ÖfiDERKÖUD BERMEN EK SLOTEN: OOK UW ZAAK In de uitgestrekte gemeente Ven- ray heeft de dienst gemeentewerken de zorg over niet minder dan 500 krn wegbermen. Het onderhoud daarvan vergt veel tijd en 'mankracht. De laatste tijd is het de gewoonte, dat na het maaien van de bermen het maalsel niet wordt verwijderd omdat dit met handkracht zou moeten gebeuren. Een nadeel van deze beheerswijze is wel, dat de begroeiing van de wegbermen lang zamerhand zwaarder wordt. De laatste tijd zijn enige ontwikke lingen op gang gekomen, welke het mogelijk maken het maalsel in d^ maalgang op te nemen. De ontwikke lingen op dd gehetd worden door de gemeente nauwlettend gevolgd ar\ zo dra tavoer.-ng hiervan financieel en technisch haalbaar rs, zsi de gemeente daartoe graag overgaan. Intussen heeft de gemeente, met name in het kanton Leunen en Heide diverse benrnsfoion opnieuw ender profiel oob.'acM zodat zij in goede staal verderen. Vanwege de zeer beperkte finan ces mogelijkheden is hel de ge meente helaas niet mogelijk het gehe le bestand aan berm sloten in optimale conditie !e houden. Per. zeer g*c!e invloed op het hand haven van een aanvaardbare kwaliteit van de be.rr ttoten kan wc-een uil- géoefend door de gebruikers van de !a-.dcrijen raast de gemeentelijke slo ten. Kwalde-tsscMerusigang is het ge volg van l>. v. het dichtplosgen en -rijden van de l^rmsiotc-n. Nu de '.ijJ weer aar-breek! dal men me! ploegen en ander zwaar mate riaal op landerijen en bouwland gaat werken, word! een dringend beroep gedaan op de belijders om niet le dicht langs de beimsloten te rijden of e keen. Hierdoor woden de hc-rm - floten ooleide'ijk dichtdrukt. Steeds vaker worden we ook ge confronteerd met het kapot-sproeiem van de bermen en slootkanten. Als men het onkruid wil bestrijden via besproeiing met een vergif i.s dat in zekere mate uw zaak. Het is echter verboden op deze wijze terloops de berm en de sloot kant mee te nemen. Dit is gemeen tegrond en de gemeente is verant woordelijk voor het onderhoud. Door het doodspuiten van de be- groeing vergroot u de kans op hst inkalven (dichtslibben) van de sloot, doordat er nu geen begroeiing is die ce slootkant stevigheid geeft. U zult begrijpen cal dit dooct-spui- ten nies toegestaan kan worden, ook al om de planten die groeien in berm cn slootkant te beschermen. Dit laatste is ook de reden w&arorn de gemeente pas na half juni de sloten en bermen volledig maait. Ook vuifverbranden in sloot of op de berm, is een jaarlijks terugkomend verschijnsel. Uit hei voorgaande zalf u al wel begrepen hebben dat dit niet is toegestaan in de sloot of bp de berm. En nu we het toch over voorjaars- v.e/krearnhuden op het .'and hebben laat lésndbouvvfoüe cf lege kunslmest- zakken niet op het land liggen. Deze leveren niet alleen een mineer fraai gezicht op. maar kunnen bij een beet je wind in de sloten terecht komen en verstopping van de watergangen veroorzaken. Ook ce veu-ngcn afrastering en herrnpslen mogen niet in de sloot gedeponeerd v.orden. Behalve dat verstopping op'/eedt iepen ook de maöimachiiïes hierop stuk. En bedenk wel dat hel opruimen van de troep >n voel gevallen zal ge beuren op kosten van de vervuiler en o e is doorgaans op ie sporen. PLOEGEN SPROEIEN AFVAL

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 5