te Oirlo Hierdoor roept de CoÖperatieve-Raiffeisen Boerenleenbank W.A. gevestigd te Oirlo haar leden op tot het bijwonen van de algemene vergadering die gehouden wordt op maandag 25 mei 1981 om 20.00 uur in Café Kuypers te Castenray. Verkorte agenda 1 Opening 2 Aanwijzing secretaris en stemopnemers 3 Notulen vorige vergadering Aanwijzing leden, belast met voorlopige vaststelling notulen 5 Balans en winst- en verliesrekening 1980 6 Wijziging statuten 7 Wijziging huishoudelijk reglement 8 Machtiging tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging 9 Bestuursverkiezing 10 Verkiezing Raad van Toezicht 12 Rondvraag 13 Sluiting De volledige agenda, de volledige tekst van de statutenwijziging en de wijziging van het huishoudelijk reglement alsmede de jaarreke ning 1980 liggen vanaf heden op het hoofd kantoor van de bank voor de leden ter inzage. Het Bestuur M.H. van der Sterren, voorzitter 11 Mededelingen Algemene vergadering van de Rabobank

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 12