D D R'P'S - I N F 0 Bespreking v.d. nieuwbouwplannen v.d. SaWeCo, d.d, 26 maart Aanwezig warpn afgevaardigden v.d. besturen van de SabJeCo; de LLTB Afd. Oirlo en de dorpsraad, de zaak voer der, wethouder Loonen (omdat weth. Schols verhinderd bleek) ir. Grootjans en mr,,Praats v.d. gemeente; de pers en een kleine twintig belangstellenden. De voor Oirlo belangrijkste punten - De nieuwbouw zal ongeveer op de plaats komen, waar nu de tuinbouwloods staat. Afmetingen - 36 m lang; 16 m plus 6 m laagbouw breed en 22 m hoog met op de silo een licht- kap van 4 m. Tijdens het gesprek werd, met name van gneentezijde gesteld dat men niet "100% gelukkig" was met de huidige plaats, maar dat men gezien de voorgeschiedenis de volle dige medewerking aan de plannen zal geven. - De bewoners in de buurt zullen, ondanks de grotere capaciteit, toch niet meer overlast dan tot nu- toe ontvan gen; geluids- en m-et name stof overlast zullen geringer zijn door betere voorzieningen. Met -de bewoners van de twc achterliggende panden is alles tot ieders tevredenheid apa-, doorgesproken. Zij zullen o.-a. een nieuwe toegangsweg, langs het l\!.S.-spoor krijgen, zodat ze steeds ongehinderd bij ihuizen kunnen komen. Anderen kunnen hier ook gebruik van maken of gewoon zoals voorheen over het SaWeCo—terrein rijden. .-..Door de grotere capaciteit neemt uiteraard ook het verkeer van en naar de SaUeCo toe. De aan- en d^voer zal voor 75 - 80 plaatsvinden via de WanssumsewegDe toe name v.h. vrachtverkeer in Oirlo-kom zal dus gelukkig beperkt blijven. Over het onderwerp verkeer werd nog een hele tijd doorgeborduurd zonder tot afdoende oplossingen te komen. Met name het laten vervallen v.d. afslag bij Castenray (toekomstige Rijksweg 73 zal het probleem waarschijnlijk niet oplossen, maar verschuiven( naar de afslag- bij Horst - oude provin ciale weg - Castenray - Oirlo). Zonder meer positief was het uit de mond van wet houder Loonen te horen, dat er een fietspad gepland is langs de Oirloseweg tot de bebouwde kom van Oirlo, maar dat het definitieve traject nto§ niet bepaald is en cèt he^ wachten is cp een subsidie. Dat er in december eindelijk - z O #.Z 0

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 7