O c =3 Hiermee willen wg de aandacht vestigen op het volgendes Er is een miaüay gereserveerd om de bejaarden te helpen de belastingeformulieren over 198C in te vullen. Deze hulp wordt verleend door een ambtenaar van de rijksbelastingen te Venlo. Op donderdag 19 maart is hiervoor gelegenheid te \/enray in het wijkgebouw "De Wiekslag" Nozartstraat 20a, Brükske, vanaf 14.CO uur U kunt zich opgeven? rechtstreeks bij de Clockert te Ven ray, tel. 04780 - 8 2996 of bij ondergetekende tel. 303 Bij opgave s.v.p. naam en adres opgeven. Maandag 16 maart a.s. kunnen alle kleuters, die in de loop van het schooljaar 1981 - 1982 vier jaar zijn of worden, opgegeven worden op de kleuterschool van 16.00 - 17.00 uur. Trouwboekje meebrengen s.v.p. De leidsters Jrg, .1.2.... Nr. 1.5. L_ 1 Datum dond.er.dag...5..maar.t.. 1 981 Bejaardenvereniging A. riaassen secr OPGAVE KLEUTERS Redaktie-adresHaaiakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur ■1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1