VRI 30 A Gyy Redakïie-adresHaal akker 32, Tei. 680 4 DECEMBER! Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur n Datum .....dQD.d»....3.. o'sc«..."1.981 813 DE PEUTERS.,

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1