O c J ZJ I ST. ANTONIUS - ABT De jaarlijkse feestvergadering van het Brrederschap St. Antomius-Ab wordt gehouden cp 14 januari om 19.tO uur in Zaal Rongen. Deze feestvsrgadering wordt ingezet door een zingende dienst vior de levende leden van het broederschap cm 18.30 uur. AGENDA 1. Opening door de Zeereerwaarde H. Pastoor - voorzitter v.h. Broederschap St. Antonius. 2. Notulen van de laatst gehouden jaarvergadering d.d. 17 jan. 1980. 3. Bespreking en vaststellen resultaat rekening 1980. 4. Rondvraag 5. Sluiting door de voorzitter. 6. Koffietafel VQ..r2< pastoor Buschman secr. Fr. Verstappen ALS U VAN EEN GEZELLIGE KAART-AV0ND EN EEN GOEDE VERZORGDE KOFFIE-TA. FEL WILT GENIETEN, KUNT U ZICH NOG OPGEVEN ALS LID BID PASTOOR BUSCHflAN OF FR. VERSTAPTEN VDDR 10 DAN. '1981 Jrg.1.2 Nr. ...1 Datum ....d.ond.eB1 BROEDERSCHAP Redaktie-adre8: Haalakker 32, Tel. 680 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur c ~o u u c c c O Lf) O CM O T> 0 •H 1 0 p 0 0 •H CL P p U "O -Q CO •H 0 0 rH U •O P P M 0 U O 0 CO O CL MIK ♦H

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1981 | | pagina 1