MEDEDELINGEN De Ouderc«mmissie vergadert op dinsdag 23 okt«bor om 20.00 uur- in de basisschool. 2« Notulen vorige vergadering. 3. Ingekomen stukken 4. Ouderavond 5e Sinterklaas 6. Kerstmis/gezinsmissen 7. :0ud-papier 8. Rondvraag 9. Sluiting. Vanavond hebben uc geen hordo in verband mot de Volgende Week donderdag 25 rktober hebbon ujo weer nor maal horde cm half zeven. Tot dan, en nog een prettige vakantie, Kerkkoor repetitiG Maandagavond om 20.00 uur in do Ke*k. Hot weekend 27 cn 28 oktober viering Hoogfieost van Allerhoiligonc Deze lüoek Gezinsbijdrage. AGENDA 1Oponing. herfstvakantie. WELPEN NIEUWS De Leidsters Oudercommi

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 3