Duitschland Engeland Rusland Provinciaal Nieuws l)io hehooren tot hot regiment grenadiers on j.-.gei'S, Do acht regimenten infunierie, i.-t 2", 3" en A regiment hu/aren, zullen vol don opgeroepen in werkelijke» dienst van I Augustus a. s. tut 20 September d. a. v. Die van gemelde lichting, welke hehooren 1.»t de beide coinpagniën hospitaal-soldaten van 25 Augustus tot 18 Sept omber. En die van dezelfde lichting welke hehooren tut hot lc regiment hu/.aren, van 24 Juli tot 28 Augustus. Bij do vestingartillerie zullen dit jaar a oorhcrhalings-o Aiiügeu worden opgeroepen <!o verlofgangers dor liohting van 1878. te weten Aan 3 Juni tot 1 Juli, die der 24e en 20° compagnie. A an 10 Juni tot 8 Juli die der 15e, 33'' en 58" compagnie. Van Augustus tot 0 September, die der lü *,r, 7Ü, 8,!, 9", 10", lle, 10", 17*18", 27", 28", 2'-."', 80", 34e, 30" en -10° compagnie. A au 7 September tot 5 October, die der 2C, 4C, 5", 7C, 12®, 13", 11", 10", 20", 21", 22", X<'e, 25 31", 32' en 37ü compagnie; Van 2 J urn tot 30 Juni, die dor torpedo- compagnie.. Bij de bereden-artillerie zullen dit, jaar to milii4mis-verlofgangers der lichting 1877 voor het lioudcn van herhalingsoefeningen onder do wapenen worden geroepen en wei in v ooge als hierna is omschreven a. reg. veldartillerie, van 17 Mei tot 10 Juni, de verlofgangers van do 1", -1", 5", en 8" batterij van 28 Augustus tot 25 September die van do 2" 3° en 7" batterij, en van de com pagnie luMillerie-t rans port trein. b. 2" rog. veldartillerie, van 1-1 Juli tot 1-1 AngWi-tus', do verlofgangers der 2", 5C en 0C batterij «nu 28 Augustus tot 25 Soptomhi-r die der 1". 8° en -1" batterij dér compagnie jirtillerie-trnnsporltiviri, 'bestemd voor den ad- ministratieveii dienst. e. Regiment rijdende artillerie, van 10 Au gustus tot 18 September, alle verlofgangers van genoemde liohting. Korps pontonniers, van 20 Juli tot 8 September, alle verlofgangers van genoemde lichting. Van het conti voor dc lichting van 1880 zullen worden ingedeeld 8380 man bij dc infanterie, 120 man bij de cavalerie, 2050 man bij do artillerie on 150 man bij de mineurs on sappeurs. (Ander liet. annt;»l.hesfeiod v.oiïr.. du ii)f;>nt.«rie zijn ook begrepen 000 man voor do zeemilitie. De landverhuizing uit de provincie Gro ningen naar Amerika is weder in vollen gang. Horige dagen geleden word uit het zuidoosten dezer provincie gemeld, dat een aantal gezinnen naar het verre AVesten vertrokken waren; thans vernemen wij, dat alleen uit den omtrek van Uithuizen pene kolonie van 70 personen, groot en klein, gereed staat den tocht naar Amerika te ondernemen. Hot zijn voor liet grootste gedeelte lieden uit den werkenden stand, die bloedverwanten en vrienden in Ame rika hebben en van deze dc noodige gelden voor de reis hebben ontvangen. Op 17 April e. k. zal per stoomschip -"Utrecht» van Rotterdam naar Ned.-Indië •V -ï-trckken een detachement suppletie-troepen, sterk 53 man, onder commando van don kapt. Stadlmnir en met medegeleidc van de 2e luits. J. C. F rederiks, I). Demoulin en II. Houbolt. oever der zee terugkwam was het reeds nacht *•11 de vlood -begon te wassen. AVij veronder- fduHqn dat men zich een weinig verwijderde van de richting, 's morgens genomen,want. men v erdwaalde. Inmiddels klom de vloed gedurig; reeds gingen de paarden tot aan de borst in het water. AVoldra geraakten de guides in wan orde. Krettly, die zwommen kon als een goud- «vis'cli, liet zich van het paard zakken en iberóikte weldra de baai; maar op den rug '/wemmende om een weinig uit te rusten, be speurde hij den generaal Caffarelli, die van zijn paard gevallen op do oppervlakte van 't. water spartelde on in gevaat* was lc verdrinken,want. die dappere hevel hebber van de genie had een houten been. De trompetter duikelt ©ogen blikkelijk, bereikt den generaal en geholpen door een k-vvartiernoosteimot name f'har- bonnier, gelukt, het hem Caffarelli op deii oever te brengen. AVegens deze edelmoedige daad werd Krettlij door Napoleon zeer geprezen, du: vandit oogonblik Bambocho naar waarde begon te schatten. Te Cairo teruggekeerd wilde Napoleon zich nog eens in persoon vergewissen of er geenc mogelijkheid bestond om door een kanaal de Ronde Zee met. de Middellandsche te verbinden. Slechts van een enkel piket, guides, waaronder ook Krettly, vergezeld, begaf hij zich op weg. Maar altijd geneigd om zich aangevaren bloot België De begro'oting van onderwijs in België voor 1880 wijst op het cijfer 10,5-11,122 Ir. Volgens de l'Jtoile ib het einde van Prins de Ligne nabij. Prins Eugêne is geboren den 28 Januari 180-1. ►- -Te Brussel is via Londen het treurig be richt ontvangen, dat Pator Popelehin en de overige Je&uiten der missie van Centraal Afrika door Koning Lo Bengula worden gevangen ge houden. Sinds zes weken zijn geen tijdingen moer van hen ontvangen. l)e lieer Dolez, de Senateur van Brussel, die deze week gestorven is, heeft dertig jaar deelgemaakt van de Kamer, w aarvan hij ceiii- gen tijd voorzitter geweest is. Hij had èen ge brek, dat in de bediening van zijn ambt dik wijls leer onaangenaam was; zoodiva een redenaar hem verveelde, viel hij in oen diepen slaap. "Wanneer het tijd was te vertrekken, moest men hem wakker schudden. De lieer Dolez scheen dan uit, een langen droom te ont waken, wreef zich in de Oogen en vorltflaarde de zitting opgeheven. Eens, op een vrienden- diner, was Dolez ingeslapen, terwijl de andere genoodigden een tamelijk levendig gesprek voerden. Eensklaps wordt hij wakker, en met eene plotseling!.) beweging opspringende, riep li ij tot zijne verwonderde vriendenMijn heel en, de zitting is opgeheven! De Russische Regeering biedt te koop aan .00 locomotieven, die in den oorlog met Turkije dienst doden en in Rusland niet. kun nen worden gebruikt, omdat de afstand der rails daar anders is. Men zegt, dat de Belgi sche Rcgeei-ing er zin in heeft,- daar dat be zwaar voor België niet bestaat. Frankrijk A'oor do noodlijdenden in Ierland is bij de l'/üvers voor 78,ÖU0 li', ingeschreven. De aartsbisschop van Parijs heeft meer dan 100,000 Ir. verzameld en de rcli- ffit'i'fC van Kann-rijk 13,000 lr. Parijs 2-1 Maart. Het hevel tot nitvyijzing der Jesniten, vreemdelingen zijnde, is door do Regeering aan de Prefecten iu hot gt-heele land afgezonhen. De Parijschc gas-fabriek heeft in het jaar 1879 ontvangen 70,228,480 IV. en uitge geven 41,750,889 lr.. Van do 81,400,000 tv. winst is volgens contract negen en een half niillioen in de kas van Parijs gestort. In den gehouden Ministerraad, zoo^wn-dt nit 1 "uCijs"gei11ei<11 sin-ii besluit geiiomm'i'it-iriip- zichte van de kerkelijke orden. Men vervracht dat onmiddelijk na Pasehen liet, besluit zal worden gepubliceerd, waarbij de niet erkende congregaties worden uitgenoodigd haar sta tuten over ie leggen. De Jcsuïeten zullen, voor zooveer zij vreemdelingen zijn, uit hot land gezet worden; voor zoover zij Fransehen zijn krijgen zij aanschrijving om hun scholen te sluiten en de vereeniging op te hellen. A'olgens den Parijsehen correspondent van de Ti>»rs heeft de Russische gezant Orlolf Parijs verlaten, niet .slechts zonder eenig olli- eiëel afscheidsbezoek, maar zelfs zonder aan Freyeinet of Grévy zijn kaartje gezonden te hebben. De gewone -beleefdheidsvormen zijn dus zelfs verwaarloosd. Uit. Parijs-wordt aan het li. ~JV. gemeld, dat generaal Chanzy, de Fransclie gezant te St. Petersburg, op staaiiden voet terug-ge roepen is. te stellen, spoorde Bonaparte zijn uitmuntend Arabisch paard aan, dat, snel als de wind, weldra liet gevolg zijns meesters achter zich liet. A'an de guides echter waren er hem twee van nabij gevolgd de eerste was oen wacht meester met name Ilenry, do tweede de trom petter Krettly. Reeds hadden zij oenen groofen afstand afgelegd als Bonaparte, zijn paard een weinig inhoudende, voor den eersten keer liet hoofd omdraaide; hij begon te lachen teyn hij bespeurde dat zijn gevolg geheel verdwenen was; desniettemin zette hij zijn rid, op dc kust welke hij wilde navorschcn, voorten na ze in al hare uitgestrektheid doorloopen te hebben, stond hij stil; do avond begon te vallen. A'an vermoeienis uitgeput en bijna bezwijkende onder eene verstikkende, hitte steeg hij van het paard en strekte zich uit in de schaduw van twee palmboomen, die op liet fijne en bran dende zand een' natuurlijken parasol vormden. Bambocho, ik heb honger, zeido ldj tot Krettly, die het voorbeeld zijns meesters ge volgd worden. Daar hebt u recht toe, generaal, ant woordde Krettly, die altijd tegenover Bona parte, generaal of keizer, zijn soldatentaal bewaarde. Ongelukkiglijk zijn de eetwaren niet veelv uldig in dit sprinkhanenland, en of schoon do hitte hier zoo groot is dat mbn er een os in zou kunnen roosten, vallen echter de Er zijn in Frankrijk 40 millioen kippen met 100 mi 1 lioen kuikens, van welke ongeveer 10 millit.en iu leven blijven, om de soort voort t. planten. De 40 millioen kippen leggen jaar lijks ongeveer 4 milliard eieren, die, tegen 0 centimes liet stuk berekend, 240 millioen fr. opbrengen. Voegt men bij deze som de op brengst van den verkoop van do vette kippen, kuikens, kapuincn, enz., dan komt men zeker tot een totaal van 550 millioen fr. dat jaarlijks uit de Fransclie kippenhokken voortkomt. Ziedaar een der tallooze bronnen van Frank- rijks rijkdom. Dc Pruisische Regeering heeft aan den Bis schop van Straatsburg toegelaten, zijn Semi narie weder tc openen. In de nabijheid van de stad Peine, prov. Hanover, ligt het dorp Qedosso, waar sedert eenigen tijd petroleumbromion worden geboord en éen roods iu werking is. Zij levert per dag 4 i(2 centenaar olie tot. heden. In hoeverre de zaak op don duur voortgezet zal kunnen wor den, laat zich tot heden niet beoordeelen. Men gaat intusschen voort met boren; voorloopig is bepaald, dat 12 boorputten op een vrij uit gestrekt, terrein tot stand werden gebracht. I)e vorstelijke verlovingen komen aan de orde. Eerst de Kroonprins van Oostenrijk, daarop Prins "Wilhelm van Pruisen, nu weer Prinses Fmlerika, oudste dochter v an den over leden Koning van Hanover met, Baron Alplions 'Pawel Rammingen, t ervvijf er geruchten loopen, dat de Hertog van Genua, broeder van Koning Humbert, zich verloven zal met eene zuster van Koning Alfonsus van Spanje; en de reis van de Koningin van Engeland in verband staat met huwelijksplannen van Prinses Beatrice. De EngelsChé bladen bevatten, op gezag van de Central News, een brief vnu den uit Frank rijk gezellen Hartman tl, waarin hij erkent dat dw aanslag op het leven van den Czaarte Mos- cou, zijn werk was. Hij verklaart verder dat hij opliet punt is zich naar Amerika te begeven. Dit laatste wordt echter niet algemeen geloofd, daar het even goed een list zijn kan om de ge heime agenten der Russische politie op oen dwaalspoor te brengen. A'oor de Fransclie re geering komt deze bekentenis van den misda diger, dien zij niet wilde uitleveren omdat zijn schuld en zijn indentitoit niet voldoende bewe zen waren, zeker al heel ongcwenscht. Op liet. eiland AVight overleed in den ouderdom van 98 jaren, admiraal Philip AVest- phal, de oudste officier dor Britselie vloot. De overledene was een afstammeling der Hanove- raanscho graven van AVestphal, word in 1782 geborenen trad in 1794 als twaal-jarig jonge ling en vrijwilliger in de Britselie marine, waarin hij tot 1847 in bijna alle worolddcelen met. bizonder veel suecés diende. In 1800 ver kreeg hij den admiraalsrang'. Do verbittering over het niet uitleveren van Hartmaan is in de ofliciëele kringen nog niet bedaard. De Petorsburskaia AVedomostii zegt: AVij laten het aan de geschiedenis over om vast, te stellen, in hoever deze daad, waarbij het in ternationaal recht en liet politieke geweten geschonden zijn, behalve door de lafhartigheid van Fransclie ministers tegenover de onver- zoenlijken veroorzaakt is, door vreemden in- leeuverikken niet gebraden uit de lucht gelijk in den tijd van 't heidendom de manna in den bek der Israëlieten viel. AVatersnaak, zeide Napoleon die deze woorden deden glimlachen. - Nogtans, generaal, indien u niet al te diffi cile is in don aard der spijzen, zou men u kunnen tevreden stellen in den oorlog zooals het valt, in Syrië gelijk te Pontoise. Nupolcon, die niet eene enkele beweging van Krettly uit hot oog verloor, begon luidkeels te lachen toen hij hem oen schenkel van eene oude ezelin zag uithalen, bewaard in eene soort van doedelzak van grof linnen, welke liem zijne makkers gegeven hadden bij zijn vertrek van de landengte van Suez, vervolgens dit stuk in twee gelijke doelen snijdende met behulp van zijn sabel, die, zeide hij, altijd eene wonder bare sneb gehad had, en aan Napoleon een der stukken aanbiedende, zeide hij Ziehier, generaal, wat verkiest u, den vleugel of het boutje? Gulzigaard, - zeido Napoleon, gretig de hem aangebodene spijs verslindende, eet gij vleesch zonder brood 'k vraag excuus, generaal, ik heb brood. - En dadelijk bood Krettly den generaal ccnigo paniosquen (kleine Arabische beschuiten) aan. Een oogenbjik daarna zeide Bonaparte a lood. Het is oen positief feit, dat Hartmanns bevrijding, welke opnieuw voor langen tijd een afgrond heeft geopend tussqlien Rusland en Frankrijk, een aaiigenamen indruk maakte te Berlijn. Pil feit verdreef de gedachte, welke de hersens van Puitschlands staatkundigen bezig hield, dat er kans was op een verbond jüusschen Rusland en Frankrijk met het oog op eon re vanche. Het politiek inzicht van De Freyeinet, dat dit spook verdreef, plaatst Frankrijk en Rusland geïsoleerd tegenover het verhouden Engeland, Oostenrijk en Duitschland. Het gehcele soustorrain van het winter paleis te St.. Petersburg, het dak en alle be woonde en onbewoonde vertrekken, zoow el als alle -mui'eh en sehooi-steenen, zijn volgens de Kola. Ziy., 'nauwkeurig onderzocht en men heeft thans de overtuiging gekregen, dat meu geen vrees voor nieuwe aanslagen behoeft te koesteren, als de wachters natuurlijk hun plicht doen en men niet weder tot de oude sleur ver wit. De Czaar slaapt nu weder in het-paleis, wat sedert 17 Februari nog het geval niet was, ofschoon dan ook elke nacht in eene andere kamer, die slechts aan zeer enkele vertrouwde^ personen bekend is. Het leven, dat de bolieer- sclier aller Russen overigens tegenwoordig leidt is, volgens dezen berichtgever,- zeer treurig. Hij eet of drinkt niets wat niet eerst voorge proefd wordt, zijn bad wordt steeds door den bizonderen geneesheer eerst onderzocht en iede re» avond worden alle vertrekken in zijn nabi j heid nauwkeurig geïnspecteerd. Hij is zeer zenuwachtig eu wil van niets hoeren; zelfs pa rades, die hem vroeger zooveel belang inboe zemden, trekken hem niet meer aan. De niet- uitlcvering van Harf maim heelt hem nog meer ontstemd eu het laatste greintje van sympathie a ooi-de Fransclie Republiek is bij hem uitge doofd. Op den troonopvolger, zoo eindigt het Keulsche blad, heelt dit feit .evenmin zijn uit werking gemist en liet laatste overblijfsel van vriendschap voor Frankrijk is ook bij hem totaal ve)-dwenen. YENRAY. Den 19 Maart 11. werd alhier den eersten steen gelegd aan het St-Josephs gesticht. Bij deze gelegenheid waren tegen woordig: Den AYel Eorw. Heer van Ilaelf, pastoor, den Edel aclitb. lieer Ph. Esser, bur gemeester, en de "Wel Ed. Hoeren Raedts en Fr. Aorts, leden van de Bouwcommissie. Met groot genoegen vernamen wij sedert lang deze goede tijding, le meer nog daar zich A'cnray nu weldra mag verheugen iu het. bezit te zjjn van een liefdadigheidsgesticht, dat de gemeente van groot belang is en van veel nut zal zijn. A'erh-den Maandag, des morgens om tien ure had alhier de plechtige begrafenis plaats van den AYel Eerw. Heer llcnricus Hasenaekers, rustend pastoor. De plechtigheden worden ver richt door den Zeer Eerw. Heer Geene, Deken van Horst en geassisteerd door de Eerwaarde Hoeren Tae.kcn, Janssen en Dooremans. Eene talrijke menigte vergezelde den dier bare overledene naar zijne laatste rustplaats. A'IKREIXGSBEEK. Donderdag avond ont stond alhier een hevige brand ten huize van Litjens op het Zand. De aangrenzende woning van Lenssen werd mede eene prooi der vlammen, waarbij men het leven van een ltijarig meisje en oen lOjarig jongetje te be treuren heeft. Een 14jarig jongetje had nog hét geluk van zich te redden, doch bekwam zoodanige brandwonden dat men voor zijn behoud vreest. - Mijn honger rt een weinig gestild, ik heb des te meer dorst; lieht ge niets te drinken, Bamboche? Het spijt mij wel generaal, dat ik u slechts een enkele soort van drank kan oflVeeren. Ziehier. En Krettly bood Napoleon een tabakszak van hokkelodcp aan, met walgend brakwater gevuld. Bonaparte greep haastig toe, maar na een slok gedaan te liebhen gaf hij het hom met een gebaar van afkeer terug.. Excuseert, - zeide Krettly, dat ik den drank niet met ijs heb kunnen koel maken, ik weet wel dat hij met uwen Ghamhertin niet vergeleken kan worden; maar ik hel» u overi gens eene aangename verrassing w illen voor bereiden met een weinig aragui voor het des sert te hewaren. I)e aragui is een sterke drank gemaakt, van honig, dadels cn uien. Het is de cognac der Arabieren. - Geef op, - zei Napoleon. Hij dronk het met genoegen en steeg ver volgens tc paard. De kleine karavaan ver volgde snel haren weg. Bonaparte beval aan 0cn brigadier ecu weinig op zijde te rijden om te zien ot hij in (lc verte niet ecjijgp officieren van zijn st;d' pf e enige guides kon bcspearen, (Wordt rervelgd.)

Peel en Maas | 1880 | | pagina 2