pi^ifd^slagiïr-aarmee de nationale kollekte zich dit jaar aar, het publiek presenteert. Honderden, nee duizenden kollektanten gaan weer op pad in de week van 12 - 1? oktober a.s. om een financiële bijdrage te '/ragen een oehoeve van onze geestelijk gehandicapten. In. 1980 bracht.deae kollekte bijna H miljoen gulden op, waarvan onge veer f 12,000,-- in de afdeling Venray. De afdeling kan h$ behouden en aanwenden voor exgen aktxvitexten en het overige deel gaat naar het landelijk Buzo, De regionale ouderverenigingen en de landelijke organisaties knokken os het allerbeste te bereiken voor geestelijk gehandicapten en aan oude-s. Het opzet is het woord "knokken" gebruikt, want het is een z-ekere vorm van vechten om onze geestelijk gehandicapten een accepta bele plaats in onze samenleving te bezorgen. De opbrengst wordt veelal besteed aan aktiviteiten waarvoor geen, of weinig subsidie wordt verkregen; zoals hobbyclubs, instuifwerk er al lerlei vormen van yriJe-tiJdsbestediKg» merktv er is nog genoeg werk aan de winkel. Werk waar geld voor moet komen. Kollektegeld. Geld van de Nationale Kollekte Geestelijk gehandicapt en. I i Hoe triest het ook is, er zijn altijd organisaties en personen die misbruik maken van dese kollektéyeek en allerlei artikelen ten -exgen bate te koop aanbieden. «••Het Landelijk Kollekteburo wijst er nogmaals met nadruk op da*, aeze colporterende organisaties en personen niets van doen hebben met de Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten. Onze kollekte wordt gehouden door middel van intekenboekjes/lijsten, kollektebussen, envelopjes en bonnen, alle herkenbaar aan het nierbo- ven afgebeelde embleem. Mocht men onverhoopt een kollektant(e) mislopen, dan kan men altijd nog een bijdrage storten op gironummer 1122222 (2x1 9x2) ten name var Nationale Kollekte Geestelijk Gehandicapten te Utrecht. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. Het afdelingsbestuur van Venray S /r >-. 1 - 4 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 12