VERSLAG V «D. EERSTE BIJEENKOMST VAN GEGADIGDEN VOOR EEN VOLKSTUINTJE D. D* Ui OENSDAG 11 EEBR1981 .Hoewel er weinig personen aanwezig waxens was het toch een vruchtbaar gesprek, misschien juist daardoor Er werd wat gestoeid met het nog vage.völkstuintjesgegeven De belangrijkste punten .T.Het volkstuineomplex is j- 5500 m groot. De gemeente vraagt een jaarlijkse huur van~20 cent per' m2„' Er zullen paden aangelegd moeten worden (dus minder oppervlakte be schikbaar), er rullen wellicht algemene voorzieningen ge troffen moeten worden (b.v. een afbakening van percelen^ en/ of van het geheel gaas?))s. Daardoor zal de prijs per m variëren van 20 cent minimaal tot b.v, 40 cent maximaal. (Overigens bedragen de prijzen v,d. volkstuintjes .bij het Brükske s 180 75s~ en 200 m ƒ115,-). 2. Dit geheel wordt omzoomd door een qroenaanp.l.antdie varieert maar minimaal 4 8 m diep ise De gemeente wacht nog op de honorering van .een subsidieaanvraag bij. Staatsbosbeheer. Ze heeft op dit moment nog geen geld, Misschien kunnen de "volkstuiners" in samenwerking met de gemeente de aanplant en het onderhoud verzorgen en wellicht staat hier van ge- rneentezijde iets freganover 3. Alternatieven die misschien ingepast kunnen worden a, ravotvelrije voor de jeugd (zandheuvels -cross baan enz. b* volleybal veldje (gras) c„ hondentoilet (stukje met scherp.zand) d 4® Verder s a) deugdelijke afrastering aan buitenzijde «van het geheel, met'name aan spoörwegzijde (N.B. De N.S. is al bezig met een£frastering) b) Gezamenlijke berging voor gereedschap c) Gezamenlijke put/ installatie voor bereging d) Kavelgrootte b.v. 100 m ƒ30,- 2x100 e) Er is een voorlopige lijst van kanidaten aangelegd* Er zijn nog voldoende kabels be-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 10