I u I B I I Bi f Groothandel KOPERSLAGERIJ I 1 I 9 I S I i SINGER SPOORWEGDIENST Speelwerken Stoombootvaart oP <ic Maas IJZERWAREN MA( [AZIJN Mraprnnr H.J. Slits, Iv ruidenie rswar e n, E. T. IV!. PASSTOORS SPEELDOOZEN .T. II. Heller, Bern Ü5 Allerlei soorten van KEUKENGERIEF Alle soorten van IJZERWERK Fr. Delhougne iq iq m iin DE ORIGINEELE INT aaimacliines 1— The Singer Manufacturing Company, New-York Uren Amn Vertrek VAN it Op nieuw ontvangen Do nieuwste dessins Frunschu en Engolsehe BIXKINS in Clievit.t, Kamgarciis en/., half wol Ii'U en katoenen BROKKSTOFFEN zwarte IAlvENS en SATIX-LA1NLS, in alio prijzen en kwaliteiten. Fransche M ERINOSSEN, zwart en ge kleurd, \an af tJU Cents tut de fijnste .soorten. Extra EDoiahlc «liahu', dienstig voor Hoeren Geestelijken Toogen en Pardessus. Eene groote sorteering nieuwe KLEEDJES- STOFFEN, aan zeer lage prijzen. Eene grooto partij Witte goederen, linnen en halllinnen in alle breedten en kwali teiten, PELLEN en DAMAST per el en afge paste TAFELLAKENS en SERV1ETTEN, \s iito Engelsche en Inlandsehe DIEMETTEN, ellen en gestreept. Zeer mooie KATOENTJES en MEUBEL- SCII1TSEN, van af 11 cents en hooger. Alle mogelijke BEDTUKEN en STORES voor Gordijnen, in verschillende breedten. Gestikte-, "Wollen-, Molton- en Piqué DE KENS, Gebreide GOEDEREN, SAIJETTEN en BREIKATOEN EN, (UALWS. DOEKEN, witte en gekleurde ZAKDOEKEN, PARA BLE I ES, C'ORSETTEN in alle soorten. Bilniiaalite Alle Ileereii-Kleederen worden ten spoe digste op maat geleverd. Krniik'iiiimaiTn, Tabak et Sigaren. Neemt tevens in ruil "WOL, VLAS en BOTER. Verder zijn te verkrijgen alle Artikelen, die tot het arak behooren. ■Pa terstr xui tT 'cnra// IN SIGAREN RIJSTMEEL VAN .DEtTRISrE. Hij bm-eelt tevens zijne pittige sigaren van IV. 11 tot A. .111 aan heoren Herbergiers ten zeerste aan. spelende van 4 tot 200 stukjes, met. of zonder caprissie., mandolijn, trom,klokjes castagnetten, hemelstemmen, harpspel. spelende 2 tot 10 stukken; Nécessaires, Sigarendoozen., Zwitserschc Huisjes, Pliotographie-Albums, Inktkokers, Brie- vendrukkers, Doozen voor handschoenen, Bloemvazen, Sigarenkokers, Tabaks- doozen. Werktafeltjes, F1 esse hen, Bier glazen, Portemonnaie's, Stoelen, enz., allen met .muziek, het nieuwste en voor- trellVilijksie, ajeeomniandeert NB. 'Directe'bestellingen alleen garanteeren echtheid. .Vreerad fahricraat «Ik werk, dat niot mijn naam draagt. Fabriek in huis. 100 der schoonste werken tot een bedrag .van 20.000 Trancs komen onder ile koopers van speelwerken van 'November tot April als premie ter verdeeling. Geïllustreerde'Catalogussen worden op aan vrage franco toegezonden. <i)i«lememitt£ P. J. Berger "Wegens het. PA ASCII FEEST ver- it rekt ile boot van Venloo Zondag 28 "Maart des avonds te 5 uren. in plaats van Zaterdag avond, voor het overige blijft de vaart on veranderd als volgt tan Wnloo naar ItoMrrdain Maandag, Woensdag, Donderdag en Zaterdag 's avonds te 5 uren. van Rotterdam naar onloo Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag 's avonds te 0 uren- vail Roermond naar Venloo Woensdag en Zaterdagmiddags te 12 uren. Voor het goederenvervoer vertrekken buitendien sleepdiensten van Rotterdam tot Roermond en omge keerd in verbinding met de selir oefbooten op Amsterdam adwnardle goederen aangenomen worden bij de Ileeren Jf. van der Maaden Cie. AGENTEN te ROTTERDAM. L. Berger. te ROERMOND, J. Berger. O ])e oudcrg'cté'ekeiulé heeft de eer zijne geachte begunstigers van Yenray en omstreken altent te maken, op de verschillende goederen, welke steeds in netto sorteering en van beste kwaliteit bij hem te verkrijgen zijn, zooals ;n Koper, Blik, Tin, IJzer, vertind, geëmailleerd en verlakt goed. Verder voor huisgebruik, Landbouwers en Schrijnwerkers, en tevens Bouwmaterialen van verschillenden aard. Steeds in fjroote verscheidenheid voorhanden Kachels met toebehoor, grooto en kleine Ketels, Koekepanncn, Sehuppen, Kieken, Gaffels, Zeisen, Zichten, ürintschuppen en Graansehuppen, geheel nieuw model. IJzeren liegen, Ledekapten, Draadnagels, Sloten, Charneeren, Deur krukken, Kitsen, Geheugen, Klinken, Deurvoeren, Schroeven, Bellen (met en zonder mécaniipie), Lijm en -Schuurpapier. Allerlei soorten van Timmermans-Gereedschappen. Eene mooie collectie Koffiemolens, Strijkijzers, Hakmessen, Yleeschzagen, fijne en gewone Brood-, Tafel-, Yleeseh- en Zakmessen. Nieuw Zilver en Britannia Vorken, Dien-, Eet- en Suikcrlepels. Beste en ordinaire Hang-, Tafel-, Muur- en Nachtlampen. Balansen, Basculen, Maten en Gewichten. Enkele, dubbele, gewone en Achterlaadgewercn, Pistolen, Revolvers, Buskruid, Hagel, Kogels, Patronen, Polvcrhorens, enz. enz. "V- ZFOHSTOIK- Lai \o VJ U TCpj s -öo PAPIEKïAA-^ Meji vervaardigt °ósr, Z- - o Y ^f K 2 iv 1 - TV o d Q pr 57- 7V 5- J. j? Y H g g oj lD i HANDEL In Post- Cl» Schrljf- l»ai>l<-r«-ii, I*«' n n u lCu\«'lopi»en, 0»«cIh, Inkt, l.ak. GriffolK, l'otlood.n, l.eicu. en Bureau- en ScliuuUJi'lioi'flw». BUREAU HANDEL iu HKKKIIOEKKX KO/. KX' lilt A\/ HX Prenljes. Porte- fcuill<-H, IteRisfers, alle soorten van Staten voor Ge- nieente bestu ren etc. l.ia xi r. Alles aan bijzonder billijke prijzen pCpü m ia Jn I iT1 zijn onovertroffen in Soliditeit., Deugdelijkheid en Duurzaamheid, en daardoor de meest ge zochte Naaimachines der wereld. Zij worden zonder prijsverhooging tegen wekelijkse lie afbetaling van afgeleverd, om zoodoende ook den meest onbe middelde» in staat te stellen, zich een der beste, voor zijn onderhoud dienstige Machines aan te schallen, en zijn te YENRAY door ons uitsluitend verkrijgbaar gesteld, bij den Heer LliO^ MAKTEXS Agent te Horst De lleer W. THOMEIR-HOUBEX. Dépot te Maastricht Kleine Staat, 1021. t rnlo-iSoUrrduiii Venlo v 6 00 9 15 10 00 12 02 4 04 7 22 Kindhoven 8 24 1020 11 10 1259 504 8 40 Boxtel 9 05 1107 12 30 124 532 9 12 Tilburg 931 1138 1 03 144 5 53 9.38 Breda li)22 12 16 2 25 2 11 6 24 1014 Dordrecht. 11 15 1 05 318 2 47 7 01 1055 Rotterdam 1138 14U 45# 310 7 25 11 18 Sloüeriiajii-Vcnl» Rotterdam r» 45 733 8 27 1032 100 2 50 Dordrecht (.23 8 23 900 1107 1 55 3 30 Breda 7 05 10 00 9 38 1147 3 02 4 25 Tilburg 7 32 1029 10 01 1211 3 10 4 45 Boxtel 8 01 11 10 10 23 1233 4 25 525 Eindhoven 8 31 11 45 10 46 12 56 506 5 57 Venlo 9 45 1 18 1140 1 50 6 12 7 07 eiilo-AiiiMlorduin Venlo «>15 12 02 4 01 7 22 Boxtel 0 24 1100 129 534 915 's Bosch 640 1114 144 5 48 9 35 Utrecht 8 36 12 25 3 25 7 05 Amsterdam 925 1 10 4 20 5 55 Amsterdam-Yenlo Amsterdam 815 12 45 300 Utrecht 9 05 1 10 3 49 V Bosch 600 10 05 12 00 3 14 5 01 Boxtel 8 01 10 23 12 32 4 25 525 Venlo 9 15 11 10 150 6 42 7 07 Ycnlo-^Iunidrielit Venlo vertrek 5 45 102 02 7 27 Tegeleh 5 53 10 08 211 7 35 Reuver 6 03 10 18 2 22 7 45 K walmen 612 10 27 2 32 7 51 Roermond 6 22 10.38 2 45 8 05 Maasbrueht 6 33 10 48 2 56 8 16 Echt 6 42 10 57 3 06 8 25 Sus teren 6 50 1104 315 8 33 Sittard 7 11 14 3 27 8 45 Geleen 7 08 11 22 3 36 8 53 Beek-Klsloo 7 15 11 2V» 3 15 9 Bh mie 7 29 1142 4 01 912 Maastricht annk. 7 40 11 50 4 12 920 MaaKtetelit-Yenlo Maastricht vertrek 715 1 10 5 05 8 10 Builde 7 24 1 22 5 15 8 50 Beek-Elsloo 7 34 1 36 5 25 9 01 Geleen 7 42 1 46 5 33 9 09 Sittard 7 49 1 55 5 40 916 Susteren 7 59 2 08 5 50 0 20 Echt 8 07 2 IS 5 58 9 34 Maasbraclit 8 16 2 30 6 07 9 43 Roermond 8 28 2 51 6 22 9 57 S walmen 8 36 3 01 6 30 10 05 Reuver 8 45 3 12 <r 3tr litrr"' Tegelen 8 58 3 23 6 52 10 27 Venlo 9 05 3 35 7 1035 Openstelling van bet POSTKANTOOR TE Op werkdagen van 8 tot 1, en van 4 tot 7. Op Zon- en Feestdagen van 8 tot 12, en van 4 tot 4 12. De afgifte en uitbetaling van postwissels, heeft 's Zondags geen plaats en dc werkdagen alleenlijk van 's morgens 8 tot 1 uur. Telegraafkantoor Op werkdagen van 8 tot 1 en van 4 tot 7. Op Zon- en Feestdagen van 8 tot 12. WAGFADIENST-ONDERNEMING MEUWS-A.BB.TS Van Boxmeer naar Station Horst 8 uur voorin. Van Yenray naar Station Horst 10.45 voorin. Aankomst Station Horst 12.45 namiddag. Vertr. Stat. Horst naar Boxmeer 2.30 namid. Vertrek van Yenray 1.45 namiddag. Aankomst te Boxmeer 7.00 uur namiddag. Yan Boxmeer naar Station Oeffolt 8.45 en 11.80 voormiddag; 2.15 en 7.10 namiddag. Yan Station Oeffeit naar Boxmeer 10.30 vin., 12.15 3.15 en 8.00 namiddag. Yan Boxmeer naar Nijmegen 0.45 voorm. Yau Nijmegen naar Boxmeer 3.30 namiddag. Yan Nijmegen naar Oeffeit 7.00 voormiddag. Yan Oeffeit naar Nijmegen 12,20 namiddag. BURGERLIJKE STAND Aangiften van deze ze eek. Geboorten. Barbara Hubertina Iïendriks; Wilhelmina Maria Cathariua Vollebergh Marlinus VersloegenHendrik; Renier Maas. Huwelijken. Geene. Sterf ge val 1 en Hendrik Iv.rsien, oud 53 jaren.

Peel en Maas | 1880 | | pagina 4