bests gips. Oost- F Beste Portland-Cement Beste Hollandsche Asch IENSPMING VOOR drie NDIE. Honderd Gulden. twee Honderd Gulden. BESTE 3AREN Lekkere topbak Algemeene Assuraitiën, P. A. BOERS. Groote Gracht N° 1166 Eieren! Eieren! Erwordtgevraagd Een Schildersknecht. De Notaris Van den Bergh De Notaris Van den Bergh Verkoopen van Vastgoed. Burgerlijke Stand. Marktberichten ADVERTENTIEN P. LUTTERS. Rogge en Roggemeel. Tarwebloem. Haver, grut &gruttemeel. IMT HEDE Van Nievelt Co. Maastricht. Alles op maal. Eigen fabrikaat. DRUKAVE RKEN publiek verlcoopen tophout cn schalen. tophout cn schalen. HET TOORGRAS Dc Notaris Vissers ZITDAG VISSERS, Solaris. Ian en moeten alleen niet uit het oog 1 verloren. peel waardeering was de landbouw lot niet gewoon. Hij was maar een assche- r in do familie. Zijn jongere broer, de 1, was hem over bet hoofd gegroeid en lortuin gemaakt in de wereld en, zooals lewoonlyk gaat, men had slechts oogen den gefortuneerde en deze /.elf bemerkte dat hij zijn ouderen broeder voort- nd nog noodig had en diensten van hem ing. Zou daaraan nu een eind gekomen Zou er een eind zijn gekomen aan de 5 overweldigende handelspolitiek Zou het ^rip hebben post gevat, dat van do drie mnen van volksbestaanlandbouw, handel nijverheid, landbouw niet de minste is, fodat het voor passend en nuttig mag worden •nomen, als de Regeeiïng er ook een land- J/mwpolitiek op nahoudt? Wij hopen het en lij meenen het van deze Regeering ook te 'jogen verwachten. Wij zullen daartoe haar jaden afwachten, doch wij zouden ook gaarne Sen, dat zij blijk gaf van baar belangstelling in den landbouw ook in de uiterlijke vormen. Een der eerste middelen mag wel wezen, dat de Regeering ook in den vorm toont doordron gen te zijn van de hooge beteekenis van den landbouw als bron van welvaart voor de ge- lieele bevolking van het vaderland. Daarom geve zij ook bij de hooge regeerings-colleges aan den landbouw de plaats, die hem toe komt. Vrouw. Maar beste man, dat veel ta- •bakrooken is toch zeer schadelijk. Man. Het tegendeel is waar; daar heb je bijvoorbeeld de kastelein van de Witte Zwaan," zyn gan- ache leven lang was hij een hartstochtelijk rooker en gisteren won hij vijftig duizend gulden in de loterij. Noem jij dat nu schade lijk. Op de meest zonderlinge maar vreese- lijke wijze heeft eon man te Freistadt in Beieren een einde aan zijn leven gemaakt. Hij nam een oud geweer, laadde het en'beval daarop zijn vierjarig zoontje, daar hij geen slaghoedje had, een brandende kaars bij het zundgat te houden. Toen het kind met de vlam bij het geweer kwam, nam de man het eind van den loop in den mond. het schot ging af en met verbrijzeld hoofd viel de ongelukkige tot ontzetting van et kind dood neder. In de Soerabaija Ct. vinden we een eselijk drama verhaald, d<j,t bij bet ge- s .chtshof te Bangil in behandeling is. Eer* inlaivler, weduwenaar Trkt een 6 of'7- jarig dochtertje, had eene nieuw J vrouw geno men. Weinige dagen later komt lie vader thuis van het veld en verneemt van zijn kind dat de stiefmama in zijne afwezigheid zich minder ordelijk had gedragen. I)e vader vond dat minder betamelijk en onderhield daarover zijne echtgenoote. Een dag of wat later weder van het veld thuis komend, wordt hij door de vrouw ont haald op zijn geliefde rawoon" (een soort van inl. soep) aan welke hij evenwel een bijzonde ren smaak vindt. Hij zegt haar dit en te gelijk vraagt hij waar het kind is. Antwoord, zij speelt daar buiten. Maar de toon waarop dit gezegd wordt, geeft hem achterdocht. Hij gaat zoeken, en zijn kind buiten niet ziende, gaat hij in de keuken. Bij onderzoek blijkt hem dat in den soepketel een kinderbeen ligt eu onder de -araben" (een lage baleh-baleh) vindt hij het hoofd van zijn kind. Onmiddelijk snelt hy naar biunen, trekt zijn mes en steekt hot wyf dood, waarna hy zich bij do politie aangeeft. De rechter zal natuurlijk don vader moeten veroordeelen en het hooggerechtshof kan hem dan slechts in de genade van den landvoogd aanbevelen. INGEZONDEN STUKKEN. Venray, den 26 Mei 1888. Verleden Dinsdag heerschte er eene huiten- gewone drukte in de Hoenderstraat alhier. De vlaggen wapperden, prachtige eerebogen waren er aangebracht. Van waar die drukte die levendigheid waarom die vreugdige stem ming Het gold een zeldzaam feest, de gouden bruiloft, de 50Bl€ verjaringsdag van de geluk kige huwelijksvereeniging van de alom geaohte echtelieden Peter Bom en Leonora Rosen. Deze dag werd terecht luisterrijk en op vreugdevolle wijze door familie, vrienden <on geburen gevierd. De gebuurschap had 't zich ten plicht gerekend de woning yan de ge vierde jubilarissen netjes en smaakvol to tooi en, en op allorlei wijze Mijkeu van hunne deelneming jtc geven. Reeds vroeg in den morgen naderde het nog krasse jubelpaar met hunne kinderen en klein kinderen tot de H. Tafel, om den Gever aller goeds hunne innige dankbetuiging te bewijzen voor het groote voorrecht, dat ze hede» moch ten genieten. Ten 10 uur togen de gevierde jubilarissen nochmaals tempelwaarts. Zij waren omringd van hunne talrijke familie- en vriendenschaar, en voorafgegaan door het zoo gunstig bekend en steeds bereidwillig Fanfaregezelschap -Eu terpe", dat hen onder het spelen van een vroolijke feestraarscl» ter kerke begeleidde. Alvorens de plechtige Hoogmis tot dank zegging aan den Allerhoogste werd opgedra gen weuschte de ZEenv. Heer pastoor hen van harte geluk met het zeldzaam voorrecht, dat hen lieden te beurt viel. Na afloop der kerkelijke diensten werd de feeststoet wederom met volle muziek huis waarts gebracht, waarna zij tal van welge meende en oprechte heilwcnschen ontvingen. Mogen al de felicitaties, dien dag hen toe gesproken in vervulling treden dan voorze ker zullen ón jubilarissen èn familie nog menig gelukkig jaar te zaïuen doorbrengen, en eens hun diamanten bruiloft vieren. VENRAY Geboorten Antonius Ilubertus Creemers. Maria Antonetta Cox. HuwelijkenGcene. Sterfgevallen: Franciscus Poels ongehuwd koopman oud 42 jaren. Venray, 22 Mei. Aangevoerd 1905 halve kilo's Boter. Prijs per halve kilo 74 a 54 ets. Horst, 25 Mei. Boter per halve kilo 38 a 52 ets. Aangevoerd 1359 halve kilo's Maastricht, 00 Mei. Boter per halve kilo 04 a 05 cis. Eieren per 100 stuks f 2.56 a2 88. 23 Mei. Ter veemarkt waren heden aangevoerd: S7 runderen, 83 kal verengen 81 varkens en biggen. De prijzen waren als volgt: runderen le quul. 65 a 70 c.. 2e qual. 55 a 60 c., vette kalveren 55 a 00 c., en vette varkens 52 a 54 c., alles por kilo, nuchtere kalveren f7 a 11 en biggen f3,75 a 6 per stuk. Vmloo, 19 Mei. Boter per 1/2 kg. 50 a 52 ets. Eieren de 20 stuks 00 a 00 ets. Biggen aangevoeld 407 per stuk 9 a 12 fr. Tarwe per 100 kg. 9.00 -- 0.00 Rogge - 6.00 6.40 Gerst - r 7.75 0.00 Boekweit - 8.00 0.00 Haver - 6.25 6.75 Bergen, 23 Mei. Boter per halve kilo 46 a 53 c.8. Aangevoerd 432 halve kilo's. B littersioijck, 22 Mei. Boter per halve kilo 46 a 55 ets. Aangevoerd 577 halve kilo's. Welt, 22 Mei. Boter per halve kilo 45 a 54 ets. Aangevoerd 198 halve kilo's. Vierlmgsotek, 22 Mei. Boter per halve kilo 43i a cis. 57 Deurne, 23 Mei. Boter per halve kilo 41 cent. Aangevoerd 684 halve kilo's. St.Anthoms, 24 Mei. Boter per 1/2 kg. 40 a 54 eta. Aangevoerd 1766 halve kilo's. PETER BOM LEONORA ROSEN, betuigen bij dezen hunnen oprechten dank aan naburen, Fanfare -Euterpe", en allen die bijgedragen hebben tot opluistering hun ner 50-jarige echtvereeniging. Namens hunne dankbare kinderen, TH. BOM. P. J. BOM— Stenttiin. J. JANSSENBom. A. SMITSBom. 11. JANSSEN—Bom. L. VERBEEK—Bom. Venraai, den 22 Mei 1888. 01<3"TV-A-IST G-IEUNT voop de Meimaand: eene pchoono collectie Bloemvazen, Heiligen Beelden, Beelden met Stolpen. Losse Stol pen. Kandelaars, G.•kleurde Kaarsen enz. V. F0NCK. Var. af heden verkrijgbaar: aait f 6.25 per vat a contant, alsmede Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent pep mud. Franco station. NEDERLANDER* van sees jaar een ham MILICIUAS i twee jaar gedetael (Ontvangen bij het aangaan vin eene militaire dienstverbintenis ld van anbrengpremie TIEN GULDEN. werkelijken dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van erd worden naar Oost-Indiëpremie anbrengpremie TIEN GULDEN. bijaldien de Milicien iM groot verlof afwezig was van zijn korps. Het DepartemenJ jan Koloniën en alle Burgemeesters geven gratis nadere inlichtingen. te verkrijgen b Micliiit'l limsw-Lulters, érootestra t, V.WRA Y. A. G. bruxi-: BELGISCHE IJAjlTSCijAPJIJ VA*, gevestigd tfc BltlsifjS. I Opgericht in jt82-i. DIRECTEUR: Dfnj Kejilr. E. H. E. MORRMANS "t SRSTEVÊNS. Deze Maatschappij ve: ekerttegen brand, ontploffing van cn Ntoom- ketelH,alsmede tc;en den bliksem zonder brand (daÈffln begrepen het vee in open lucht) alle roemende en onroe rende eigendoinimpi en voorwer pen, van allen aard el ouderdom, zoomede hypothecaire inschrijviiilipl enz.; tegen de minst concureerende en viste premiën. Geen andere onkosten verzekering, dan die dt billijk gesteld zijn. Zij betaalde alleen in schillende brandgevallen by het aangaan der polis welke uiterst 1883, :I093 ver uit, dus gemiddeld ruim acht per dag, en ham grootheid en soli diteit bewijst verder haar l hier volgende; Maatschappelijk kapitaal Reservekas en reservepren Premie en intrestrekening Geteekende polissen Betaalde brandschade menteelen toestand, 4,232.804,23 fr. ien 3,832.015,18 - ,053,005,18 - 2,500,000 60.000.000 Onder de aandeelhouders bevinden zich do Ilooge Erfgenuine.t au wijlen Koning Willem II en Z. K. li. Pi ins Villein, Frcde- rik,H. K. //.Prinses Mdvimrae, én I). D.11. de Pruisen en hertogin van 'Arenberg; ter wijl de gezamentlijké aandeelhouders, in al- gemeene vergadering van 27 Oktober 1883. besloten hebben, den cnce dctl Maatschappij te verlengen tot 1912, Ten slotte wordt der, r-hy begunstigers g opmerkzaam gemankt lat deze Maat schappij haar domicile ha ft, bij deszelfs Agent door wiens tussd em. mst de verze kering gesloten is. Ter bekoming van nal< re inlichtingen en tot het aangaan van verzekeringen vervoege men zich tot den J/oofd. geut den heer I*. W. ViilIflii^liH Ic Ulo Hi, of bij deszelfs sub. Agenten op alle plaats-. 1 \;m liet canton te Venruiii bij den he.-: .11, Verriól, koopman Als eoui e importeurs voor Nedciknul oti Kolo niën van hot Thoiiia>|>tios|>liaaliiiccl merk ,,HOESCH". be ohien wij Hoe ren Grondeigenaren en Landbouwers, dat ile Heer M. YKRRItëT door ons als wederverkooper v&or Venray en (nnstrcJicn is aangestöïu. 1 >ordrkcht 15 Febrjari 1S8S. De ondergeteekende, Depothouder van de Lijm- en Galatine Fabriek te Delft, levert BEENDERMEEL, onder controle van liet Rijksproefsta tion te Wageningen, tegen do laagste prijzen. Station ven ra v-Oost rum HM ife' MMSSf M :-*§fe Bij den Uitgever dezes is de inteekening opengesteld op en het prospectus verkrijg baar van Het ALBUM J^EERLANDIA ATHOLICA tit staat il« ]|ttf[|irimiitii> Aan Z. H. Paus Leo XIII, ter gelegenheid van zijn Gouden Priesterfeest door zijne getrouwe kinderen in Nederland opgedragen op Sint Sylvester van het jaar O. H. *1887. I)it belangrijke werk is in de Latijnsche en Hollandsche taal keurig gedrukt op oud- hollandsch papier van groot formaat, het is voorzien van 3 Chromo- en talryke andere Litlio^raphion cn beslaat ongeveer 650 bladzijden. De prijs van het complete exempl. gebonden is f30,— i&M-«#-• Voorlianden in groote keuze Fyne Heeren en Dames elastieken en knoop bottinen. Heeren elastieken bottinen uit één stuk of met banden van af 4,50 gld. Jongens dito 3,50 - Dames elastieken bottinen van af 3.50 - Rijglaarzen in alle grootten en soorten van af 60 cent. Molières van af 3,50 gld. enz. enz. SCHOENTENT Systeem Snel zonder voor- achter- of zijnaad) die door lang zoeken door mij in alle mogelijke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste Heeren en Dames schoenen tot de grofste werkschoenen toe, hetzij met elastiek, knoo- pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jagers en allen, die hunno bezigheden in weer en wind moeten verrichten, daar zij volkomen stof eu waterdicht zijn van af 4,50 gld. Win levert iedere week geregeld EIEREN tegen matigen l'rijs a cou lant. Franco brieven onder No. 12 aan het Bureau van dit Blad. Bii den Uitgever dezer Courant worden steeds alle voorkomende utljts, spoedig to goedkoop afgeleverd. Tevens inteeLeniiig OP ALLE IJDSCHRIFTEN. om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden Loon naar bekwaamheid. To bevragen hij den Uitgever dezer Courant. y ui zal op Maandag den 28 Mei 1888, op verzoek van den heer Joseph Steegh, a. I)es namiddags 3 uur, te Venraai aan de Sinakt, in het bosch afkomstig van den heer Asselbcrglis, gelegen bij Kaïelaan. 30 slagen Vergadering aan No. 1. b. Des namiddags 5 uur, aan de Oirlosche grens, tusschen den dijk van Meerlo naar Oostrura en den Oirloschen dijk, in het bosch van den heer Fr. van den Boogaart. 60 slagen Vergadering aan No. 1. Zegt het voort. zal op een nader te bepalen dag in hot Hotel -de Zwaan" van den heer W. Poels te Ven raai, publiek verkoopen: van de navolgende perceelen a. Voor Jacobus Verbeek. Een perceel weiland in de Nieuwmolen, be grenzende den heer Raedts en de kinderen Derks, groot 55 aren, in 2 slagen; een perceel aldaar, begreuzende Peter Bekke:s, groot 33 aren in 1 slag, en van een perceel naast het voorgaand, groot 34 aren in 1 slag. I». Voor den heer Johannes van der Lin den. Een perceel weiland in \Veverb>sch brukskd nabij de Nachtegaal, groot ongeveer 50 aren in 1 siag. Voor Jan Jacobs in de Groote straat. Een perceel weiland iu do Langheide, groot 30 aren. bcgren/.edde de wed. Arnold Custers en Antoon Rollers in 1 slag. cl. Op verzoek van den WelEd. ZcerGel. beer Dr. Rousseau. I)e Propsenwei te Mersclo aan de Beek, groot 53 aren in 2 slagen; een perceel weiJai.d in de Laagheide,, groot ongeveer 49 aren in 2 slagen; een perceel weiland nabij de Zwarte klef, afkomstig van Caspar Kutlée en de wed. Lucassen, groot ongeveer 79 aren in 2 slager.; een perceel weiland inde Spurkt, groot onge veer 37 areu in I slag, Voor den lieer P. J. In 't Groenewolt. Een perceel weiland in 't Vkik water in 2 slagen. f. Voor den heer Antoon Boorkciis in de Palerstraat. Een perceel weiland bij Plankenkamp aan de Molen groot 1 hectare in 3 slagen; eu 1 perceel klaver in Huismansweido aan de Mer- seloscho weg. to Blerick, zal op Vrijdag don 1 Juni 1S88, publiek verkoopen A. 's Middags ten 2 ure ter herberge van P. Kommelinga te Oirloo, ton verzoeke vau Joh. Arts. Gemeente Venraai sectie F Oirloo, huis, stal en tuin nos 965. 110 en 111, groot 0, 08. 90 Oirloo, bouwland, no. 898 - 0, 08 36 0,21.9») 1760 - 0, 32 heido 1447 - 0, 52, 80 1. 23.60 II. Daarna ten 3 ure te Venraai in bet IJótcl de Zwaan, krachtens nrt; 1223 B. W. Eon huis en tuin te Venraai aan do kruisen- sectie nos 1359 en 1300 groot 4 aren, *oe bohoorende aan Christiaan Nooyen. Zegt het voort. Op Vrijdag 1 Juni voormid dag* te IO uren in het llólol tie 7.«ntia lo VeurAnl tot ontvangst der gelden verschuldigd aan den boedel SMITZ.

Peel en Maas | 1888 | | pagina 3