TE KOOP DANKBETUIGING Op de afscheidsreceptie als directeur van de Rabo bank bij gelegenheid v.h. bereiken van mijn pensioenge- rechtictie leeftijd, welke receptie door het be stuur v.d. Rabo-bank aan mij werd aangeboden, mochten wij vele honderden gelukwensen en dankwoorden in ont vangst nemen, welke menigmaal met een cadeau of bloemstuk vergezeld ging, zowel van rfgevaardigden van vele ver enigingen uit Oirlo en Castenray, aifcèock van vele par ticuliere personen uit Oirlo en Castenray* Het is voor mij ondoenlijk om iedereen hiervoor persoonlijk mijn dank te zeggen. Lengs deze weg wil ik dan ook mijn oprechte dank betuigen aan allen uit Oirlo en Castenray, welke hun felicitaties hetzij mondeling hetzij schriftelijk aan mij gericht hebben bij mijn afscheid als directeur v.d. Rabo-benk, en op de eerste plaats dank aan het bestuur v.d. Rebo-bank voor de aan mij aangeboden receptie. Ock dank aan de Oirlose en Castenraysc gemeenschap voor het vertrouwen dat ik 25 jaar van hen mocht onder vinden tijdens mijn functie bij de Rabc-bank. Het was een mooie tijd te hebben kunnen en mogen werken voor de C^rlose en Castenrayse gemeenschap. Het wasoverweldigend cp de wijze waarop mijn af scheidsreceptie werd gehouden. Aen allen, welke hiertoe, in welke vorm dan ook, hebben bijgedragen, zeg ik U mede namens mijn echtgenote mijn oprechte dank. L .Direks oud-directeur Rabo-bank J' 1 PREIPLANTEN (WINTER) VAN ARSEN 0IRL03EWEG 8 j 0 0 S T R U PI TEL. 81192 TE KOOP KÖNI3NËN 8 .JEKEN OUD F1ARC ZANDERS ZANDHOEK 13 OIRLO i i i i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 12