gaand .is het mogelijk ever co-i fix-iet ai jaren oe aan schaf over te gaan0 Zolang willen en kunnen we riet meer wachten* Daarom zullen er dit soizocn enkele akti.es worden gcheikj deno Dit seizoen staat er ook weer een "Bonte Avond" cp het programma0 De algehele leiding berust bij Theo Hendriks0 Heeft U suggesties Lf wilt IJ- meedoen, neem dan kontakt met hem cp, tel& 662e Dit jaar hebben zich tuce leden bedankte Daarom deze oproep aan alle huwbare en qehuwde mannon van Oirlo wordt Raadslid!! - Hooft U interossc, neem-kontakt op rnet"C(5n van do bestuursleden tol. ,671 - 581 - 389 of kom dinsdag avond 16 oktobor naar Marjac alwaar om 20e30 uur een raadsledonvcrgadoring bogint0 - Raadslid zijn betekent meer dan Vastelaovend vie ren namelijk iots doen voor de Oirloso gemeenschap. Het Bestuur. K.M.G. MIEUSS 8 november De Aposnootjos 16 en 30 oktober 13 november Mengelmoes s 14 en 28 oktober "1-1 -rlin/crmtrer Leidstorsver.gadering cp-5 november a.s. Alle loidstors maandac 15 oktober om 19.15 uur bij movrouw van Liercp. Dlubdata j De Lachobekjos s 11 en 25 oktobor De Leiding. j iV - -• 1 s - - - - 4>

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 8