HOEST en omstreken. PASCHEN. DE BRUIDSCHAT. Buitenland. i)AG 31 MAART 18S8. X EG K XI )E JA A IK; A XG Xo. 14. f Uitgever: W. VAX DEX AlLKQK.I1 OF-Sassen Deze Courant verschijnt i('4eren Zaterdag avond. D'euilleton. Dc brand te Oporto. Belgie Frankrijk MAAS EN PEEL L.K. Jon 5e Maandag Sitmil «lor Slatin. N.M. don 12e Maandag.K. den 20® Dinsdag, V.M. den 27® Dinsdag. 5, 10. 20, 30 Maart, op &faml der %»u. G.dO, 0.30, G.G, 5.11; v/m.; onder 5.15, 5.53, G.10. 0.28. n m. Abonnementsprijs voor Vkxkav franco per post voor het buitenhui;*, afzonderlijke fïumrners -- per kwartaal 50 c. 05 c. 85 c. 0 c. Prijs der (Vdvertentiën: van 1-5 regels elke regel meer 30 e, G c. groote letters en vignetten naar pianfsruimlc. Ad vei tent ién, Gmaal geplaatst, worden 2mnai berekend. £z«w Ingezonden stuk kon, Ad- \-|5Sgi§^ yèrti'iitifjn, enz. voor dit Blad, worden uiterlijk Vrijdags mor- Éfcns vóór 12 uren ingewacht. I)r. Schaapman, de gevierde Neder- landsehc dichter en redenaar tevens, ontlokt ergens aan zijn gouden harp de zangerige akkoorden: *0! Vrijheid, wie 'l geruist-li van uwe. lilanke wieken Langs «1(1 aarile liooreji inag Hef' het hoofd omhoog en groet liet urhtend [krieken Want eindlijk wordt het dag!" hte henndsche geruisch hoo- at anderen, telken jaar bij Keeren van het plechtige ziels- »de Paasehfeest, dat in den Xjfo>!onid«n schoot van zijn gol vend feestgevvaaifföfcf'Téfkects -wccr vik heid medebrengt Immers schalt ze niet breed en vol uit onze feestelijk iu top versierde Godstempels, die statige koningshymne door liet verrukkelijk Alleluja voort durend onderbroken en door de echo's blijde herhaald: -Dank aan Ifem, die door Z:jn ster ven voor ons don dood vernietigd en door Zijne verrijzenis het leven hersteld heeft!" «Den dood vernietigd" dat is: De slavenketenen die ons knellend on der het juk des bootsen deden gebukt gaan, vergruizeld rdiet leven her steld" dat is: Ons de ware wijsheid der kinderen Gods geschonken heeft! O ja! Paschen! Deze is de dag dien de Heer gemaakt heeft en daarom verheugen we ons en jubelen wij! Vrijheid! 't Klinkt als de verlokke- iijUste muziek in 's menschen ooren! Men schreef 20 Januari 1705. De Franschcn waren Am sterdam binnengetrok ken, de geweren stonden op den Dam in rot ten opgesteld en de soldaten er om heen ge groepeerd, wachtend op de uitdecling der bil jetten van inkwartiering. Niettegenstaande het weei schrikkelijk koud en <Je avor.d reeds gevallen was, hadden do inwoners der stad toch hun huizén verlaten om dc troepen te zien. Voor alle vensters was, by wijze van il luminatie, licht ontstoken. Ver van de poort dicht bij dc marinewerf zog men cch klein huis, dat mot zijn donkeren voorgevel op zonderlinge wijze afstak bij de overige ge houwen in den omtrek. Alvorens hier binnen te gaan, moesl men eerst een soort voorplein - tje passecrcn, dat. zeer zindelijk en net gepla veid was. Dit huis behoorde aan den grootcn koopman Woerden. Woerden was algemeen hekend en geacht in den handel. Terwijl hij zicii uitsluitend op \oopmanschap toelegde, bemoeide hij zich ver weinig met de politieke zaken. Dauren- i^eii was hij een te zuinig en te spaarzaam om zich de weelde eenei' verlichting v0\zijn vensterramen te gunnen. v *"\ic tafel, in het eerste vertrek stonden e-" «d lichtgevende lamp, een groote kruik bieren een witte steetien pijp, die op 't oogeu- blik, d it wij den kóópman hier aantrelfen. nog niet was uitgerookt. Hij deu schoorsteen zat op een stoel een oude dienstmaagd niet een gouden kap op het hoofd en een echt Hollandsch jak aan het lijf. Zwijgend hield zij zich bezig met het groote turfvuur, dat aan den haard brandde, te onderhouden, en de verkoolde turven in een pot te dooven. Eensklaps hoorde men den helderen klank van de huisschel en öumiddelLjk stond de meid op. "Wie kan er nu nog zoo laat aan bellen T vroeg de koopman. «Ga eens gauw kijken De meid spoedde zich naar de deur en een oogenblik later kwam een groote kloeke jonge man de kamer binnen, wierp zijn mantel op een stoel naderde den ouden heer Woerden en zeide "Goeden avond, vader!" «Wel Willem," hernam de aangesprokene, "bon jij 't f Zoo spoedig had ik je niet ver wacht." "O, vader, ik ben dezen morgen reeds van Broek' Vertrokken, maar de wegén zijn vol met Fraiiselio troepen, dat ik deu gebeden dog voor het reisje noodig had. «Hebt ge van Elhurg nog gezien Do jongeling dronk eerst oen glas hier ledig, wat hij voor zich had ingeschonken, zette zich naast zijn vader voor tien schoor steen neder en antwoordde toen :'-.)a, vader, waai lijk, gezien et» gesproken, maar, ofschoon van Elhurg mij de hand van zijn doel.ter niet weigert, wil hij haar vols'rekt niet meer dan vier duizend ducutcn als bruidschat mede geven." (hm ïjn patroon, ci dc rede troost hom, vaiA hij die wfer veel gesteld is (zoo ridenoort zcj en terecht) zal ook veel tjftkenschap tï geven hebben En wat verschil er o>U besta, allen, leden van één en hotz»|-jJo groote hnis- van Wien alles komt, voor Wicjii Hos is, tot Wien alles zal wcderkccren nOnze Vader!" Is dat niet ware vijjheifA En alléén dc kerk tan dc.c vrijheid Begoocheld ijlt hij hartstochtelijk daar heen, waar hij die tooverklanken meent op te vanger», doch bevrediging! ver wezenüjking! neen. neen die vindt hij nergens Nergens? Ja toch schoon het schijnt dat hij ze daar het allerlaatst i gezin, noemen alle moest zoeken op den kruisberg, aan den voet van dien geheimzinnige!» vrijheidsboom, onder alle hoornen de edelste, die als rijke vrucht, dc her stelling van bot inenschelijk ges'acht afwerpt, daar, doch daar alleen is ware vrijheid tc vinden! *Le bonhour le. repos, la gloire de Ia vie c'est scfcir Vêglisc schreef L Yoiiillot: Het geluk, de vrede, de glorie van hot. leven (.lus ook de rïj- hoid) is de kerk dienen, de kerk, die te dienen licorschcn is; de kerk, uit dat kruis geboren, met dat kruis ge merkt, door dat kruis alom vtede en viijbeid stichtend! liet hoofd dei hal e omhoog geheven in deze jubelstond! Gegroet het rozig uchtcnd krieken dat voor heel de ka tholieke christenheid deu dag aan kondigt! O! of iie zonnige dag toch voor niemand meer door don zwarten nacht der ongerechtigheid niogt verdreven worden Wal ademt alles lied en vrede rond om ons in dezen zaligen staat van vrijheid, dat onovertroffen geschenk der eenige ware kerk, op dit blijde Paaschfeest Wat deert het den daglooner, den arbeider voor zijn heer, door de for tuin milder begiftigd dan hij, te moeten werken en sjouwen! Het geloof toch lecit hein, dat hij niet minder recht heeft op het hemelsch eeuwig erfdeel schenken daar zij, m: ze. ontvangen heelt lijken stichter en l leert ze den knech wezen aan zijn mees leert zc tevens zijn mensch, als broeder eigen rik" te behandeleiV Bemint uwen evenmonsch als u zei ver" ,éVel de jubel- ^.christenheid dan heden /t blijde Al lel uj. A 7. ,j?» den Heer! uit vollè horst aanheffen! Lichte deze dag '.och voor tarn aan houdend in dc rnantfschappij, want ir zij o »k alleen, n hareri goddc- uidegoiij, want ouden anig te r, den meester h echt als even- meer, als zijn tegenwoordig meer wij zijn licht noodig het valsche, de sein echte te onderscheidt der zij ons is, te m r»en er ingespannen blijvend in or.s mid Katholieke lezer, zoenbloed vrijgekocll van heil en zalig kostbaar bloed van gereinigd, draag v< ortaan ieder afzon derlijk het uwe b dan ooit hebben om het ware van »-vrijheid van de iien te dierbaar- er krachten die- Ie worden om haar en te bewaren door het goddelijk en in deze dagen iid door datzelfde lie ongeregligheid en rondom dien waren vrijheidsboe n des II. Kruisos zullen wij allen, ramp en tegen- en tevreden zijn! zult gij en de uwe zelfs te midden, va spoed ovcrgelukki -Zon," sprak Wtw-rdei», terwijl hij zijn borstelige wenk bra a won veel beteekenend samentrok -dan mag hij zijn dochter en haar bruidschat houden." goed over vader Op uw jaren ottert men f.Je en vraagt men niet iefde vergaat en het geld ommel, jongen V' riep lil, terwijl bij zijn groote tafel wierp, "heb ik Jan »L' denkt er nog a -Zwijg, Willem! alles op voor do li naar geld, maar d< blijft. "Ja. maar vadeili 'f, bedenk eens even, dat van Elhurg een de* rijkste kooplieden van Holland is, on wat hij bij zy» leven mot wil geven, moet hij mij na zijn dood toch achter laten.' «Wel wat Woerden vertoornd pet van otterbont o| ook riet veel geld i" I "Ja maar, niettemin. -Hoor eens mijn zoon Gij zul" mij weldra in mijn zaken opvollen, maar onthoudt altijd deze twee groudrea.ds. Een koopman moet nooit meer gov n, dan hij ontvangt en nooit geen zaken ten voijrdeble van amleivu doen. Met die g-ondstellijigcn zult ge geluk hebben in den handel cd ook in hot huwelijk." «Ileel mooi, vader, en tóch. «Geen woord nicer. De zaak is afgercde- ucerd." Willem kende de stijl'hoofdigheid zijns vaders te goed, dan dat bij uit langer tegen spreken voordeel verwachtte; maat* bij kon zijn voistoordheid over de teleurstelling niet verbergen. De oude heer bleef zwijgend voor zich staren, stopte bedaaid een vcrsche pijp cu stak nog eens op. Omtrent den brand van don schouw burg tc Oporto kunnen wij thans de volgende bijzonderheden mndedeolen Blijkens het versing der politie is dc ramp ontslaan door een onbedekte gas vlam, waardóór een gedeelte der deco ration ging branden en op hettoonoel viel. Onmiddellijk ontstond oen paniek onder de toeschouwers. Vooral het gedrag van een aantal matrozen en werklieden, die op (le bovenste galerij zaten, vermeerderde de verwarring. Met behulp .hunner messen, vuisten en laarzen baanden zij zich een weg door de menigte, die hun van der uitweg afsloot en spaarden zclls daarbij kin deren noch vrouwen. Het gehcele aantal dor slachtoffers die bij den brand het leven verloren, bedraagt ongeveer 120. 00 lijken t^r aarde besteld terwijl 53 hóófden tof bezichtiging- staan, diö'iiog met zijn horkend. De politie was gewaarschuwd vóór de voorstelling, maar zij achtte het niet noodig deze te verbieden. Toch was van verschillende kanten reeds op het gevaar gewezen, want het gebouw was geheel van hout en zou mee»: dan vol zijn, daar er een bijzondere voor stelling werd gegeven. Niet alleen werd oen bijzonder populair stuk «La Gran Via" opgevoerd, maar ook werd de voorstelling gegeven ten voordode der eerste actrice, die er het leven af bracht door uit een raam te klimmen. Op last van den gemeenteraad zal een marmeren gcdenkieoken worden opgericht, waar men de overblijfselen zal begraven van allen, die hij den brand het loven verloren en niet door bloed verwanten kond. of vrienden zijn her- Volgens een bericht van de Iml, jwufancc zal de Koning van Hcdgiö binnenkort naar Parijs gaan. Don 8sten April wordt tc Antwerpen verkocht de verzameling oude wapenen, meu belen. behangsels, kleedingsiukken, porcelein en aardewerk, nagelaten door deu schilder X. De Keyser, gewezen directeur der kon. Academie van fraaie kunsten te Antwerpen) Dc aandacht wordt bijzónder gevestigd cenc volledige Dui'sehe wnjmnrustitig d<- Ine eeuw, met graveerwerk op verpuhb grond, cu op een paar zeer fraaie kasten 17e e-uw. Dc Dinsdag-avond Ie Hrttsse! nange! Oul'gOp.^i. cc, bracht van den sedert overleden kapitein V de velde, gedateerd Leopold ville 23 Janna waatin hij het vermiMjdon uit, Stanley, gevolge van onoverkomelijke zwarigheJ zijne poging, om Eiiiin bcv te beruiken. hebben opgegeven en dus naar den Con teruggekeerd zal zijn. Emi bevestiging van dit vermoeder, is t heden nog niet ontvangen. Het Hof van appèl heeft het eerste vo" vernietigd en Wilson en consorten vrij sp roken. Iu de overwegingen, die aan bet n voorafgaan, wordt do handel, dien dc sch zoon van den gewezen presidont der repu! met Crespin de la Jeaiinière gesloten heel hem het kruis van hot Legioen van c hezorgoii, erkend en uit hot oogpunt der lijkheid scherp gegispt; maar, heet In der, iu deu zin der wet kun niet Daar ging de huisschel voor een tweede maal en meteen hoorde men 't getrappel van ceu paard en het luide geblaf van «Je honden. "Daar is vreemd volk." zeide tVoorden, want de honden zouden anders zoo niet to keer gaan, Willem kijk eens oven naar buiten." Willem ging naar het venster en zeide: •Vader 't. is een officier van liet leger." -Een officier? wat wil die van mij hebben?" Tegelijk kwam do dienstmaagd weer binnen Mi reikte haar heer een gr no ten brief over. Nauwelijks had Woerden bet zegel gezien of iiij riep uit: «Voorloópi/ Hcwind - draaide voor zijn oogeti; hij scheurde liet snik hpastig open en i.-is zeer gejaagd.. Willem volgde met angstigéit I.lik «Ie bewegingen zijns vaders, doch was weldra gerust gesteld want het gezicht van zijn vader had spoedig zijn vorige kalmte teruggekregen. Na het lezen vjm don brief gmg de/en naar den offi cier en sprak "'t ls goed meneer, ik zal zorgen, dat de zaak in orde komt." Ve-volgens gaf li ij -Jeu brief aan zijn zoon en deze zag, dal liet run leverantie van 4(H),UOO stuks haringen voor de regcoring te doen was, cu dat zo binnen een maand moesten worden afgezonden. -Willem," hen» im do oude heer plotseling als uit een droom ontwakend-Willem, jongen, daar krijg ik een goede invallende gedachte. Je /.ulr de dochter van Klbuig heb ben mot ceu rijke bruidschat -Hoe kan nat, vadoi*?" -Heh geen gtorg ine-a'. L»al morgen vroeg twee paaiden zadelen en houd je gereed \V ij^, gaan or samen heen." van O ivo, n Vtti Sjpf^il. t u doen. -Heel graag, vader, wat zal ik ud.. zijn." -Ja. ja, 't is goed hoor," antw. Woerden lachend. Dei; volgende ochtend waren vader ól vroegtijdig op weg van Ams'.erd Drook» waar zij tegen dsn middagr mei». Z'j gingen d «delijk tiaar van Jie tien welkom heette en vroog of reeds d«> vloeh'. hadden genom -r» \y< Franscb.m. -O volstrekt niet. m-mecr va:i' !lb« f eer, v.„ |k .i weït.ig ib de bekomni'-r. De piiiM van Oivp Fi'ansc.hen. dat is mij geen t waarde fitter, om zaken met i «Laaleens hoorei»ik wil dbn koop s! -Hiunef: oen maand wvjé\ ik -100 'i> ringen bobben, kan u iitfj die binnen Weken v«M setiaflV-n i" f -Tégen w -Iken prijs" -Teen honderd gulden de duizend." -Iloutcrl gulden? hm! hm zal nel gsiHU." -Du* gij neemt tiet aai.? Dan zijn klaar. Geef m'j en mijn zoon nu Oo. brood want wij botdien bong wij dan nog'een twfcede Van Elhurg liet een flink lien en nauwélyks iwm 'i eten, kw sprek reeds op liet huwelijk van W K zoon m<*t- d«*s gast heers doehtor. Rinaaldc op de klein».' bruidschat. Elhurg hield vol, dat hij geer. gu zou geven. Eindelijk z^iciiité huwelijksJag weid bepaald. i zoon nu o- j Dng«.'i*. Sn* :k aak omlerhan inko maaltijd <f If/1

Peel en Maas | 1888 | | pagina 1