NIEUWS- ADVERTENTIEBLAD Zaterdag 27 Maart iSCO Eerste Jaargang Verschijnende eiken Zaterdag. Fr. DELHQUGNE Feuilleton HERINNERINGEN X" E Y FL A. Y Nederland Abonnementsprijs per kwartaal Vow* Yenraycents, Franco per post door het gehcele Rijk. 05 Voor liet Buitenland, hij vooruitbetaling 85 Afzonderlijke nummers0 V Drukker-U itge.ver VEISTR A.^>T Prijs der gewone Advertentiën Per regel5 cents. Groote letters, ronden en vignetten naar de plaatsruimte. Men wordt, verzocht de Advertenticn roe tijdiy mogelijk in te zenden. YENRAY, 20 Maart M80. 'Ofschoon er itan dng- on weekhladon geen gebrek is, nroenen wij toeli, d.at ook -der - VowaysoJut Courant - een Jiesijs.'ideu jilantsje mag worden inge ruimd, daar üij in oene dringendeen langgovockki behoefte voor/iet, en nuttig werkraam kan zijn, vooral voor Vi:.Mi.\Y on omstreken. Immers ook ten platten lande is het, met het oog op de volkswelvaart, wen- Nc hel ijknoodzakelijk zelfs, dat plaatsen van oenig belang ten minste één locaal blad hebben. De landman toch, de han delaar, de industrieel, de ambachtsman vraagt vooreerst naar de Markt- en Bcursprijzen der omgeving; ieder parti culier hoort bet liefst berichten en voor vallen uit de buurt; in een woord, iedereen stelt bet mseste belang in do lotgevallen van personen en in de toe dracht van zaken, die bij van nabij kent. Tot heden waren wij van al die voor rechten verstokenmoesten onze toevlucht nemen tot vreemde bladen, en ons tevreden stellen met berichten, die ons grootendcclsweinigbelang inboezemden. Dit gemis zal de Yenrmjschc Courant trachten te vergoeden. Om dat doel te bereiken, stellen wij ons voor wekelijks in onze kolommen op te nemen 1" De laatste Binnenlandschc be richten 2° De voornaamste gebeurtenissen in bet Buitenland 3° Het Provinciaal nieuws uit het EERSTE FRANSCHE KEIZERRIJK KRETTLY Kuktti.y is de naam van een' soldaat uit liet tijdperk van Napoleon I, dc haam van oen' held, wien liet slechts aan oenen Homerus ont breekt, om den eersten rang in te uomen onder die menigte van dapperen, die de stér van den grootcn Keizer omringden. Yah de voornaamste krijgsmakkers van den grooten man hebben «enige veldslagen gewonnen, anderen koning rijken veroverddeze hebben ecne koninklijke, gene cene hertogelijke of grafelijke kroon door de overwinning op bun hoofd zien plaatsen maar hij, wiens lotgevallen wij hier verhalen, heeft niets gevraagd en slechts weinig ver kregen tot belooning zijner heldenfeiten; en toen zijn Keizer hom het Kruis van Eer ge schonken had, meende hij dat het vaderland bom niets meer verschuldigd was. Om in 't kort de eerste levensjaren van Krettly te bespreken, merken wij aan dat hij, 4° Do laatste Marktberichten der om liggende plaatsen 5° Spoorweg-, Telegraafdiensten en Posterijen. "Wij zullen mede de belangstelling oii«eV lezers trachten gaande te maken door oen met zorg gekozen Feuilleton Als orgaan in een katholiek gewest zullen wij onze geringe krachten steeds veil hebben, om de belangen van den godsdienst tc bevorderen. "Wij wijzen vooral op liet nut, dat ieder van Yenray en omstreken kan trekken uit de gelegenheid, om door het plaatsen van Advertenticn zijnen handel, of welk bedrijf hij ook uitoefene, op eonc voordccligc wijze bekend tc maken. Ons programma is derhalve in deze weinige woorden samengevat. Als waro Limhviroftrs .zullen wij met al de middelen, die ons ten dienste staan, onze beste krachten aan het wel begrepen en vaak al te zeer miskend belang van onze dierbare provincie, maar vooral van Yenray en omstreken wijden. Zoodoende vertrouwen wij gesteund te worden door een groot aantal ahonnés, en daardoor in staat te zijn ook de be langen van handel en nijverheid naar behooren te behartigen, kennis en be schaving in ruimen kring te verspreiden en aldus het zedelijk en stoffelijk welzijn onzer medeburgers te bevorderen. De Redactie. gelijk eertijds Duguesclin.als schooljongen zeer onbuigzaam was. Zijn vader, kapelmeester bij de Zwitzersche garde van Lodcwijk XVI. plaatste hem in 1789 als pijper bij het regiment van Salis. Weldra echter ging Krettly. toen dertien jaren oud, naar liet regiment der Fransche gardes over de oorzaak dier schie lijke verandering was, dat dc stokslagen toen ten tijde hij de Zwitsersche regimenten nog werden toegepast, en dat die kastijding in het strafwetboek der Fransche gardes uitgeschrapt was. I)en 18 Juli 1792 vinden wij Krettly hij het 104de infanterie-regimentte Jommapes kwam hij voor de eerste keer in het vuur. Dit regi ment werd door Dumourier op een bosch ge worpen, dat door dc Hongaarsche infanterie bezet was. Gedurende hét gevecht stortte de kolonel, doodelijk getroffen, neder te midden der vijandelijke soldaten. Krijgsmakkers», riep hij tot de zijnen, laat mij op deze plaats niet sneven, liet zou voor u een schande zijn, aan de vijanden der republiek zelfs mijn lijk over te laten. Krettly, door don reuk van het buskruid reeds bedwelmd, hoorde deze woorden, en met gevaar van zijn leven gelukte het hem zijnen kolonel tc bevrijden, die nu ten minste onder het vaandel van zijn regiment don geest kon geven. In 't jaar 1797 ging Krettly over als trom- Pij de verschijning van liet eerste nummer der Venraysche Courant kwam hctPons niet ongepast voor onze lezers nader in kennis te brengen met de naamsafleiding van dc plaats, die het centrum van onzen lezerskring zal worden en bun mede te doelen, hoe onze voor ouders eraan gekomen zijn, om de plek waarop zich de kom onzer gemeente verheft Yenray te heetcn. Be Romeirisehe schrijvers loeren ons, dat omstreeks den aanvang onzer telling Germanic, waartoe ook deze landstreek gerekend werd, meercndecls was bosch en jnoeras, en dc opsporingen vooral in den] kaatsten tijd gedaan naar de verkla ring der plaatsnamen heeft het duidelijk gemaakt dat, vooral in ons gewest, de iiamfui van dorpen en sleden niets amleis zijn, dan cene aanduiding van hun pri mitieven toestand of hunne geografische ligging. Deze omstandigheid gaf een Duitsch geleerde de woorden in de pen Durch die Orlsnamen, die altesten und dauerndsten, Denkmalererzahlt cine langst rergangene Nation gleichsam scïbst ihre eigenen Sehicksalc, und es fragt sich nurob ihre Slimme uns noch verstandlig bleïbt. Dit is ook in allen deele toepasselijk op den naam van ons Vcnray, die een getrouwe spiegel is van den toestand waarin eeuwen en eeuwen herwaarts deze plaats verkeerde, toen onze eerste voorvader zich hier nederliet en er zijne eerste hut bouwde. petter bij het regiment guides, van géneraal Bonaparte, die zich destijds in Italic bevond. In Frankrijk teruggekomen, lag hij te Rouaan in garnizoen. Hier kreeg zijn regiment bevel naar Toulon te marcheeren, om zich op het admiraalschip naar Egypte in te schepen. De muziek der guides was uitmuntend. Daar de invloed van dc krijgsmuziek op den geest der soldaten aan Napoleon niet onbekend was, luid hij geëeischt dat Bessiöres, die over de guides hevel voerde, zich met bijzondere zorg op liet samenstellen van dit deel van 't per soneel toelegde. Gedurende de kleine concerten die 's namiddags op het dek van het schip ge geven werden en waarbij Bonaparte altijd tegenwoordig was, vestigde Krettly voor de eerste maal de aandacht van den generaal. De jonge trompetter toonde zich altijd van zoo'n luimige inborst, dat zijne makkers hem den bijnaam van Bamboche gaven, welke bijnaam overigens voldoende gerechtvaardigd werd door Krottly's guitenstukken. Die naam bad Bona parte doen lachen, en van dien tijd noemde hij Krettly altijd Bamboche. Na het verlies zijner vloot was Napoleon op de gedachte gekomen het schiereiland van Suez te. bezoeken, ten einde de sporen tc vinden van 't Kanaal, dat eertijds den Nij 1 met de Ara bische golf verbond; in de maand December voerde hij dit voornemen uit en vertrok naar Yenray toch is afgeleid van het oude ren, veen, moeras, moerassige streek, plaats waar een broekachtige bodem wordt gevonden cn van rod, rode, roy rade, ray van het oude werkwoord roden, oud-hoogduitsch riutan, riotan, uitrottèn; waaruit volgt dat ray niets anders betcekent dan" eene uitgerotto plaats, een oord alwaar men aange vangen is een bosch uit te rotten'. Yenray wordt alzoo verklaard door moerassige plaats alwaar het bosch is uitgerot. De naam Yenray leert ons derhalve zooals bovenbedoelde Duitsche schrijver zegt, dat toen de eerste bewoners van dit dorp herwaarts togen, zij op den bodem van het huidige Yenray in eene moerassige streek een bosch vonden, dat zij uitrotteden en op de aldus vrij geworden plek de woningen timmerden, :i;o jïr. ir dc ligging dor plnnte floor hen en hunne geburen geheeten werden Yenrode en later Yenray. In dc Staats-Courant is opgenomen het Koninklijk besluit betreffende de lichting dor nationale militie voor 18S0. Yan de 81,998 in geschrevenen moeten weder 11,000 worden gelicht., van welke 000 voor de zeemilitie. Het contingent der verschillende provinciën is als volgt Noord-Brabant 1264, Gelderland 1412, Zuid-Holland 2071. Noord-Holland 1732, Zeeland 508, Utrecht 505. Friesland 838. Overijssel 853, Groningen 072, Drenthe 370 cn Limburg 706. De verlofgangers der militie van de lichting 1877 Suez, vergezeld van eenige geleerden van ver scheidene zijner staf-officieren en eene com pagnie zijner guides, met Krettly aan hun hoofd. Gedurende den dag van den doortocht der woestijn, was de hitte ondragelijk geweest; 's avends daarentegen heerschte cene gevoelige koude, waarover iedereen klaagde. In deze uitgestrekte woestijn, de eenigste weg voor de karavanen van Suez en van den Siuai, zijn sedert eeuwen, door verschillende zaken, zoo vele menschen, die niet vreesden haar te door reizen, omgekomen, dat hunne beenderen, hier en daar op den weg gezaaid, aan den onver schrokken reiziger de richting, welke hij volgen moet. genoegzaam aanduiden. Om de koude te verminderen, kwam Bonaparte op de gedachte van eene groote menigte dezer beenderen te doen bijeenrapen, en met dezelve, bij gebrek aan andere brandstoffen, vuur aan te leggen. Maar nauwelijks was in 't veldleger, waarin men besloten had tc overnachten, deze been- dercnstapel aangestoken, of er verspreidde zich een ondragelijke stank, die hen noodzaakte het leger op te breken en eene andere plaats daartoe op te zoeken, wijl men geen water had om dien verpestenden vuuroven te blnssehen. Twee dagen later trok Napoleon met zijn gevolg droogvoets, gelijk eertijds de He breeuwen door dc Roode Zee, om do fontein van Mozes te gaan bezoeken. Toen men op den

Peel en Maas | 1880 | | pagina 1