attentie OIRLOSE J van stemman zijn zaterdags van 18,30 - 20.30 uur zondags van 10.30 -12.00 uur De voorbereidingen zullen geschieden door Hans Bosch -Nel van Rijswijck - Thei Pt&lipsen •- 3an Driessen DENKT U EENS AAN KANDIDATEN UZELF OF ANDEREN (Aanmelden is nu reeds mogelijk bij de voorbereidingsgroep) GECOMBINEERDE OPENBARE PAROCHIE/DORPSRAftDl/ERGADERING Op 5 november bij Marjacq. Op deze avond zullen de belangrijkste punten zijn de komende dorpsraadverkiezingen en het nieuwe gemeenschapshuis. Noteert U alvast die datum, DORPSRAAD 0IRL0 De DORPSRAAD 0IRLC wil eind december/begin januari een informatieboekje over Oirlo uitgaven, uj8srin verenigingen, j stichtingen enz. uitvoerig zijn vermeld. Wij vonden het ook een goed idee dat de dorpsbewoners eens zouden kunnen lezen in dit boekje WELKE ONDERNEMINGEN j ER IN OIRLO ZI3N (waar we als bewoners zaken kunnen doen) - I Wij vonden dat U als onderne iier ook eens een ADl/ERTENTIE GRATIS zou moqen plaatsen in dit boekje. i Deze advertenties moeten binnen zijn vdór 15 november bij 3.Driessen, Haalakker 32, U kunt zelf de lay-out verzorgen, dus zorgen hoe Uw advertentie er kamt uit. te zie n-..( af meting».als^Krènt je in lengtoformaat l/"4 deel) - Wilt U bij eventuele vragen hierover contact opnemen met 3,Driessen, DORPSRAAD OIRLO -i i - ir rr-mint^tli 3

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 3