i'jetigo St.Ann? o bcscrxja?nt Bij het orrkledon bemerkte Gurrit Voormans dat hij ailos bij zich had, behalve zijn vootbalschoonon. In "ijltempo" wordon die cpgohaald, en not voor do rust was Gorrit dan ook present. Hot stond toon al 3-0 voor St.Anna. Allo actours haddon erg vool mooito met do gladdo wei, maar St.Anna hot minsto. Na do thoc herrvond Oirlo zich on drukte St.Anna torug. Een erg mooio goal maakto ttaïis Spoo, door öon vuorzet van rochts inoens in to knallon. Er"doden zich voor boido doelen nog hachelijke situaties vcror, maar hot bloof bij 3-3.' Do Oirlosc doolpunten worden gtmaakt door H.Kustcrs en H.Spco 2x. Zatordag tcgon Plucrlo, voel succes!! 'S.V. D. I «S. SENIOREN UITSLAGEN s D.I.S. 1 - doldorslo 1 ^vrjondsch) 3 - 1 Bij vlagon oen rcdolijko wedstrijd met soms mooio aanval- lon en con prachtigo 0drcpM-goal* vah 3os Vorstocgcn in do slotfase.Bij iots te woinig licht violon de oen klasse hoger spolondo rood-wittcn wat togen; PROGRAMMA VOOR ZONDAG A.S. 11.00 Maorlo 2 - DIS 1 schoidsr. P.v.d.brandt 11.00 Gcystoron 2 - DIS 2 schoidsr. J.v.d.Hcuvol - .DIS 3 wodstrijdi. UJoll - DIS 4 schoidsr. M.W. Janssen 11*00 BW 4 - DIS 5 wodstrijdi. Blittcrswijek DIS 1 dient attont do gcholo wedstrijd het initiatiof to houden, £odat *hct «laag geklasso'ordc Floorlo niot voor een vorrassj.no kan znrnnn. DIG 2 t'achi cc{, lastige wedstrijd; maar toch bulcr.gcijko 11.00 E.UI.C. 4 10.30 Leunon 7

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 5