0_R_P_S__-___I_N_F_0_ uit de dorpsraadvergadering van 24 apri In het dorpsradenoverleg is o0aaan de orde geweest de situatie m.b.t. het voortbestaan v.d. kleine basisschool in de gemeente. De huidige situatie zal t/m 1983 gehanC- haafd blijven, behalve voor de Vredepeel. Hier is men aangewezen op Merselo. Van de woningbouwvereniging kreeg de Dorpsraad het ver zoek om na te gaan of de ingeschrevenen nog steeds be langstelling hebben voor een woning in Oirlo. De wacht lijst blijkt nog erg groot (excl. de bejaardenwoningen) Reaktie ontvangen op het wel of niet plaatsen van adver tenties in 't Krentje van buiten Oirlo. Naar mening van de inzender moet het karakter van het dorpsblad blijven be staan. Verslag v.d. gemeente n.a.v. een bespreking v.d. werkgroep gemeenschapsruimte met weth. Mevr. Rutten-Thielen Door de Dorpsraad zijn brieven verstuurd naar het college van B en W met betrekking tot -slechte en gevaarlijke wegkanten -grensgeschil Oirloseheide -volkstuincomplex aan de Haalakker. Wat de volkstuintjes betreft is er momenteel te weinig belangstelling. Daarom hebben we de gemeente ver zocht deze en diverse andere mogelijkheden opnieuw te bekijken. We gaan er voorlopig vanuit dat er nog meer lief hebbers zijn voor een volkstuin c.q. gaan komen nu er op de Haalakker nog gebouwd gaat worden. Liefhebbers kun nen zich steeds melden bij een lid v.d. Dorpsraad, De groenaanplant is inmiddels aangeplant en kan er eventueel een groenbemester ingezaaid worden. Hinder v.d. bomen op het trottoir ondervinden ook in de bewoners v.d. Past. GerardsstraatWe moeten eerst het antwoord v.d. gemeente afwachten m.b.t, eenzelfde situatie in de Dep. Petersstraat, Met betrekking tot de gemeenschapsruimte zijn er twee mogelijke verbouwingsschetsen gemaakt en met de verschil lende verenigingen reeds nader bekeken. Een en ander zal met de gemeente nog nader: besproken worden,.- -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 3