^0^2=1=1=1=2=0====== richtingaanwijsborden komen bij "Be Uitfee l/ennen" gelóven we niet meer, voordat ze er werkelijk hangen» - Als we" de juridische kant""(bestemmingsplanwijziging uitbreidingsmogelijkheden, procedure e.d.) verder kort samen vatten, komt het hierop neer, dat het gebied tot NS. -spoor bij het komplan getrokken zal worden en d at hier uiteraard regels voor opgesteld zullen worden,- De procedure zal ongeveer 2 maanden in beslag nemen. Tenslottewerd van diverse kanten benadrukt en beves tigd het geheel "zu-cht" aan. te..kleden doo.r een zorgvuldige keuze van kleur en materiaal (welstandscommissie) en uiteraard aan goede groenaanplant DORPSRAAD OIRLO Op 9 april is er een b espreking v.d. gezarnneli jke dorpsra den en wethouder Schols over het aanzwengelen van een nieuwe bouwronde. In.dit kader heeft de woningbouwvereniging alle dorpsraden verzocht te inventariseren; hoe serieus de belang stelling nog is v.d. ingeschrevenen bij de Woningbouwvereni ging. l/oor Oirlo houdt dit in, dat wij bezig zijn alle 36 ingeschrevenen voor een huurwoning te benaderen om erachter te komen hoe groot de vraag naar huurwoningen in Oirlo n£ de huidige bouwronde zal zijn (36-2-8-1 25 U) Dorpsraad Oirlo VERVOLG BERICHT RI3VERENIGING "SPORT NA ARBEID" Uitslag springpeiccours PONYS 1e pr Martin Loonen -Goldy 2e pr Petra Verhoeven -Polly 3e pr UloUt Zanders -Pascal PAARDEN1 e pr üJilma Keijser's -Palletien 2e pr Trudy Vermazeren -Pandoer 3e pr 3ac Peters - Mar ja f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 8