdiepingen opgericht. Het oude dak werd naar beneden gelaten, en een nieuw ijzeren dak zou door middel van den steiger in de plaats gesteld worden. Maandagoch tend werden van het oude dak eeuige zware houten balken afgelateneen daarvan schijnt geglipt en geslingerd te zijn tegen eene van de voornaamste verbindingen van den steiger, welke brak. Het gehcele, zeventig voet hoogc ge vaarte begon hierdoor te waggelen en stortte in, alles in zijn val verbrijzel ende. Thans loopt het groote metalen beeld op den gevel van den schouwburg eene hantl n.-tar zijn horst, alsof hij daar den dood voelde, met de andere greep hij de vens- iterbauk, bij moest zich vasthouden om staande F te blijven. Achter mij traden de ambtenaren van het gerecht binnen, die hij kende, het kon hem int niet meer twijfelachtig zyn wie ik was. Hij wierp een viceselykeu, woedenden blik jop het lijk, dat in het midden der kamer op 'eene tafel lag, liet was den blik van Jen moor denaar, die zijn verrader dood- lijke, eeuwigu wraak zweert. Dit alles had geene drie seconden geduurd, ik bad iu dat korte tijdsbestek eene h-Iu u- kolijke oveituiging gekregen, die mij dubbel zwaar op het hart drukte, dat ik my moest hoeden, haar den strafrechter op te dringen. lutussclien, Alfred was geen gewone, al thans geen zwakke, karakterlooze misdadiger, l)ij had zich in eene minuut hcrsield, zijn yL- la at was nog bleek, dat was hot ai tijd, maar j hij stond recht dp eu zag met zijn gewonen, zwaarmoedigen blik van hel lyk naar ons. lit moest hom de tu-selienkomsi van hei gerecht en de nauleideiide oorzaak aankondigen. -Volgens de aangifte van den geneesheer, zijn in het lichaam uwer vrouw .«poron gevon den. die het vermoeden vim vergiftiging be vestigen, waardoor uwo tegenwoordigheid bij eer. verder gerechtelijk onderzoek noodzake lijk is, om op alle vragen die ik n zal stellen, een volledig antwoord te geven." Ik begon liet rechterlijk onderzoek met de uitwendige waarneming van liet lijk en liet toen de opening voortzetten. Omtrent de ver giftiging bleef geen twijfel over, stro', maag dat den Bogasus voorstelt, gevaar naar beneden on op de puinhoopen terecht te komen. Aan het nodergohtcne ijzeren bratidscherm kan men zien hoe gewel dig de schok is geweest daar dit scherm vol deuken en geheel uil zijn vocgdyi gelicht is. Intusschen hoeft hot belet dat de overblijfselen van den steiger ook in do schouwburgzaal terecht kwamen. Do keizer heeft herhaaldelijk adju danten naar de plaats van het ongeluk gezonden, de .kroonprins bleef er ver scheidene uren. De gebroken balken en 'andere overblijfselen, waarvan som mige nog met de versieringen voor het Pinksterfeest prijken, worden op het groote plein voor den schouwburg op hooperi gestapeld. De brandweer mannen graven in het binnenste van het gebouw loopgraven, ten einde de werklieden to naderen, welke daar nog bedolven kunnen liggen, dewijl het Initial derden ei die bij Ar Lamp* u* j J. A-.vi K ;y.ye\ t "U*. g ,1'OSU - Kunnen worths*. ^rVei^cliéidéne zwaar gewonden verkcoren in liopelóozen toe stand. Do uitslag der verkiezingen voor de Drov. Stater, is een i;i< uwc nederlaag vour de liberale pa 1 tij. (De tussehentijdsche verkiezing v..or de Tweede, Kamer ie Charleroi had vveiuig te beteekenen. d..ar weid eon liberaal lid d< or een anderen liberaal vervangen). en darmkanaal waren zoodanig ontstoken, dat de overledene, zoonis du goneesheereiL zich uitdrukten, eene giooie hoeveelheid gift moest ingenomen nebben. De aard van het vergift was dadelijk te herkennen. In don regel kan dit bij inotaulvergifiiging eerst door chemisch onderzoek ontdekt worden, maar in het lichaam der vrouw waren de overblyl- sels van het gift te duidelijk. By hot vinden der/.eive, verried Alfred nogmaals zijn yrco selijken, inweiidigen angst, in de maag wpreu verscheiden kon eitjes gevonden, wij bezagen ze nauwkeurig, maar zwijgend, eu dit joeg hem vrees aan, zyné Idikkeu verloren den zwaarmoediger uitdruk eu dwaalden onzeker rond. Om onze, meest door gebaren geuit te mee- ning, dat de gevonden korrels arsenicum waren, te versterken, liet ik vuur brengen, een paar korreltjes werden er op gelegd eu in bet zelfde «ogenblik ontwikkelde zich do- sneeuwwiUe damp en de knoflookreuk vau i.ct raiionki ui l. De blikken die wij elkander toewierpen, verrieden onze volkomene over tuiging. Alfred had ons bedrijf met gespannen op merkzaamheid gevolgd, toen hij bemerkte, dat wij o-is met volmaakte overtuiging aan zagen, was hij weder ecu oogeubiik als ver nietigd en kon zich alleen door Lust Lozen van een diepen zucht, adem scheppen. Toen do schouwing was al'geloopen. was het reeds duister geworden. De vei klaring der geneesbueeren gaf liepaald aan, dat Alfred's cchtgei.oote aan. acseuicumvergiftiging w s gestorveu, WordJL vervolgd.

Peel en Maas | 1888 | | pagina 1