N ft T I O NA L E KCJLLEKTE GEEST E L I 3 K GEHANDICAPTEN Do nationale kollekte voor goostclijk gehandicapten wordt dit jaar gehouden in do woek'van 22 tot 27 oktober, Zij horon er bij Dat is de slagzin waarmee dit jaar-de na tionale kollekte zich aan het publiek presenteert. Honderden kolloktanten zijn er in deze week in Noord-Lim burg weer op pad om een bijdrage te vragen tot steun voor onze gehandicapten medemensen. De kcllektant gaat op pad omdat hij er zich van bowust is, dat er mensen.dijn dic.de steun van do gezonde mensen no dig hebbon. Zij vragen U namens hen of U bereid bent mede te helpen om moerlevensvreugde te brengen, bij die menson die onze hulp bijzonder nodig hebben# Van de opbrengst van do kolloktc kunnen wij 45>o in de af deling houden, I-n het rayon Venray hebben we oon zeer -aktieve vereniging voor het zorgenkind. Zeer veel aktivitciten werden er elk jaar ondernomen voor de zorgenkinderen en hun gezinnen, Om deze aktivitciten te kunnen blijven ondernemen zal de steun van allen nodig zijn on blijven, öok landelijk wordt or veel gedaan om het let van de gehandicapten te verbete ren, Het bestuur vertrouwt er ook op dat wc dit jaar even als andore jaren woer een kollekte gaan krijgen met een hoge opbrengst tot welzijn van ónze gehandicapten medemen sen, Vorig jaar was de landelijke opbrengst ruim 4 miljoen gulden. Het rgyon Vonray had een opbrengst Oan bijna 12,000 gulden Nochtmcn onverhoopt de kcllektant mislopen, dan kan men zijn bijdrage nog storten cp gironummer 11.22.222 t.n.v. Nationale kollekte geestelijk gehandicap ten te Utrecht. Zondagmorgen j,l, in de kerk 3. LGONEN, H00GRIEGR0EKUJEG, 0IRL0 BRUINE 0PV0UU8ARE PARAPLU

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 9