I 9 mei j Fanf are - i 1b mei Oude rctmmi3sie 16 mei DJ8-v£etbal 16 mei SV DIS 21 mei Qudercommissie 24 mei DIS i 25 mei Rabc-bank Girlc Drumband 25-27 juli Meisjesgilde 27-31 juii Neisjesgilde 9 aug. jranf-drumfo 4-5-6-septFanf-drumband F anf-drumb SV, DIS yelpen DIS F anfare 3 okt. SV DIS 4 okt. Drumband DATA i Haalakker 32 tel Rondgang vlooienmarkt Deelname sclistsnconc. Oudrijzer-aktie 1e H,Communie H* Vormsel Kermis Deelname Peeltoerncoi Vierl, Oud-papier-aktie A- krijgt Duits gezoek Avond DIS-leicli'ng Openbare Vergadering DIS-dag i veetöal en korfbal Alg. Vergadering Zaai Kuypers Casfeenray Pclicfccerncoi Deelname DSV-festival öcndstcerncoi alle leden DIS-5 op toernooi Opluistering jeugdvierdaagse Vl.ecien-an tièkmarkt Aio, Jaarvergadering Zomerkamp Kern Deugdkamp C-taams Deelbame üflC-Ksrkrade Ulekendkamp 2e en 3e klas Kamp Bergen Ae-Se-öe klas Autccroasuedstrijden Zcmermuzietfessten Blcembcllenaktie Deelname Fed. Bondsccnc, 580 DORPS A GENOA 25 april i Fanfare-rdrumtand 25-20 opr. Fanfare j 2 mei DIS 3 mei Parcchie 9 mei Parcchie 9t/m 12 meiOorp DIS-vtatfca i DXS-korffcai QXS-voetbal F arif -druD?t 28 mei 31 mei 8 juni 8 juni 21 Juni 5 juli- 12-19 juli 25 juli i i - i 0 9 I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 12