BE3AARDENVERENIGING Onze jaarvergadering wordt gehouden op dinsdag 27 jan, liJe beginnen em 2 uur met kaarten. Daarna om 4 uur de ver gadering. Na de vergadering koffietafel. Gelegenheid tot het betalen v.d. contributie voor 1981, Nieuwe leden van harte welkom. Secretaris BEOAAR DE NGYfl NA STIÈK A.s. donderdag 22 jan. om half twee ritmische gymnas tiek en cm half drie bejaardengymnastiek Vrijdag 23 jan. werken alle volksdansers mee van 6-7 uur aan de inloopavond vd-, kleuter- en lagere school bij het project "Ons Dorp". Dit is ook bedoeld voor.de nieuwe groep van woensdagavond. DORPSRAAD OIRLO De dorpsraad vergadert insdag 27 janauri om 20.00 uur in de basisschool. MEDEDELING V.D. OUDERCOfWlISSIE Op donderdag 29 jan. is er een openbare vergadering v.d. oudercommissie om 20.00 uur in de basisschool, (sluiting 22.00 uur). Deze vergadering is toegankelijk voor alle ouders, die kinderen c.p de kleuter- of lagere school hebben. Agenda s 1. Communicatie tussen oudercommissie, team en school bestuur met de ouders. 2. Aktiviteiten die door de school georganiseerd wor den en de begeleiding hiervan (ook na schooltijd) 3. Het betrekken van terzake kundige krachten uit ons dorp bij het schoolgebeuren (ouderhulp) 4. De oudercommissie in haar hoedanigheid haar rech ten en plichten en de informatie naar buiten. 5. Rondvraag iedere donderdag vanIB- .11 'uur U BOFT ALS U VAN VIS HOUDT VISVERKDOP

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 13