IIMfGrU-lATIE AVONü FAN FaHl uG'N5 GErlüEGEN" In verband mot do voorboroiding on indolino van hot komen de jaar voor opleiding leerlingen bij onzo fanfaro on of drumband, alsmede de voorbereidende oploiding (i.V.M. ep- leiding) welke via do Muziokschool to Vonray zal goschio— den, on mogolijk in Oirlo gehouden zal worden, wil hot Be stuur van Fanfaro "Ons Genoegen" hierover oen voorlichtings avond beleggen, welke gehouden zal worden op vrijdag 19 oktober a.s, in caf£ Marjac, Aanvang ca half 10 na do repetitie van do fanfare. Ouders van leerlingen en ook oventuoel tookomstige loor- lingon, wolko belangstelling hobben in do cpleiding voor muzikant bij onzo fanfare of drumband, worden uitgenodigd op dezo voorlichtings-Informatie avond, waar vragen on suggostios naar voren kunnen worden gebracht, welke vor— band houden met de oploiding I.V.M, of Hafa opleiding, alsmede vragen on of suggostios aangaando onzo fanfaro en drumband, Uitdrukkolijk wordt vormold, dat deze avond toogankeli.ik is voor eenieder (ook oudere personen) wclko belangstel ling hebben voor oploiding of muzikant bij onzo fanfare. Het Bestuur vorwacht oen groto belangstelling van do ouders van leerlingen,en toekomstige leerlingen voor het komende cursusjaar 1580, Komt U alvast gorust tijdons do repotitio van de fanfare wclko om half acht bogint CHAMPIGNONS M. MADOU, VENRAYSEUEG 140, CASTENRAY. TEL, 629 9 Hot Bostuur, KOOP

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 9