iïllZIZKVCllClllGltoG "GUS GENOEGEN" lE-p^U^BA^O i; ter gelegenheid van d8 door de drumband "Ons Genoegen" behaalde successen op zondag j.i» gehouden receptie kan zeer geslaagd genoemd worden# Ondanks de binder goede weersgesteldheid machten wij zeer vele Oirlonaren en afgevaardigden van zusterverenigingen op deze receptie begroeten# Langs deze weg aan allen, welke hun gelukwer kwamen aanbieden aan instructeur, bestuur en leden van de drumband, onze welgemeende dank# Bijzonder dank aan het dlstrictsbsstuur van ds Limb, Bond van Tamboerkorpsen, welke de kampioens wimpel overhandigde^ alsmede aan alle sprekers wbIUb hun gelukwensen aanboden Vermeld zij nog dat onze drumband in het voorjaar 1982 zal deelbemen aan de Nationale kampieen- schappen welke in Kerkrade zullen worden gehouden. Te zijner tijd zal hierop nader worden teruggekomen. PAWKttOni* 0 "ljnfabistiheePtUn iBdsree" 1"«danken, dis - hos d£n Dok Wij hopen volgend jaar „eer op U allBn te kunne„ rekenen> De Oudercommssie 9 ïïïsas.'»— .aarsraau.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 10