.Ja^. 1.4 f,abr> .LI/B, febr. Kleuterschool ■udste kleuters Lezing kindermis handeling Klasseavond ouders 9 9 f ebr f ebr Oudercommissie o Oud-papier Carnavalsbal I 3 6-7-8- juni DIS Kienen - .V o e t b a 11 o e r h o X 0 R P S A G E N D -A 1 Jan-. 't Kelderke Nieuwjaarsmatinee 3 jan. DIS .Nieuw Ja ar s i n s t u i f jan DIS-jeugd C-D-E Orientatietocht 5 jan. Carnavalsber Bonte Avond 8 Basisschool klas 5 Klasseavond .ouders 10 jan. LVB Oaarvergadering 11 jan. DIS J Dropping senioren jan., Basisschool klas 3" Kiassë'avond ouders ■o tg jan. Basisstiheol klas 4 - Klasseavond ouders 17 .jan» Basisschool klas 2 r. - Klasseavond ouders jan. Carnavals-ver. - Prinsenbal - 22 jan. Basisschool klas 6 Klasseaivonpl ouders 24 j an Basisschool klas 1 Klasseavond euders 25 jan. Dis-Korfbal Filmavond pup/asp 27 jan. 11 Kelderde P.ras t.a t iel pop 31 jan. Kleuterschool Klasseavond ouders j Oagste. ..k 1 e u-te r s 2 febr Aldewieverbal 't Kelderke 17-18-19 febr. CARNAVAL 29 februari- DIS 23 maart tKeldepke 13 april 't Kelderke F ietstt^ientatie tocht Zomerfeesten T - - - *r fü.1 n - -f' 'T* 'T "t fjg- - «T J i MC ------ - 1 'm j a. -Lv - - f f - - 1 !V - r\r.' - TT' w ••at y; p - - .f -X*- 5 1 p. j - - - - •- i t i j J u. 7 .i X t *«M - J Ai i V 1 Vi ij 4 1 1 fc v 1 -*- -- - - - Carnavalsber f i - -- i. Ml I J -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 13