Belgie Fran kr ij k Duitschland Rusland Amerika Nederland. NodeHamlsclic bedevaart n. Lourdes. Kerkelijke Berichten. Gemengde Berichten schenken. Maav is het niet bewomler- ingwekkend, hoe een man, voor wicn niets heilig is, nog eerbied gevoelt voor <te onschuld van zijn eigen kind, zijn eigen daden, ja, zich zeiven vergeel 0111 voor een stervend zedelijk gevoel te hekken Dinsdag ochtend trof sen boer en zijn knecht, te Berchem (bij Antwerpen) een ver schrikkelijk onheil. Laatstgenoemde, dio in een beerput was afgedaald, geraakte in ver stikkende bedwelming, tengevolge van do opstijgende dampen. De boor, die het groot gevaar, dat zijn knecht liep, zag. volgde op zijn beurt en onderging liet zelfde lot. De ontsteltenis der toeschouwers was groot. Men verleende hulp, maar toen men de ongelukkigen uit den put haalde, gaven zij geen teeken van leven meer. Bij den knecht kon een inmiddels ontboden geneesheer slechts don dood eonstatoeron; bij den boer werden, na inspanning van alle krachten, de levens geesten weer opgewekt. Een zekere paniek heerscht er in de han delskringen on op de geldkantoren. De Fran- «cho Bank is eeuo bende vulsc.hinutiters op liet spoor, die in <den laatste» tijd valsclie bankbiljetten in omloop hebbou gebracht. Drie aanzienlijke Parijzenaars, waaronder een van adellijke familie, worden te Longcharaps in het bezit gevonden van zulko biljetten. Luro- clie-foucauld, een hunner, herinnerde zich nog, dut hij het biljet van 5Üü francs had terugbe- kom-en, by hot wisselen van een bankbriefje van 1006 francs, in een koffiehuis van de Avenue de J'Opéra. De koffiehuishouder /.egt het ontvangen te hebben van twee Engelschen die daar een flesch champagne dronken. Schokken van aardbeving zijn gevoeld te Rennes. Een hevige schok werd gevoeld te Saint- Méin en in verschillende huizen brak al liet glaswerk. Te Saint- Quimpcr werden de meubelen in de hutzen omver geworpen. Geschiedenis van een preoiielot. Te Douai ^üerf verleden jaar zekere. Leo-, niès^óto steeds zijn zoontje Louis, wat al "te strak" had gehouden en torwjyl hij zelf zich in weelde baadde, den jongen Igeen flink zakduitje gunde. Na zijn dood kwam Louis, die eenige dagen daarna meerderjarig werd, iu 't bezit van een aardig fortuintje. Doch hij was niet gewoon aan zooveel geld en ging met zijn vaders nalatenschap naar Parijs om al spoedig te ondervinden dat een verkwister en opmaker wel grooter fortuinen aan zou kun nen dan liet zijne. Kortom hij had eindelijk niets meer over dan een paar honderd francs en een effect. Dat laatste willende inwisselen ging hy bij een -agent de change". Deze, een eerlijk man, keek naar den koers, doch ont dekte dat het stuk 't was een premielot van eon spoorweg was uitgeloot mot 50.000 francs. Bij de mededeeling hiervan begoa de jonge man te schreien en vertelde den eerbiedwaardigon wisselagent zijne ge schiedenis en verklaarde dat hy het noodlot tige plan had gehad, het restant van zijn kapi taaltje de 200 francs or door te brengen en zich daarna in de Seine te werpen. Do wis- sclagont vroeg liera verlof en kreeg dat om liet kapitaal dat Louis nu op zijn lot zou ont vangen voor hem uit te zetten en te adimnis- treeren. Sedert leefde de jongeman zeer orde lijk eo netjes en is bij den wisselageut op 't kantoor gekomen, dio er nu ernstig over denkt of de woelige jeugd die dit jongmensch achter den rug heeft een beletsel moet zijn om hem de hand zyner dochter te geven. vVant Louis is verliefd geworden op de dochter van den wisselageut en de liefde is vise versa. Papa meent dan ook, dat de jongelui roods eerstdaags wel naar hot stadhuis kunnen gaan. Zoo eindigt liter hel leeiyke avontuur van Louis nog met een huwelijk. Do officiëele toestand des Keizer» luidt bevredigend, de koorts is go weken en zijno krachten nemen hoe langer boo meer toe. De keizer brengt eenige uren daags m de open luchi door. en ontvangt daar bezoeken. Een verblijdend teeken dus, voor liet zoo zwaar beproefde Duitscho rijk. Ecu ingenieur te Warschau heeft een geweer uitgevonden, waarmede iu één minuut 62 schoten kunnen worden gelost. Een nieuw moordtuig dus. Op het, te Moskou gehouden geneeskundig congres behandelde de go wezen Charkowscho professor, dr. Krcmjauskij een nieuwe metho de ter genezing van longtering. Hij ging uit van de stelling dal do tering door eeu parasiet, veroorzaakt werd, die echter door een zeer zwakke -oplossing van aniline gedood kou worden. In de gerechtelijke geneeskundige annalen waren geen gevallen van nuilliue ver giftigiging met doodolijken afloop voorgeko tuciis waarom men dat. middel gerust tegen den tering-hacillus mocht aanwenden. Daar der.o echter niet alleen in de longen van den zieke, maar ook in hot bloedsysteem en in alle daardoor gevoede weefsels dringt, wordt een strijd daartegen alleen mogelyk, wanneer men de gelieele bloedmassa met aniline verza digt. d. i. den zieke aan een anillinevergiftiging blootstelt en vervolgens liet tegengif reike. Daar eon vergiftiging van deze soort liet Ioveu niet bedreigt en de snel-werkcnde tegengiften, zooals inademing van frissche lucly, inhalaties van torpetyn, anijs-olie, eukalyptus-olic en andere steeds bij de baud kunnen zijn, behoeft men slechts eenige dagen achtereen op ver schillende tijden van den dag, den zieke met aniline te vei giftige», om alle teringbacillen te doodon. Zelfs in gevalleu, dat de ziekte reeds een aanzienlijk deel der longen verwoest heeft, is ivdding nog mogelijk. Het zou een zegen voor de lijdende menscliheid zijn, als de theorie van Kremjansky bewaarheid werd, 't Is echter van een anderen kant begrijpelijk, dat zijn beschouwingen bij liet congres veel tegenkantig ondervonden. Toch gelukte het hem eeu commissie te doen kiezen, die bij een der klinieken te Moskou de proef mot deze methode zou nemen. l)c berichten uit Xexo-York aangaande de over'Stroomingen in liet dal der Mississippi zijn hartverscheurend. Het water steeg er hooger dan sedert 185L het geval is geweest. Nog steeds breken de dyken door of loopt het wa ter over deze heen. Duizenden acres land zijn overstroomd, massa's vee zijn verdronken, de oogst is verwoest, do gemeenschap per spoor staat stil, voornamelijk in den omtrek van Saint Louis en Quincy, Rondom de stad Quincy liggen 200000 acres bouwland, liet viuchtbaarste in de vallei der Mississippi. Zondag den 13. dezer had, tenge volge van den zeldzaam hoogon stand der rivier, du eerste dooi braak dei dijken plaats, welke denzelfden dag door tweo andere. Maan dag en Donderdag door nieuwe gevolgd werd. De gcheele landstreek is thans der overstroo- ining prijs gegevenboven en beneden is de rivier veranderd in cene watervlakte van tien tot vijfiten mijlen breedte. De doorbraken von den plaats met zulk een geweld en door zulke wyde openingen, dat bimieil weinige oogeu-, WiULo.i- -Ovgc.-Lciv«c viaKtelirih eteneif diépen waterplas verkeerd werden, waarin al het levende omkwam, al liet gezaaide bedierf en al liet gebouwde ten onderste boven geworpen word. Omtrent verlies van menschonlevons zijn tot dusver geen berichten ontvangen maar ontelbaar zijn de kudden die den dood vonden, of up hooge plekken tijdelijk in veilig heid gebracht, dien afwachten als een gevolg van koude en gebrek, liet spoorwegverkeer is in alle richtingen gestoord en naar het westen geheel gestremd. VENRAY, 26 Mei. De dag van 22 Mei 1888 zal voorzeker voor menigeen onveigetelijk zijn en zulks vooral voor liet eerwaardige echtpaar Petrus Boni, oud 69 jaren en Leonora Rosen, oud Tijaar. Op dien datum gedachten dit waardig paar den dag waarop zy 50 jaar vroeger (8 Mei, doch Kruisdagen en Pinksteren deden dien dag uitstellen) plechtig in Jen echt vereenigd wer den, elkander houw en trouw beloofden, als ook de zorg op zich m.mou voor hunne kinde ren. In hoeverre zij hieraan hebben voldaan moge blijken wat van de ticu kinderen ge worden is, welke uit dit gezegend huwelijk zijn gesproten. Helaas, zijn er vier van gestorven, doch van de ovei blij veilden hebben twee zoons zicli hier gevestigd en zijn zij ten volle den naam huns vaders waardig. De meisjes zijn reeds allen gehuwd en wij gelooven niet dat hunne echtgenoot en zich barer behoeven te schamen. Het is wel waar dat de jubilaris eerst sedert 11 jaren te Venraai woont, doch dit doet niets ter zake af, daar hij toch Yenraaier van ge boorte is en nu weder bewijst dat Venraai 's volk eeu krachtig volk is. liet bruidspaar geluk te wenschen achten wij overbodig, te meer daar de naburen zulks metterdaad getoond hebben, door hel plaatsen eener zeer schooiie laan. Bovendien werd de kerkgang, die door zeer veel belangstellenden werd gadegeslagen, opgeluisterd door het altijd bereidvaardige gezelschap: -Fanfare Euterpe," waar het geldt een feest op te luisteren. Tijd ontbreekt ons, om verder tc schrijven. het geven \i. middel ba.JL er wijs in Etigelsche -ju laaer uil doch w o-ii niet. eindigen zonder deze wenscli aai,.j(. waardig bruidspaar door deze woorden Ilc gun ,i kroon zij vervangen do|> <<en diamanten. De j -i* van Binnenlandsche Zaken brengt, ter Hn dat dit jaar de examens ter verkrijging akten van bekwaamheid tot het geven in do Hoogduitsche en agjjer onderwijs in de Fran- sclie, (loo. i lie en Engelsche talen zullen worden aig u in Je maand Augustus, des noodig ook, laatst van Juli die tot hi - ven van: lager onderwijs in de gymnasti ../.lillen worden gehouden in do maand Julij dio tot het ^en van lager onderwijs in de landbouwkum middelbaar onderwijs in de land- en n ibowkunde ea houtteelt zullen plaats hebbelin - maand Augustus. Zij, die zi h a deze examens wenschen te onderwerpen mt,,ten zich vóór 21 Juni bij het Dep 1 :,n Binnenlandsche zaken aanmelden. ^uti'oit de voorwaarden zie men de Stadtscour t. Naai w'' ve nemen, bevindt Z. M. de Koning zcii, sedert de aankomst van het koninklijk gej» op het Loo, in den besten welstand. Z. ,1. verlaat echter zijne departe menten om ontbijt en maaltijd te gebruiken m- H. M. de Koningin, hetgeen op dezelfde ij plaats kan hebben. II. M. do/j iiingiii en bet Prinsesje maken dagelijks r' m iu den omtrek. Do bi-oede van 11. M. de Koningin, prins Frcderik van Waldcck-Pyrmont, is op het Loo gearriv 1. Hij zal er eenige dagon vertoeven. Maandr v.-.d de feestelijke opening van den tramwi Vonloo Togelen Steyl plaats. 31 In den ;\ht van Zondag op Maandag heeft zekere W\ll., smid van beroep, woon achtig te Walwijk, dio wegens openbare dronkenschap >or een agent van politie was aangehouden naar het politie-bureau werd gevoerd, zich n do Tolbrugstraat tegen dien beambte ergerla verzet en hem verwond, zoodat deze tm|; zijnen dienst niet kan ver richten. De dader bradht. is jiaar de ld gevangenis overge- Zaterdag n .rdag waren 3 jongens aan het varen ii tte te Rotterdam. Een hunner wild. 'at hij z onveil gevoelde en c i spt.xgv*. doch iiad iic't geluk in liet water'te vallen. Hoewel men hom spoedig met een dreg op- visehte, bleek «ij reeds dood te zijn. Uit Rosijidaal schrijft men aan de Pr. X.-Jir. Ct. door do douanen aan liet a verschillende kooplieden ehe centen in beslag gouo- er door gekomen waren, munt in onze gemeente iten doen.' Deze lieden, die keer in de week boter en :ieu brengen, koopen aldaar pet. winst op en geven die later in onze gujieente even als Hoilandsch Gelukkig dat er thans aan een einde zal komen, daar geen raad meer weet, wat lonten aan te vangen. Hol- iet men hier niet, doch Bel* Zaterdag zy' station alhier een vracht Bol men, die, als weder voor dienst hadden geregeld een pit: kaas naar Antwg die centen met' geld in betaling dit grove misbrui men alhier andei! met die vreemde landsclie centen gische treft men ai i bij duizenden. Met 1 Cbt.ezes jaars is er gelegenheid tot plaatsing va» leerlingen aan de Rijks kweekscholen vojjr vroedvrouwen ie Amster dam on to Rott iriAnil Die leerling ui genieten van liet Rijk huis vesting, voedi ïg verpleging en onderwijs gedurende tw» e aren, ten ware zij zich door wangedrang ofl d >r gebleken ongeschiktheid voor betrekking ui vioedvrouw, eeu verder verblijf aan doWcli ol onwaardig toonen. Bovendien Iduui n eenige uitwonende leer lingen aan de lessi deelnemen. Belanghebbende/ vi orden uitgenoodigd van haar vorlangeTikcftfeeplaatst te worden vóór 15 Juli e. k. sclVifiélijk kennis te geven aan len geneeskundigen raad zij hare woonplaats heb- Noord-Brabant I)r. A. eda. den voorzitter xui der provincie waijt; ben. 1| Voor Limburglc Van der Loell', te •rand iu de fabriek van worden de volgende bij- Omtrent den Gebr. PallIie.Alnu» zundorheden genieh De chemische wtkcherij was, om hetgroo- te brandgevaar, sejrt ongeveer 2 jaar geves tigd in een bram-ij en eenigzins alleen staand gebouw. Boviidicn konden de vensters door ijzeren luikei tijd volkomen wordt an buiten in zeer korten gesloten en dooi kranen stoom worden binn gelaten. Met deze mid delen is het reeds weemaal zonder verdere te stuiten. Toen tegen ongeveer 2 nomen en scheen b hulp gelukt, iu dit gouw eeu begin van brand i U. Donderdagmiddag •en daar weder brand uitbrak, werden dtjewonc maatregelen ge- om 1 uren ook nu liet vuur meester was, en bestond het plan des avonds, na hot uitgaan der fabriek het gebouw weder te openen. Hot bleek echter, dat men zicli deerlijk vergist had: want tegen halfzeven had er eeno hevige benzine-ontpiofling plaats, waar door het gebouw in weinige seconden tot een puinhoop weid. Zaterdag namiddag omstreeks half zeven had op het Keizer Knrelsplein to Nijmegen een treurig ongeluk plaats. Twee leiendekkers genaamd J. H. J., oud 53 jaren, en P. G. oud 13 jaren, hadden liet ongeluk, door het breken van een der kortolingen van den stei ger, voor de woning van den notaris H., fiaar beneden te vallen, waardoor eerstge noemde eenige inwendige kneuzingen heeft bekomen en de laatstgenoemde de beide dij- beenen heeft gebroken. J. II. J. die nog in staat was te kunnen loopen, is naar zijne wo ning, terwijl P. G. naar liet R. K. Ziekenhuis aan den Doddendaal is overgebracht. Tegen keelziekte. Een priester, die de droevige gelegenheid heeft gehad getuige te zijn geweest van de verwoestingen door diphteria aangericht, verzoekt te publieeeren, dat deze vreeselijke kwaal gemakkelijk kan genezen worden. Hij sloot het volgende artikel in uit een courant, waarin een correspondent schrijft: «Indien gij of een uwer familie door diphte ria aangetast zijt, weest niet ongerust, daar het gemakkelijk genezen kan worden zon der geneesheer. Toen het eenige jaren geleden in Engeland woedde, vergezelde ik Dr. Field op zijne ronde om getuige te zijn van de "Wonderbare genezingen," die hy bewerkte, terwijl de patiënten van anderen aan alle zijden bezweken. Het geneesmiddel, dat zoo snel werkte, moet heel eenvoudig zijn. Al wat hij meenam was zwavel poeder en een pennenschaclit, en hiermee genas hij lederen patiënt zonder uitzondering. Hij deed een lepel vol bloem van zwavel in een wijnglas vol water, en roerde het met zijn vinger m plaats van met een lepel, daar zwavel zich niet gorcedclijk met water ver mengt. Als do zwavel goed geroerd was gaf hij deze als gorgeldrank, en in tien minuten was de patiënt buiten gevaar. Zwavel doodt allo soorten van wild vleescli in mensch, dier on plant binnen eenige minuten. In plaats van den gorgeldrank uit te spuwen, raadt hij aan dien door te halen. In gevallen waarin hij juist op hoog tyd geroepen werd, als het wild vl^sch nl. het gorgelen biina/vrb/ b^rde, b'»»." d.e,/,wa- veT uoOi'ï^&u pontfènsCTiaciit m 'oy «eei, en naarmate het wildvleescli liet toeliet, begon hij te gorgelen. Nooit verloor hy een patiënt aan diphteria. Als de patiënt niet kan gorge len. neem dan een brandende kool, strooit er een of twee lepels vol bloem van zwavel over, laat don lijder dit inademen door bet hoofd er boven to bonden, en het wild vleescli zal sterven. Wordt het rijkelijk gebruikt zoo kan do hoele kamer er mee gevuld worden, waar in de patiënt dan kan rondwandelen en die lucht inademen. Deze wijze van een kamer met zwavel te bcrooken, is dikwijls de genezing geweest van ergo verkoudheden in het hoofd, borst, enz., en wordt aanbevolen bij gevallen van asthma en lering. Huisgezin De uitslag van de op don 2n Pinksterdag te Nijmegen gehouden nationale en internatio nale wielerwedstrijden, uitgeschreven door liet Geldersch-Overijselsch-Clubverbond, was als volgt No 1. Aanmoedigingswedstrijd (tweewie- Iers). Afstand 1500 M. (4 ronden plus 102 M.) lste prijs, verguld zilveren medaille. 2e prijs, zilveren medaille. 3e prüs, bronzen medaille. ÏSersto prijs: C. Brouwers te 's-Hertogen- bosch; tweede prijs: Lugard to Deventer; derde prijs: Vérburgh te Zullen. No 2. Internationale wedstrijd voor één persoons driewielers. Afstand 1609 M. (5 ron den min. 139,5 M.) lste prijs, gouden medail le. 2de prijs, zilveren medaille. 3do prijs, bronzen medaille. Eerste prijs: P. W. Seheltema Boduin te Amsterdam: tweede prijs: P. II. Meijer Tim merman Tbijssen le Nijmegen derde prijs W. H. F. van Leeuwen te Arnhem. No 3. Wedstrijd om het kampioenschap van het Gëldei'sch-Overyselscli-Clubverbond op den tweewieler. Afstand 7000 M. (20 ronden plus 10 M.) lste prijs, gouden kampioenspen- ning, 2de prijs, zilveren eerepenning, 3de prijs, bronzen eerepenning. Eerste prijs: W. F. H. van Leeuwen te Arnhem; tweede prijs: Filz te Arnhem derde prijs: Van der Does fe Doesburg. No 4 Wedstrijd voor tweewielers. Afstand 2500 M. (7 ronden plus 53i 's M.) lste prijs, verguld zilveren medaille, 2de prijs, zilveren medaille. 3de prijs, bronzen medaille. Eerste prijs: J. F. J. 11 nysser te Maas tricht; tweede prijsC. II. Thicbout tc Zwol le derde prijs: W. Lugard to Deventer. No 5. Aanmoediging»wedstrijd (driewielers). Afstand 1500 M. (4 ronden plus 102 M.) lste prijs, verguld zilveren medaille. 2de prijs, zilveren medaille, 2de prijs, bronzen medaille. Eersle prijs; F. Hart Nibhrig te Amstor- LTON, Kapelaan TT ER, Mig< dam; tweede prijs: P. M. Meyer Timmermftht Thijssen te Nijmegen; derde prijs: Gerritzcu te Nijmegen. Maandag-morgen waren op de kalveren on var kens markt te Nijmegen aangevoerd: 1500 biggen, 30 vette varkens, 20scliottelin- gen, 30 vette kalveren, 10 nuchtere kalveren. De prijzen waren: biggen 3.50 a f 5, per stuk. vette varkens 18 a 20 ct. de 5 ons, schotte- lingon 10 a 15 gld. per stuk, vetto kalveren 36 a tO ct. de 5 ons, nuchtoren id. 2.50 a f 5 per stuk Het Comité der Nederlandsche Bedevaarten heeft besloten dit jaar in September eene Bodevaart naar Lourdes te organiseeren. Het plan der reis zal over eenige dagen in de dagbladen worden bekend gemaakt, terwijl alsdan op aanvrage circulaires en nadero inlichtingen tc bekomen zijn bij de leden van het Comité: Wel Eer w. Heer M. H. REUSER, Wijnhavj Rotterdam, President. LEON HERMANS, Rembrandtstraat, Ant-" werpen. Directeur. J. KEUSTENS VAN LEEUWEN, Tilburg, Directeur der Ziekenverpleging. ZeerEerw. Heer J. Tli. WOUTERS, Deken, Ravcstein. ZeerEerw. Heer A. SCHELLEKENS, Pa stoor. Prinsland. ZeerEerw. lieer J. A. v. ROOIJ, Pastoor, St. Willibrord, by Breda. ZeerEerw. Heer P. B. V1SMANS, Pastoor, Neilerhorst-den-Berg. ZeerEerw. Heer C. J. VAN GROENINGEN, Pastoor, Yinkeveen. WelEerw. Heer FERD. SARTON, Kapelaan, Maastricht. GERARD J. FUNNEKOT'I Nietiwstraat, Utrecht. Z. G. LüMANS, N. Z. Voorburgwal 344, Amsterdam. CHrs HOLLMAN, St. Pieterstraat, Maas tricht, Secretaris Penningmeester. Tot Guardiaan van het Franciscaner kloos ter alhier, is gekozen de ZeerEerw. Pater Gcorgius Simons, professor aan het gymnasi um. Men meldt ons het overlijden van den Wel- eerw. Heer Van de Venne, Pastoor te Einig- hausen bij Sittard, en van den Weleerw. Heer Verhef Pastoor te Grubbenvorst. Z. D. jU. Mgr. F. A. Boenrans, bisscho, van Roermond, heeft heden de volgend Wijdhur- to^gedieud - L f Het 1(1 Priesterschap aan 6Eerw. Fraters uit het klooster der Trappisten van Achel; aan 4 Eurw. Heeren uit het Missie-huis te Steil; aan' 2 Eerw. Fraters uit het klooster der Redemptoristen te Wittem; aan i Eerw. Heer van liet Groot-Seminarie te Luik; en tevens aan den Eerw. Frater Ivo de Boer uit het klooster der Franciskanen, tevens profes sor aan liet Gymnasium alhier. llet H. Diaconaat aan do volgende Eerw. Heeren uit het Groot Seminarie van Roer mond Henr. Breidfeldt; Hub. Dirix; Jos. Drum men; Const. Ilolio; Jae. Jansen; Hub. Luyten Will. PeelersAl. Tony; Lud. Thijssen Pet. Verbeek. Tevens aan 8 Eerw. Fraters uit het klooster der Franciskanen te Weert o. a. aan de Eerw, Frators; Burgers; De Wit; Le Roux; Kruitwagen; Van Bussel; Van den Noord, Verder aan 8 Eerw. Heeren uit het Missie huis te Steil; aan 4 Eerw. Fraters uit het klooster -La compagnie de Marie" te Schim- mert; en aan 1 Eerw. Frater uit het klooster der Jcsuiten van Exaten (Baexem). De Landb. Ct. begroet met ingenomen-^ beid de verklaring der Regeering in de ope- ningsrede I De nog steeds gedrukte toestand van den landbouw noopt tot een voortgezet onderzoek naar de middelen, om die groote bron van onze volkswelvaart te ontwikkelen en te be vorderen; ook de belangen van handel en nationale nijverheid zullen niet uit het oog worden verloren". Deze woorden openen hot vooruitzicht, dat de landbouw in het vervolg niet moer zoo stiefmoederlijk als vroeger zal worden behan-? duld. llet is reeds niet zonder beteekenis, dat de Regeering de bekentenis aflegt, in den landr bouw te zien een groote bron van ouzo volks-, welvaart. Men heeft daarom recht te verwach ten, dat die groote bron ook een voorwerp van regeeringszorg zal wezen en dat men nu wer kelijk met bekwamen spoed de vruchten zal zien rijpen van hetgeen door de landbouw- commissie thans reeds tot klaarheid is ge-; bracht. Er is nog een ander punt, dat iu de aange haalde zinsnede de aandacht trekt. Nadat de lavdbouw als do groote bron van onze volks welvaart is aangeduid, volgt daarop onmiddel lijk; "ook de belangen van handel en natio nale nijverheid zullen niet uit hot oog worden, verloren." De landbouw gaat dus als groote bron voorop en moet ontwikkeld en bevorderd worden: handel en nationale nijverheid kómen

Peel en Maas | 1888 | | pagina 2