Jacht an Visscherij EEN LEERLING, Marktberichten ADVERTENTIEN f J)A ARMARKT Bericlit aan Houtkoopers. Société L'UNION De Notaris SMITZ -a. GEK NEP. Men 1 lii<T in <1«* Mans wilcr kiezel beginnen te baggeren, bosten id als ballast, voor do tweedu lijn-, welke naast do eerste. 1 tal last gelegd wordt, "\an don spoorweg BoxtriTilburg oh verder. Dagelijks worden drie treinen van ongeveer dertig beladen wa gens langs den spoorweg Gennep-Boxtel ver voerd. KOERMONI). Zondag namiddag omstreeks (i uur, ontstond een lievige brand in do pacht hoeve genaamd de Zwarte Koe, gelegen aan de Ka,pel in het Zand, nabij deze stad. Het schoone boerenerf, behoorende aan en bewoond door den lieer Jus. Timmermans, is totaal af gebrand. De vrouw des huizes heeft zulke ge vaarlijke brandwonden bekomen, dat men voor liet behoud van haar leven vreest. liet daarnaast gelegen liuis van den arbei der Bernard Slabbers, is mede totaal afge brand. Alles is tegen brandschade verzekerd, behalve de meubelen tu bet vee. Bij ministerieel besluit zijn de volgende •verplaatsingen gelastT. G. "NV. de Laluave, konim. 2^ k'l. van Maastricht naar Vlodrop -(station); 1'. Stunt, komtn. 4^' kl. van Rijp maar Maastricht. MAASTRICHT. Naar men verneemt, is af gezien van h«*i plan om de Rijks lagejv school ♦en daaraan verbot alen normaalschool op te boffen en te vervangen door een kweekschool. Een i?ljaiïge liierbrouAvrrsknecht van •don heer Y-erluuren te Baarloo bad het ongeluk tussclien Venloo «mi Baarloo van zijn kar te a allen door «flat ln« jtaard sebi' btigw erd. Daar bet rad over y.ijn borst lieenging, Averd bij zuo- •danig gek\vé<sj, dat bij aan de ge\olgen is «o.VCJ'lede/d, Allerlei "Waarom dart. er een drupken gedronken ■wordt. .1drinkt e<\ndrupken uil-ordonnantie van don dokter- üt. neemt eenMointjen «omd.it de dokter lmt hein verho llen heeft.. «ceinl er eentje omdal hij nat van l« i-! is. omdat «fijn horet droog o. orndat .kij zich niet wel gevoo'lt. J'~ -omdat hij Avelg'-zind i>. (i. omdat rén zijner vrienden is teruggekeerd. omdat zijn riend naar Australië\»Trtrekt. 1. pakt eentje omdat 's avonds •zoo heo' is. J. pakt eontje omdat 't 's morgens zoo koud is. K. drinkt een (Irnppelken omdat zijn hoofd zoo zwaar iis. -omdat hij pijn in den voet heelt. M. omdat hij "liclit van hoofd zou lilijrmi. -V. drinkt er-n halfke hit- loren omdat liij pijn in de zijde heeft. O. omdat de rug liem zeer doet. J'. omdat hij pijn heeft f: "heel zijn lijf iloor. Q. drinkt een drappelken van vreugd omdat hij zoowel van pas is. li. omdat hij wel op z.ijn pas zou _Ati*nett8 omdat hij op. trouwen staat. T. omdaj. hij nog jongman üs. V, omdat Itij alleen is. 1'. omdat hij -overkomst van vrienden heeft. Tl*, mhdat hij twist heeft gehad met zijn meisje. A*. omdat hij een erfdeel krijgt. 1". omdat hij eene goede affaire heeft gedaan. lui.-. de... zoo... voort. i'orrospoiuU'iitifs A J. te A. Wij herinneren IJ aan l'wo gedane belofte voor h. s. w. Liefst zoo spoedig mogelijk. 1 n <1 ctti Mi.'Nuf.ki: we IIera.ctievk 3k verzoek U aan het. volgende een plaatsje te ver gunnen in 't eerste nummer van Uw weekblad. Vele Maasbewoners zijn nieuwsgierig naar het eerste nummer der Vniraysclie Courant, en niet ten ■onrechte, zij schijnen er ook belang hij te hebben, en' onder dezulke behoor ik ook. Maas eji lVel moeten thans elkander de hand houden en samen werken tot bevordering van Tiet maatschappelijk leven. Hiertoe geven handel, nijverheid en verkeer aanlei ding genoeg, om welvaart en vooruitgang in de samenleving te verspreiden. •Ken landbouwer, een akkerman, ja zelfs oen dag- "löoner dient te weten, hoe. hoog de marktprijzen der omliggende plaatse» staan. Ook heeft hij er belang bij om de plaatselijke nieuwstijdingen te lezen. Ik raad V derhalve aan, om van Uw weekblad ■zooveel mogelijk een -Courant voor het Volk- te vormen. Ik zal U trouw ter zijde staan om 'hieraan te kunnen beantwoorden. Broederlijk reiken dan Maas n Peel de hand, oei met beleid en overleg alles den landbouwer in de hand te werken, wat hem dienstig voor zijn vak is. Met alle achting heb ik de eer te zijn Uw bestendige Medcten-hcr, A. v. d. M. ü'éerologic lieden op den 19 Maart, zijnde den heerlijken feest dag van den II. Joseph, overleed na eene kortstondige ziekte te Yenray, des aveiuls ten 7 ure, zacht, en kalm den Wel Eerw. lieer Hk.viucch HASENACKliSKS, rustend pastoor sedert 1 October 1S77, Zijne Eerwaarde zag het eerste levenslicht te Yenrpy, op den 14 Maart 1807, werd van eenvoudige doch brave ouders geboren, wiei; hij steeds van kindsbeen af tot vreugde mocht verstrekken. Tot zijne jongelingsjaren gekomen, gevoelde hij zich geroepen tot den geestelijken stand in die jaren echter de seminarién en collegiën gesloten zijnde, had hij met vele moeielijkheden te kampen, en begon zijne eerste humaniora bij den Wel Eerw. Heer Kerckhofs, rector te Jkjerselp. Na vol brachte voorbereidende studiën bega! bij zich naar het Seminarie te Luik, alwaar de jonge Levieten hunne philosotische en theologische studiën ontvingen en, na Dch alcjaar vier jaren te hebben voorbereid tot zijne ver- li-ven.- ro -j-iii;.' werd den j n j-li n leviet waardij, be vonden do heilige Priesterwijding te ontvangen op don 17 December 1831, twL.iik door do handen van Z. D. 11 Mgr. van Bommel. 1' ar in die dagen Roermond onder het bestuur dos bL-doius van Luik behoorde, werd Z. Wel Eerwachter eenvolgens dool' zijn bisschop benoemd als knpcllaaii te Oosthum (Belgicj, don 23 December 1831, verplaatst naar Moorlo, den April 1834, daarna naar Yenray, dan 29 December 1838, in welke parochiën hij steeds met ijver werkzaam was. In 1S4G, op den 20 Augustus benoemde Z. D. 11. Mgr J. A. Paredis, bisschop van Roermond, hein lol pastoor te Well, alwaar hij met den grootsten ijver en nauwgezetheid arbeidde tot heil der aan hem toevertrouwde kudde en tot luister van Gods Huis. Zijne krachten voelende afnemen, dacht Z. M ei Eerw. zijn ontslag te moeten nemen, doch be vond zich als het ware in een strijd, vermeenende een waardig herder zijne kudde niet verlaat dan met den dood, en hoezeer ook verlangende tot zijn einde toe te kuuueu ijveren voor zijne geliefde Parochianen, en na zijnen dood ouder hen te mogen rusten tot op den jongsten dag had de Voorzienigheid het echter anders beschikt, en besloot Z. Wel Ew,, doch na lang aarzelen, zijn ontslag te nemen als herder zijner parochie. Zijn verzoek werd goedV illig toegestaan door Z. D. II. den Bisschop van Roermond, op den 1 October 1877. Slechts korten tijd mocht Z. Wel Eerw. rust genieten van zijn \eelvuhligen arbeid, en wel mag men op Hem toepassen de woorden van den proleet - Urn ijrer rrn> L u: Huis, u lieer, beeft mij n •■slvndcn." Ps.xlyiu, 10. X. Lamoor Ve«rav. Opgave van bl ieven, geadresseerd aan on- bcki-ndi-n. Gedurende liet laatste kwartaal van 1871). G. Siebers. Bokcm (Duifschlaml). R. Dahmcii, Bordeaux (Frankrijk). Gedurende de lBlu hel ft van Januari M'ed. van Dinigvt n, Gravenltage. Ji. J. Bosman, Werkendam. De Directeur, P. J. Koi.k. •7 'envoy, 25 Maart 1880. Boter per i i kg. 66 els. Horst, 20 Maart 1880. Biggen per stuk 00 h 00 franken. Boter per 12 kg. 03 ets. J 'enloo, 27 por 100 k; Tai'Av Rogge Gerst Boekweit Haver Boter per 1/2 kg Maart 1880. 18.80 - 11.20 10.73 11.23 18.80 00.00 11.00 00.00 1-0.00 10.30 00.07 00.72 UW/, 22 Maart 1880. Rogge Tarwe Gerst Haver per 100 kg. per mud f. 8.50 12.00 6.90 11.00 9.00 12.23 7.00 12.00 Boxmeer, 24 Maart 1880. Rogge per 75 kg. f. 8.10 00.00 Boter - 1 -2 kir. 00.02 Sl-Anlhonis, 21 Maart 1880. Boter per 1/2 kg. 00 a 77 ets. Aangevoerd 1040 halve kilo's. Deurne, 2G Maart 1880. Boter per 1 - kg. 00 a 00 ets. Goc-h'23 Mo\ Tai'Ave per 100 kg Rogge Gerst Boekweit - Ilaver 1880. .15.00 15.15 10.00 10.20 9.00 9.10 11.00 11.15 5.25 0.10 Het heeft don Almogonden be haagd heden tot zich te roepon, ogsjeit zeer geliefden Hecroonj PEN V KLEKRAVA Alt D EN HEER llriudetis IIAM|'^A( KERS, van af 1840 tot 1877 Pastoor te M oil, jn dep ouderdom van 73 jaren, na ge sterkt te zijn geweest met de genademid- dolop pnzer Moeder de II. Kerk, Uit aller naam M. V.\N RIJSWIJK, 1 'curat/, 10 Maart 1880. HOORN VEE en PAARDEN. LTg.U^: TIE KOEST, op Nlaaiiclag' den 5 April lb^fr'O. Het GEMEENTEBESTUUR Aan Horst zal op Woensdag den 31 Maart a. s., voor middags 0111 10 uren, ton Ruadhuize publiek aan den meestbiedenden voor drie jaren, in gaande 1 Juli e. k. terpaelUen s t. liet fUIITIUXlIT op do Ge- nu'eiitegroilden en bosseiien, over eene uitge strektheid a an circa 2200 hectaren. 2. I')e SSS<'S2S''8S1«5 in de Gcmccntc- Avateren. j Bij bot GEMEENTEBESTUUR van Slorst is te ftbop 9 hectaren 41 aren ilrrti^jari- IH-WIvMIOlT in de Gemeentebossclien aan de Schadijksche berg, lievatteiido kejiers, hopstaken, timmer en brandhout. HALL-OTAGK "j» Zondag 28 Maart 1880. I)e Directie. Ter drukkerij van den uitgOA'er dezer courant bestaat gelegen heid tot plaatsing van goed kunnende lezen en schrijven, om tot l-J'j'ITTTjKZËTTEBfc te worden opgeleid. tc Yenray, zal openbaar verkoopen: ■4—-- Op Dinsdag 30 Maart 1880, dos Yüorniiddags 10 uur, ton verzoeke en ten woonliuize van Peter Hendrik Poeh te NVanssum. 'Z dragende en melkgevende koeien. 2 melkgevende koeien. 1 dragende maal. 1 kali'en 8 hennen. 1 lange en 2 korte karren, 2 om gaande ploegen, egge, wanmolen, hak selmachine, weiboom vlasbraak, kern, paardentuig, 2 koperen melktuiten en verder klein akker-, schuur-, stal- en mol kgerecd schap Voorts ecnigen inboedel, als Tafels, Schilderijen, kastje, kachel, koekepan, twee groote koperen sop ketels, ijzeren ketels, porcelein-, koper-, tin-, blik-, ijzer- en aardewerk, broodtrog, tonnen en meer anderezaken. Op Donderdag 1 April 1880, des namiddags 1 uur, op verzoek en ten woonliuize van de kinderen Mathijs Goun\ans op de Landwerd onder Yenray Den geheelen Inboedel, als Stoelen, tafels, kisten, klok met kast, glazen kast, groote koperen ketel groote en kleine balans met ii'=I -1 1 11*1 Jg«7WM gewicht, koper-, tin-, blik,- -> ijzer- en aardewerk, broodtrog, moes- tonnen, kuipen, paardentuig, tobbe, vlasbraak, hakselkist, staande haksel- bak en verder akker-, schuur-, stal- en melkgereedscliap. Eene partij aardap pelen, 5000 kilogr. stroo en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. Op Vrijdag 2 April 1880, des voormiddags juist 10 uur, op verzoek en ten woonliuize van de kinderen Buggeirts te Leunen. Eene dragende koe, kast, broodtrog, kern,, tobbe, vlasbraak, bollonrecp, wel- I boom, meelbak, nieuwe zaad korf, 10 hennen, eene partij hooi, stroo, spurrie en meer andere zaken, ID Op denzelfden dag. des middags 12 uur, op verzoek en ten woonliuize van do kinderen Boem aan het Veulen. ^L'Il(' delgende en melkge- V('nde koe, 50 hennen, kern, i haapsbakken,sehaajisri bhen tobbe en het klem akker-, schuur-, stal en melkgereedscliap. Den geheelen inboedel, als kisten, kasten, klok, kachel, broodtrog, lampen, beddegoed, koper-, tin-, blik- en aardewerk, sop- ketel, moestonnen en kuipen. \"oort.s het lierberggereedschap, als Stoelen, talels, banken, buffet, glazen en lles- scheneene groote partij hooi, stroo, spurrie, aardapjclen en meer andere voorwerpen. E Op denzelfden dag. des namiddags 5 uur, op verzoek van Mevrouw de we duwe Van den Boogaarl: 75 slagen afgekapt Dennenhout, lig gende ter plaatse het Veulen onder Venray, dienstig tot latten, boonstaken, spurriestaken en brandhout. Vergadering ter plaatse. Op Maandag 5 April 1880. des namiddags 1 uur, ten verzoeke van h'thw.nl A sselbo~gs .- 20 Eikenboomen, waaron- der 5 zware, 7 Noten- en 2 Kastanjcboomcn, staande na- ij de bouwhoeve op de 8makt, onder Venray. O Daarna ten verzoeke van P. Karaten In 3 perceelen en in massa. 400 stuks Dennenboo- men, dienstig tot timmer hout, telegraafpalen en ribben, welke men vooral' ge lieve te> b ezi chtigen X'ergadering ten huize van Asselbergs. K Op Dinsdag 6 April 1880, des na middags 2 uur, op verzoek en ten huize Aan Theodoras Pouwels, op de Lang straat, onder Yenray Ecnigen inboedel,alsstoelen, tafels, kist, koper-, tin-, blik-, ijzer- en aarde werk, grooten koperen waschkétel, klein akker- schuur- stal-en ïnelkhcreedschap, eene partij rogge en haver, stroo, aard appelen en moer andere zaken. Daarna ten verzoeke en woouhuizo van Willem Wcclcn aldaar: Eenigc winkelgereedschappen, aIs blikken-, ijzeren-en koperenwaren, kof fiepotten, emmers, tuiten, gieters, en wat verder ten verkoop zal worden aan geboden. K Op Vrijdag 9 April 18*0, des namiddags 1 uur, voor de erfgenamen Christiaan Vullings en Catharina Peters, ten sterfhuize te Leunen, onder Yenray Eene melkgevende koe, een bdragend varken, eene geit en eene partij hennen. Den geheelen inboedel, als: stoelen, tafels, kisten, kasten, spiegels, schilde rijen, klok, kachel, koper-, tin-, blik-, ijzer- en aardewerk, bedden met toebc- hooren, vet, spek, tonnen met moes, rogge, haver, klein akker-, schuur-, stal en melkgereedscliap, kern, tobbe, wasch- kuipen, wanmolen en kruiwagen. Voorts allerlei smidsgereedschappen, als3aambeelden,2blaasbalgen,2bank- schroéven1 boormachine1 wals hamers, tangen, speerhaken, noodstal, slijpsteen, eene partij nieuw- en oud ijzer en wat meer tot de smederij behoort. Verder eene partij hooi, stroo, aard appelen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden

Peel en Maas | 1880 | | pagina 3