O O RP-SoIHftt JIH aanzien ^®n dit punt zijn da ontwikkelingen® ®n veranderingen w©lop gaands, In het kort d® belangrijkste punten uit de laatst® bespreking (dffide 12 sug© *31} tussen gemeente sr? werk groep i - xx 8 sn y heeft zich in principe uitgesproken om mat het gereserveerde bedrag van ƒ525,000$® ca pro jsktsft Oestrus» ao Oirlo te reaxiseren I xx Voor Oirlo is gekozan voor een r ealissring op d® plaats waar voorheen het oude schoolgebouw stond# XX Voor Oirlo is uitgetrokken een'gemeentelijke sub sidie ad 80 met san maximum van 400,00.0voor bouw an inrichting. Hierbij wordt uitgegaan van een eigen inbreng van 20% ofwel maximaal ƒ100,Ö00#® Verwacht wordt dat dsz« principe-voorstellen zoals de gemeente dis thans ontwikkeld heeftf niet eerder dan september in de gemeenteraad behandeld kunnen worden. Omdat realisering v#d. nieuwe gemeenschapsruimte aan de Oep.Petersstr, niet haalbaar bleeks is B sn til mst san neiuwe situering op de proppen gekomen, ye merken hierbij nog op dat hst kerkbestuur en de dorpsraad blij zijn met deze nieuws voorstellen. De consequenties is dat we nu gaan starten met de verdere definitieve voorbereidingen van ons nieuws ge meenschapshuis, - Hierover zeer binnenkort meer© Dorpsraad Oirlo (WERKGROEP) GEMEENSCHAPSRUIMTE SSES52S=trS=:222i:5Sdfe2==:22S==£SS22—

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 10