MANUFACTUREN. Wed. H. J. SI.I IS. Mofle-Miieleii;- Dienstneming voor Oost-Indie. 'i Zwart Laken Nieuwste modellen en kleuren Engelsche F. Mn Sanders, Fransche Engelsche BUXKINGS Patersstraat, Venraai, Overhemden Cravatten Yestdassen. V K leedjesstoffen. Fransche merinosj Echto Kanten en Mutsen LEEST HERLEEST °NSM HOLLOWAY S PILLEN EN ZALF. dl •ie Honderd Gulden. twee Honderd Gulden. Zomergoederen, Thomas Phosphaatmeel Bij J. ÖAMPS, Oostrum, beste K3 uit ka lk Post-en Telegraafkantoor Groote Gracht N° 1166 s a a a a, hef behoud der oogen, Beste Hollandsche Asch Bij P. A. Boers Wagen dienst KAMGARBN, enz. lieeft de'"'èer liarè geachte begunstigers te ver wittigen dat zij voor het aanstaande seizoen aan bijzonder voordeeligen prijs ontvangen heeft eene groote voorraad en prachtige sorteering van alle in 't vak voorkomende artikelen. SPREIEN. HOEDJES VOOR DE EERSTE H. COMMUNIE SPECIALITEIT ZIJDEN-FRANJES enz. En Spoed U naar 't Postkantoor VOOR UITVE RKOOPERS I>E PIIJLKN Mans-, Jongens- en Kinderpakjes,^ Best Lijnmeel Maastricht. Alles op maal. Eigen fabrikaat Rogge en Roggemeel. Haver, grut gruttemeel. Tarwebloem. f 0.50 r i— Plavuizen, Steenkolen "Venray Station f! 38? "V NOUVEAUTÉS IN UI 3 a i) 1 3 .5 il 3' 'Ik KAPOK. UN" ALLE PRIJZEN. V Mtu6 IX S -A. jr e T- pARENJ3AND. KNOOPEN. en zorg ei' veoi' \\iil lekkers in huis le hebben. Eton als vorigfc jaren zemlon wij naar allo plaatsen, een Vaatje met 104 ALLERBESTE HOLLANDSCHS WINTBRHARING, om te marioneeren met al do daarbij belioorendo Kruiden, en een Voorschrift oin de haring op een eenvoudige wijze Allerfijnst in te maken. Om allo concurrentie onmogelijk te maken, zonde men slechts f 1.85 aan t bekende adres: P. KLUGT en Zonen; llaringpakker en Bokkingrooker, Ba-/•endzsli-a aIAmsterdam. SBEKUOKKING per Ivist van 1006. ENGELSCHE VOILE BOKKING per 200 2.60. PRACHTIGE id. WINKELBOKKING per 200. f 4. PUIKE VOLLE HARING per ton11. IJLE HARING eerste soort per ton 9.50. zuiveren het Bloed en herstellen allp ongeregeldheden van de LEVER, MAAG, NIEREN EN INGEWANDEN Zij geven kracht en gezondheid weder aan verzwakte Gestellen, en zijn onwaardeerbaar ter genezing van alle kwalen, ei ;on aan 't vrouwelijk geslacht. onverschillig van welken leeftijd. En onbetaalbaar voor Kinderen van eiken ouderdom. DE ZALF >Vs een onfeilbaar geneesmiddel voor kwade Beunen, zwerende Borsten, verouderde Wonden, Zweren en Etterbuilen. Zij is beroemd ter genezing van Jicht. Rhumutiek, en onverge lijkbaar voor Aamborstigheid. KEELPIJN, HROISrCHITIS, VKKKOUI UTK1I en IIOEST. Ier 'renezing van kliergezwellen en allo soorten van Huidziekten heeft zij gecno C mededinger, en geneest bctooverend «aamgetrokken en stijve Gewrichten. Alleen bereid in Thomas llOLLOWAY's Etablissement, 78. NEW OXFORD STREET LONDEN, voorheen 333 OXFORD STREET, VM-I.<«-|" in i ..li iiuij vnll i». 2». 9d„ ds. Gd. lis.. 22a.'on en verkrijgt,nnr hij nllo medicijuen-vc-,Ko,.i,,,-s dom- do irolioole wereld. NEDERLANDI-.KS ontvangen bij het aangaan v in eene. militaire dienstverbintenis van jaar een handgeld van Aanbrengpremie TIEN GULDEN. MlUCIIvVS ill wcrkelijkon dienst of met groot verlof kunnen voor den tijd van <»'CC jnnr geilelni lieOost-lmKr-premie Aanbrengpremie TIEN GULDEN. bijaldien do Milicien met gr ooi verlof afwezig was van zijn korps. Het Departement van Koloniën en alle Burgemeesters geven g* r n i i nadere inlichtingen. De Ondergeteokendc be richt, dat bij hem verkrijg baar is een prachtig assorti- nis: Ratiné, Flok »né. Manchesier, Pilo. Lakens en Buxkiu. U Baai, wollen er. half wollen Stoffen, da? enz. en eene groote partij Gemaakte Goederen, bestaande in alles van zeer goede qualiteit aan spot prijzen a contant vanaf 1 Guld. 5i/2 korting. GiL Patersstraat. VEX KA Y. Goedkoopste en voordeeligste Meststof merk »HOESCH", onder Controle van liet Rijksproefs'ation te Wageningen, is te bekomen a I' de ■OO Kilo, bij M, VERRIET, VENRAAI, Langstraat. VOORHANDEN Reuversche en Tegelsche blauwe pannen A f 17.00 2e soort f 15.00 3e soort f 9.00 roode pannen f 16.00 plavuizen f32.0o beste steenkolen k 60 ets. per mud aan huis Te Oostrum 55 cents per mud. Jij grot te partijen j billijker grijzen, aarden kgJebakken. a BI Giihleii PER 10'KILO. lederen dag verkrijgbaar aan 70 cents bet mud, franco thuis 75 ets. HET te VENRAY is geopend ook ter. behoeve der RIJKSPOST SPAARBANK. Op werkdagen van Sr? tot lijt en van 4 tot 7 uro. Op Zon- en feestdagen van 0 uur voor tot 1 uur namiddag. Voor postwissels en quitanties alléén op werkdagen van Sr'? voor tot-11/2 namiddag. Voorhanden in groote keuze Fijne Hoeren en Dames elastieken en knoop bottinen. Hoeren elastieken bottinen uit één. stuk of met banden van af 4.50 gld. Jongens dito 3,50 Dames elastieken bottinen van af 3.50 Rijglaarzen in alle grootten en soorten van al GO cent. Molières van af 3,50 gld. enz. enz. SCHOENEN" Systeem Snel (zonder voor- achter- of zijnaad) die door lang zoeken door mij in alle mogelijke modellen kunnen vervaardigd worden, van de fijnste lleeren en Dames schoenen tot. de grofete werkschoenen toe, hetzij met elastiek, knoo- pen, krammen, ringen of gespen, in één woord met iedere bestaande schoensluiting ten zeerste geschikt voor werklieden, jagers en allen, die hunne bezigheden in weer en wind moeten verrichten, daar zij volkomen stof en waterdicht zijn van af 4,50 gld. Vraagt bij uwen bockhandelaar bewerkt door A. PELT, Directeur der H. B. S. te Zaandam, met pen voorrede van Prof Dr. H. SNELLEN te Utrecht. I'BIIJS /•«.-. De -Tijdspiegel" zegt van deze uitgave o. o. De bewerking is hoven allen lof ver heven. Juiste, duidelijke voorstelling, goede taal, afgeronde zinsbouw, in ééu woord, zel den zal men iets beters in handen krijgen. Men vergeet eene vertaling voor zich te hebben. De «Geneeskundige Courant" Naast deze nuttige wenken staan nog zoo vele an dere, dat wij het"publiek niet genoeg kunnen aanraden, zich dit onmisbaar huisboek aan t.e schaffen, dat, vooral den ouders een kost bare gids zal zijn bij de opvoeding hunner kinderen. Onmisbaar voor ouders, onderwijzers en hen, die belang in hunne oogen stellen. Station Venray-Oostrum. KOOPMAN IN: a 70 Cent per mud. Franco station. Alles veel verminderde prijzen. per tlric maanden. Tijdschrift voor fraaie handwerken. Extra-Editie van de Bazar. Dc abonnees op de BAZAIidie deze extra-editie verbuigen, out va n^n -ww." taal a f0.50 bij hejfc eerste en viêruv^ van de BAZAIi ee.ic aflevering, bevatten- de 1°. vier bladzijden met de fijnste Hand- te erkpatronen en begeleidenden tekst en 2°. een 'patroon in chromolithograph ie voor gekleurde borduursels. Voor niet-abuni.ées op do BAZAR is dc prijs van het TIJ DSC II Ril- T VOOR FR A A IE HA XD WERKEN fO, 7o EER 3 MAANDEN Editiën van de Bazar G nummers G met 6 gekl. platen 6 -3 gekuipte patro. G -6 gekl. platen en 3 geknipte patronen - Bij AL DEZE EDITIEN kan men tégen verhooging van 0.50 het Tijdschrift voor Fraaie Handwerken bestellen. Bij toezending van postwissel plaatse men daarop duidelijk welke editie men verlangt. l'itg. Den Haag(iobr. DEL 1NFAXTE. - 1.50 - I.óü ■Station vcarav-Oostruin zijn te bekomen beste roode en blmnve <Iiik|iiiiiicii zoomede tweede soort, en AARDEN BUIZEN aan coneurreerende prijzen I'.este halfzachte Lijnkoek aan I' 10.10 per honderd kilo. I.ijnniccl a f 10.50 per honderd kilo. OiMlcrneining .11. II. JA\SSl5I\ Hotel "Godden Leeuw" Uren van VERTREK: van Venray naar t Station: 7.30, 10, yoorm. 12.45, 2.20, 4.15, G.10, 8 namid. Table d'Höte 1.30 heure. Diners A toute heure. AYiigeiidieiiiil-lliiderireiiiing W. POELS. Dienstregeling van 1 Oct. VERTREK van Hotel Boéi.s 7.30, 10, v/ml 12.45, 2.20, 4.15, 0.IJ). si nin. Takle d'lliilr a I liem' ■liners a toute heure

Peel en Maas | 1888 | | pagina 4