MUZIEKVERENIGING "ONS GENOEGEN" Federatief Drumbandconcours te IOsselsteyn A.s. zondag 4 oktober zal onze drumband deel nemen aan het Drumbandconcours te IOsselsteyn, Gezamen- lijk vertrek per autobus om 13.Oü uur bij Café Marjacq. Er zijn nog enkele plaatsen voor supporters in de bus aanwezig. Het optreden van onze drumband is om ca. 14,00 u u r.» Wij verwachten dat vele supporters onze drumband zullen zullen vergezellen bij hun optreden in IOsselsteyn Gezien de goede voorbereiding zijn instructeur en leden optimistisch gestemd ten aanzien van het resultaat op dit concours. Wij wensen instructeur en leden v an onze drum band veel succes met hyn optreden. Hetbestuur Donateursrondqanq "Ons Genoegen" - - Op zaterdag 10 oktober a.s. zal de Muziekvereniging "Ons Genoegen" haar jaarlijkse donateursaktie houden# In 't Krbntjs van 8 okt. a.s. wordt hierop nader teruggekomen. Let U up de mededelingen in 't volgende Krentjo. Het bestuur - Opleiding leerlingen fanfare-drumband Op donderdag 8 okt. a.s. wordt door de Muziekvereni ging "0ns: Genoegen" een voorlichtingsavond belegd, welke bedoeld is om aan. alle belangstellenden inlichtingen te verstrekken om trent de opleidingsmogelijkheden van leerl ingen van fanfare en of drumband aan de Muziekschool te Venray, Deze voorlichtingsavond wordt gehouden in café Marja.cq en begint om 19.30 uur. De ouders van. deIV.M. leer lingen, welke cjit jaar een IV ,M.-examen doen, worden: hiervoor uitgenodigd, doch ook iedereen welke geen IV.M.—opleiding heeft genoten en toch geïnteresseerd' is onr als- muzikant bij onze fanfare of drumban'd toe te treden is van harte welkom. Ook oudere aspirant-Èudckanten worden op deze avond verwacht. Het bestuur van "Ons Genoegen" verwacht op deze voorlichtingsavond veel belangstellenden, Het bestuur 10 okt. - Fanfare Concert Melderslo 10 okt. -Fanfare-drumband Donateursaktie - 4 i 1 -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 4