IJE Ü_5_0_P bloemkool MEDEDELINGEN WAN DE BASISSCHOOL -De leerlingen van de zesde klas zullen dit schooljaar op zaterdag 29 mei a.s. (Pinksterzaterdag) gevormd uiordenc Tijdenscfcé klassikale ouderavond op 2 febr. a0s. zullen we nader terugkomen op het H.Vormsel. -Dinsdag 13 oktober a.s. zal het schriftelijk ge deelte van het psychologisch onderzoek naar schoolvorderingen en intelligentie van de zesde-klassers plaatsvinden op onze school. In verband met dit onderzoek hebben de leerlingen van klas 6 andere schooltijden en wel 's morgens van 8.45 uur tot 12.15 uur en 's middags van 13.30 uur tot 15.45 uur. In een later stadium volgen nog - een gesprek met de leerling en eventueel een aan vullend onderzoek. -bespreking wan de testgegevens met het hoofd der school -bespreking v.d. gegevens met de ouder(s) -schriftelijke bevestiging van het gesprek. Fl.i.v. 1 oktober is als nieuwe administratieve kracht voor onze school aangenomen mej. Tilly Rutten uit Oostrum. —voor diepvries -op bestelling GCLAE5SENS OIRLOSEWEG 14 TEL. 380

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 16