m V f. /v u Öosiöschbol klas 2 Fanfare-drumband Klasso-a vond 10 oktober 10 oktober 14 oktober 14 oktober 15 oktober 29 oktober 3-4 november 7-8 november 14 november 16 november 18-19 november 17 november 11 december 7 janauri 28 januari 2 februari 9-10 maart 13-14 maart 30 maart -1 april 6 mei 8 juni F ;;«nf ara-drumband F nnfaro Peuterspoel zaal Basisschool Klnutersohooi Basisschool klas 5 Informatieavond voor I V•Pi-locrlingen voor eventuele aanmelding Dona teursaktie Concert helderslo Bijeenkomst ouders Insta!Iatie Jeugdnatuurwacht Bom1en Ouderavond alle kleuters L r ui tensoep ak t ie Schuttersfeest K inde mark t Uorslrnmadsbaal te Oirlo Donateucsaktie voetb/korfb) 10-minutongesprekkan Üemonstratie brood Feestavond Jaarvergadering en kienen L e z .i n q Klasse-avond De mi» ons tratie koud buffet Viering 5-jarig bestaan Ouderavond oudste kleuters ondnrwSjs OATA DORPSAuL(MUA HAALAKKER 32 TlL.CBU 8 oktober 8 oktober •rr OIRLO k f.-utersjj o-è 1 z a a 1 Basisschool klas 0 L V/B K1 outerachool LVB H a n J b o o 11 s c h u 11 g r i j V aslel a o v u s v er SV UIS kleuter- en lagere schoo.l L V/B l VB L V/B L V/i3 0 a s is school k1ns 6 L VB Infurinatieavond voortgezet T- IO-ini nutengesprekkan

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 10