SSSS^^mntt^' betalGn hslf_usa ^tmische hilipsow tel B WanS^ok1-Sevenum -Oirlo deze uaeK gespeel Ultsla9en deze 5_4 Boems __Castenray A_7 B Oirlo ^oirlo 7_A C Pliddel^K mBn.Uexlezloo^ o OirXo B ever de panden ncv. a" £r is weer dea.i ï11'25* ml„,„ Vandaag half^^- b J 2eer g°ed °'^lnfl9n ^!T.eUn9 dot Uanssu.^9ne hebben - De M*"a.3^fé:wlno fïet*»™""" n gins tevreden „a Onder 0etJaan dereen gil,y 0#arna ^.y naa» 1 A - 20.30 ••mc; 3eU -OirX° o-"Bnray eldB ©r »-"•«!? ^T£ A-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 17