5JL.5_B_§JLiJLlLS=====:= i ff 3 e 1 o s DIS-voetbal 16 mei 16 mei 21 mei 24 mei 25 mei 28 mei 31 mei 8 juni 8 juni 21 juni 5 juli 6 juli 12-19 juli 12-19 juli 25 juli SU DIS Oudercommissie DIS Rabc-bank DIS-voetbal Drumband DI5-korfbal DIS-voetbal Fanfare-drumb, F anfare-drumb, SU DIS Welpen Dis' F anfare 25-27, juli Meisjesgilde 27-31 juli fleisjesgilde SU DIS Drumband H .Vormsel Deelname Poeltoernooi Uierl. KERMIS Oud-papier-aktie A-jsugd krijgt Duits bezoek Avond DIS-leiding Openbare Vergadering DIS-dag tvoetbal en korfbal Alg, Vergadering Zaal Kuyper Castenray Poliotoernooi Opluistering jeugdvierdaagss Vlooien-antiekmarkt Autocrosswedstrijden Bloembollenak'tie Deelname Fed. Bondsconcours DATA Haalakker32 tel, 680 9 mal "Parochie 9 mei Fanfare 9t/m 12 mei Dorp 16 mei Oudercommissie 9 aug, 1 Fanfare-drumb, 4L55-a£-9 •sept°.Wn#parrfeb-acfrumb 3 okt. 4 okt. Deelname DSV-festivsl Bondstoernooi alle leden DIS-5 op toernooi Zomerkamp Horn Déu.gdkamp C-tearns Deelname UflC-Kerkrade Weekendkamp 2e en 3e klas Kamp Bergen 4e-5e-:6e klas- i A lg... tlaarverqadering

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 7