I >V.M.-leerlingen, welke dit jaar hun examen IUi-opleiding doen, en verder muzikaal onderricht willen volgen. Bovendien is iedereen, dus ook oudere personen, welke interesse heb ben voor opleiding van muzikant bij fanfare en of drumband van harte welkom. Het bestuur verwacht een grote belangstelling voor deze informatieavond. DONATEURSAKTIE MUZIEKVERENIGING "ONS GENOEGEN" A.s. zaterdag 10 okt. zal door Muziekvereniging "ons Genoegen" haar jaarlijkse donateursrondgang worden ge houden. Bij 't Krentje is een enveloppe bijgevoegd, waarin U Uw bijdrage kunt doen, welke enveloppe zaterdagnamiddag a.s. zal worden opgehaald. Het bestuur van "Ons Genoegen" is zich zeer wel bewust van de spontane medewerking van de Oirlose gemeenschap, wanneer een b eroep op hen werd gedaan. Dank zij deze medewer king en medeleven, hebben wij in Oirlc een fanfare en drum- band, welke zijn uitgegroeid tot een volwaardig korps. De aanschaffing en vervanging van instrumenten en uniformen is voor het bestuur echter steeds een terugkerende zorg. Dank zij goed geslaagde akties en met de hulp van Uw donateursbijdragen, heeft het bestuur dit tot heden kunnen realiseren. Ook dit jaar is weer voor meer dan ƒ10,800,- aan nieuwe instrumenten en uniformen aangeschaft, terwijl een nieuwe investering van een bas, 2 baritons en 2 hoorns (kosten geraamd op ca. ƒ18.000,-) voor de deur staat. De prestaties in het verleden en zeker dit jaar door de fanfare op het UHC te Kerkrade, en onze drumband cp het concours te IOsselsteyn j.l. behaalden, zijn een bewijs, dat dirigent en leden er alles aan doen om ons muziekgezelschap op een hoog peil te houden, waarvoor noodzakelijkerwijze goede instrumenten nodig zijn. Dankzij Uw medewerking is het bestuur hierin tot heden kunnen slagen. Thans doen wij weer een beroep op Uw bijdrage, waarvoor bij voorbaat onze erkentelijkheid. DDE. m BI3DRAGE ALVAST in bijgaande enveloppe, zodat de rondgang vlot kan verlopen. Vermeld zij nog, dat de Muziekkapel van "Ons Ge noegen" deze rondgang muzikaal zal opluisteren. Het bestuur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 4