Heeren Landbouwers! en gevulde Bedden .SCHOOLBANKEN Bij J, CAMPS, Oostrum, beste Kluitkalk V. FONCK. - Venray. PETROLEUM Zomergoederen, sa. W asteaa» ederen e« /e Kleeder-Magazijn der omstreken LANCASTER bij Wed. H, J, SLITS, Paterstraat, Venray. HÖLLOWAY'S PILLEN EN ZALF. Thomas Phosphaatmeel Behangselpapier. SPOORWEGDIENST li. Mcsli'uiu en P. li. Scheepers HAGE „De Keulsehe Hagel-Assurantie-Maatschappij n Best Lijnnieel Wagemliciisl-Omlei'iiciiiing w. POELS. Wagendienst f 0.50 Tijdschrift voor fraaie handwerken. Mans-, Jongens- en Kinderpakjes, -ASSURANTIE-MAATSCHAPPIJ EAARLOü bij Yenloo. Kleermaker te Horst. De Goedkoopste in den handel. II DE DILLEN W1NTE RD1ENST. 1 (celii Amt'B'Sl&aauscli systeem) aangeprezen d,oor(len\VE«lA. ileei Distr. Schoolopziener Micfiiels v Kessen ichRoermond. De ondergeteekenden leveren, als eigen fabrikaat, in alle hout soorten en afmeetingen,, tegen de meest concurreerende prijzen de doelmatigste Schoolbanken" en bevelen zich vooral in de gunst van do II.II. Gcmeentebestuurslcden en Hoofden der Scholen. K3a5biK5kt--Lmne (Limburg). Men vrage l/jonsters, Attesten en Prijzen. [II.II. Ondnirijzers, die er mede kennis gemaakt hebbenspreken er ALLES LOF van.) AJg-emeene Onderlinge Do siiMMngvuldige hagelslagen waardoor onze landstreek telken jare en bijzonder in het afgclu^p-rne, zwaar geteisterd werd, leerden u de noodzakelijkheid kennen, uwe veld vruchten i&ege*n dat onheil te verzekeren. Hiertoe biedt u de beste gelegenheid mei <?en grondkapitaal van 5 Yliliioen 400 OOO (iulden, benevens een reservefonds van «SOO.OOO hiulden. 'Tegen zeer geringe premiën verzekert gemelde Maatschappij alle voortbrengselen vau den tgtond, als klaver, granenpeulvruchten, beelenwortelen, vlas, hennep enz. De duizenden schadeloosstellingen, die sedert meer dan 30 jaren in der minne gere- g<eM en prompt uitbetaald werden, strekken tot een onomstootelijk bewijs der loyaliteit ojb soliditeit der Keulsche Hagcl-Assurantie-Maatschappjwelke vertegenwoordigd is in <le provincie Limburg door de Heeren: M. VAN DE VOORT, Gem. secr. te Venray, W. THOMEER-HOUBEN, Horst. J. A. Roebroek gem. secr. te Gulpen, M. A. II. Wetzels te Heerlen. 11. Dautzeiiberg gem. secr. Voerendaal. P. 11. Everts gem. ontv. Sevenum. H. Creerners Maasniel. A. 11. Aerts Swolgen. J. H. Bertrams - Roermond. Ch Hennen yi Nieuwstadt. J. van Ass - Heel. J. F. Savelkoul wetbouder Grevenbiclit. H. S meets n Builde (adres C. A. Monter gein. sec. Beesel. Maastricht.) II. Raeven gem. ontv. Ulestraten. A. J. Wiertz wethouder - Kerkrade. J. Hermans 11oensbroek. H. van Boom - Venloo. Ij. Janssen Gielens Helden, J. Henckens Arcen. J. Mtuisen gem. ontv. lloggel. H. J. van Bommel Kessel. J. Knapen - Weert. H. Geenen Sus teren. J. W. Wolfs Eijsden. K. Franck gem. ontvanger Schacsbcrg. J. Leinmcns gem. secr. Beek. J. W. Dols gem. ontvanger o Merkelbeek. W Schmeitz J oosten Echt. W. T'n. Trienekens - Baarloo. J. H. v. tl. Venne gom. ontv. Maasbracht. J. J. Dobbelstein gom. ontv. Simpelveld. Fr Koe fis Bergen. M. H. Peters Horn. 1'. C. Rutten Scharn(Heer). G. Tcrvooren Wanssum. C. J. Joosten Nederwcort. L. Schobben - Waubach. C. A. Yernoij jf Sittard. L. Elias wethouder - Valkenburg W Janssen St.Odiliënberg G. Pubben gern. ontvanger - Ottersum. A. Perenboom - Mook. AGENTEN voor plaatsen waar de Maatschappij nog niet vertegenwoordigd is, ge lieven zich te adrossceren aan het Hoofdagentschap gevestigd bij Jules Ilenrar, Groote Staat no. 1825 Maastricht. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen a 1" 17.OO 2e soort f 15.O0 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f 32.Oo beste steenkolen k 60 ets. per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Bij grot te partijen billijker gr jzen. AARDEN KOEBAKKEN. a II Ciuldru PER 100 IvIIjO. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents het mud, franco thuis 75 ets. Dienstregeling van 1 Oct. VERTREK van Hótel Poei.s 7.30, 10, v/m. 12.45, 2.20, 4.15, 0.10, nm. Tultic d'Ilèle a 1 lieiire. Diner» luulc lieure. Venray Station Onderneming M. BH. J.WSSEN Hótel -Gouden Leeuw" Uren van VERTREK; van Venray naar 't Station 7.30, JÜ, voorin. 12.45, 2.20, 4.15, 6.10, 8 nam id. Table d'Hóte A 1.30 heure. Diners k toute heure. per drie maanden. Extra-Editie van de Bazar. De abonnees op de BAZARdie deze extra-editie verlangen, ontvangen per kwar taal a /'0.50 bij liet eerste en vierde No. van de BAZAR eene aflevering, bevatten de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- icerkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een patroon in chromolilhographie voor gekleurde borduursels. Voor niet-aboniiées op de BAZAli is de prijs van het TIJ'DSCHRII' T VOOR FRAAIE HA XL) WERKEN f0.75 PER 3 MAASDEN. Editiën van de Bazar 0 nummers f 1. 6 met 6 gekl. platen - 1.50 0 - - 3 geknipte patro. - 1.50 6 - 0 gekl. platen en 3 geknipte patronen - 2. Bij A L DEZE EDI TIES kan men tegen verbooging van 0.50 bet Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. Li tg. Den Haag. Gebr. DELINFANTE. VERKOOPT beste zuivere Amerikaansebe bij 1 Liter 10 Cent, - 5 - 18 - - 10 - 05 - Do Ondergeteekcnde be richt dat bi; hem verkrijg baar is een prachtig assorti ment van als: Ratinó, Flokonó, Manchester, Pilo. Lakens en Buxkings, Baai, wollen en half wollen Stoffen, enz. enz. en eene groote partij Gemaakte Goederen, bestaande in alles van zeer goede qualltdit aan Spotprijzen a contant vanaf' 1 Guld. 5i/s korting. Patersstraat.VENRAY. gevestigd te Bestuurde!*: do Ileeren Martin HOEFNAGELS en J. C. GUNST. Commissarhende Heeren Mr. J. CLEIiCX, Lid van de Tweede Kamer der Stalen Generaal, te Blerik. baron K. DE BOSSAR'i', Lid van hel Hoo/fdbestuitr van Landbouw in LimburgKasteel «de Raaij" te Baarloo. De Algemene Onderlinge Hagel-Assurantie-MaatschappJj verzekert alle veldvruchten, als: granen^jculvtachten, groenten, olie- en andere handtHsgewasson, vlas, hennep, tabak en hop tegen lagelschade. De bijdraai zijn zoo laag mogelijk gestold en de winsten worden jaarlijks onder de verzekerden \ideeld. Nadere lichtingen zijn te verkrijgen bij het Bestuur en bij de verschillende Agenten. Solide A EvpEN worden verzocht zich hij het Piostuur aantemèldon. en Peluwen. \jas YV\S' bekend is, alles aan den minsten prijs. pJxkin jasjfen, buxkin broeken, buxkin vesten, buxkin palletots, huxkin demi sak' nis. Manchester jassen, broeken en vesten. Beverlin jassen, broeken en vest n. Pilo «broeken, pilo palletots en vesten. Zwarte communie-pakjes. Boste zwa ;c\laken en buxkin pakken. Heeren-en burgerpakken, in Fransche, Duitsche. en 1 igèsclie büxkins, en demi-saisoens. E neffichoone sorteering vilthoeden, communie-hoedjes en flambards, zijden petten, lak" pxtten en lederen petten. Eene mooie sorteering nieuwe slroohoeden voor deii aanmaanden zomer. Alle slprteu buxkin, lakens, baai, manchester, pilo, linnen, katoen, Fransche njerinos, Ven ^üissa gekleurde kleefstoffen, mooi katoen kleurstoffen, pellenj ruw IcKteenrfe^'V- 'ïsrsenratten en-meubel-katoen. De nieliwste mode in zijden linten bandsche kanten en mutsen, bloemen en voeren, ruschen kragen, m dassen, zijden doeken. Fransche merinos gekleurde doeken en ring gekleurde zomerdoeken. Allerhande soorten kragen en voor- n strikken. aat van wolion en katoenen peluwen, linnen en katoenen thicken, en en wollen weefgarens, en geverfde wollen en katoenen gareus. voor toeren) zijden strikken een mooie sort hemden, slienze Horster fi weef katoen, lil koloniale waren klompen. Inland! bloem, zeer lagen'p Alles aan n li iter (EC-A-ZtSTIDEXj TINT: en eijeren, steenen potten en kannen, aardewerk, zwarte en witte spek en vet, Amerikaansch spek en vet en haramen. Rijst en tarwo- js per 100 kilogram. terst. gestelde lai^e prijzen, en bij een partij te 1 oop dan wordt de prijs verminderd. Wassch njonnoodigl Worden met spons en water schoongemaakt. Rollen eliijk op. Kunnen op de vereischte breedte gesneden worden en is zoomen onnoodig. De kleuren houden beter stand en verteerd het doek minder door zonnehitte of vochtige temperatuur dan van cenig ander soort Iloqr deze rolgordijnen worden tapijten en meubelen het beste tegen de zon beschut. Alleen verkrijgbaar zuiveren het Bloed en herstellen alle ongeregeldheden van de LEVEFfy MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht m gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van nlle kwalen, eigen aan *t vrouwelijk geslacht, onverschillig van welken leeftijd. Kil onbe'aaibaar voor Kinderen van eiken ouderdom. JD E ZALF is een onfeilbaar fleneesmiddel voor kwade Beenen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterb lilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht, Rhmmitiek, en onverge lijkbaar voor Aar borstigheid. KEELPIJN, HRONCHITIS, VERKOUDHEID en IIOEST. Ter genezing vin kliergezwellen en alle soorten van Huidziekten heeft zij geene mededinger, en geneest betooverend saamgetrokken en stijve Gewriehton. Allien bereid in Thomas HOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 633 OXFORD STREET, En worden verkotht in Potten en Doozen van Is. li,2d., 2s. 9d., 4s. 6d., lis., 22s. en. 33s,, en verkrijgbaar bij alle medicijnen-verkoopers door de geheele wereld'. Goedkoopste en voordeeligsto Meststof merk »HOESCH'\ onder Controle van liet Rijksproefstation f& IVageningen, is to bekomen a f 2,35 <le flOÖ Etilo, bij M. VERRIET, VENRAAI, Langstraat. Grooten voorraad en ruime sorteering FRANSCHE en DUITSCHE BEHANGSEL PAPIEREN. Nieuwe smaakvolle DESSINS» zeer sterk papier van af fO ('en< per Blol. V. FONCIw - Dienstregeling van 1 OCT. 1887. Van Nijmegen naar Venloo. NIJMEGEN V. ü.ö'J 9.04 J2.18 5.40 7.55 - 7.12 door door 7.22 7.29 -« door 7.38 Mook licumen. Lind.-Katw. Kuik Beugen Rijkevoort Boxmeer Snmbeek door 10.02 Vortura. - doer 10.07 Vierlingsbeek 7.48 10.21 Smakt-Holth. - door 10.2G Venray. 7.58 10.36 Oirlo door 10.42 Mecrl.-Tienr. 8.8 10.51 Grubb. Lott. - 8.18 11.05 Grub.-Kloost. Blerick 9.23 12.30 5.52 8.14 9.26 door dcoi 8.17 9.28 door door 8.19 9.35 12.39 6.1 8.26 9.45 12.47 6.9 8.36 9.52 door door 8.43 9.58 12.55 6.18 8.49 door door 8.53 door door 8.5$ 1.5 6.28 9.12 door door 9.17 J.15 6.38 9.27 door door 9.33 1.24 6.47 9.42 1.33 6.56 9.56 8.23 11.09 door 7.01 10 8.34 11.22 1.45 7.11 1(U2 VENLÖ. .A. 8.39 11.26 1.50 7.16 10.17 Van Venloo naar Nijmegen. VEN LU. V. 5.31 9.55 2.— 4.8 7.4 Blerick .1 - 5.36 10.1 2.5 4.14 7a Grub.-Kloodt. 5.48 lt. 10 2M7 dóSr "g'S Grubb.-Lottl - 5.52 10.15 2.21 4.24 8.8 Moerlo-Titn|>. 6.6 10.25 2.35 4.33 8.18 Uirlo. 0.15 door 2.44 dow- door Venray - 0.21 10.3G 2.50 4.42 8.28 Smakt Holtli. - 6.31 door 3,door door Yierlingsbeek - 6.43 10.47 3.12 4.52 8.39 Vort urn 6.50 door 3.19 door door Sumbeek. - 6.55 door 3.24 door door Boxmeer. 6.59 10.57 3.28 5.2 8.50 Rijkevoort *7.5 door 3.34 door door Beugen 7.12 11.06 3.41 5.11 9. Cuijk. 7.22 11.14 3.51 5.19 9.8 Linden-Katw. 7.29 door 8.58 door door Heumon 7.31 dooi* 4.dooi' door Mook - 7.3-1 11.27 4.3 5.29 9.19 NIJMEGEN A. 7.53 11.39 4.22 5.40 9.30 Voïd h>-$B a»*! n*5 <*8a Venlo vertrek 641 105 1133 23 7 23 Teilen 651 10 13 2 10 7 31 Reuver 7 :i 10 23 2 22 7 43 Swuliuen 7 '-1 10 34 - 2 33 7 54 Roermond 7 2-5 10 14 12 2 -15 8 4 Maasbracht 7 3:1 10 55 2 55 8 15 Kcht 7 42 11 Ut 3 4 8 21 Susteriui 7 50 11 12 3 12 8 32 Sittard 7 59 11 22 12 29 3 22 8 42 Gc-leeu 8 6 11 29 3 29 8 49 Beek-Eleloo 8 13 1137 V 3 37 8 57 Bumie 8 23 11 18 3 48 9 8 Maastricht aaiik 8 32 11 57 12 53 3 57 9 17 llaaMtriclit-Vvnlo Maastricht vertrek 10 9 30U 53 5 20 8 37 Blinde 19 9 40,2 3 5 19 8-16. Be«k-KIs!oo 7 29 9 51 2 145 39 8 56- Geleen 7 36 9 58 2 31 5 36 9 03 Sittard 42 10 5 2 29 5 13 9 10 Subtereu 51 10 15 2 39 5 53 9 20 Kcht 5? 10 23 2 47 601 9 28 Mankracht 7 10 34 2 58 6 12 9 40 Roermond 8 18 10 47 3 13 6 24 9 56, S wal men 8 26 10 56 3 22 6 42 10 04 Reuver 8 35 11 05 3 31 6 41 10 13 Tegelen 8 46 11 18 3 46 6 l 10 27 Venlo 8 52 11 25 3 52 00 10 34 ^'eul o-lloftcrdaiii Venlo v 5 50 8 56 10 12 2 4 04 7 14 Blerick 6 03 - 1006 7 20 Hwrst-Sevenuni 625 102112 7 7 32 Ilelonavèen 6 50 n 1039:121 1 7 46 Üt-urne 7 04 1049 12 40 7 64 Helmond 7 38 9 3S 117 12 51 4 17 8 5 Nuenen-Tong. 7 57 w 1123 14 8 IS Kindhoven 8 24 9 54 1135 1 14 3 45 5 06 8 27 Boxtel 7 15 10 19 12 22 l 38 5 32 8 59 Tilburg 7 40 10 43 1 1 58 5 52 9 25 Breda 8 11 11 11 132 2 11 6 18 9 54 Dordrecht 9 3 11 48 3 36 26 10 53 Rotterdam 939 12 19 4 12 7 48 11 23 BtoRcrdam-vcnlo Rotterdam 5 12 SU 8 30 1017 12 26i3 44 5 30 Dordrecht 6 20 8 43 919 11 8 124|4 23 6 07 Breda 7 1 9 25 1014 1146 2 30j4 58 6 36 Tilburg 7 28 9 49 1044 12 1 3 1115 24 6 52 Boxtel 8 10 11 11 18 1237 418 5 51 7 58 Kindhoven 830 10 33 11 47 1241 501 616 8 17 Nuenen-Tong 8 37 12 49 510 8 21 Helmónd 8 48 1 2 2 8 :\s Deurne 900 1 14 5 40 8 45 Ilelenaveen 909 1 23 551 8 56 Ilorst-Sevenum 927 n 141 10 9 10 Blerick M 62 - 9 24 Venlo 9 42 1123 156 632|7 8 9 29

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4