FANFARE - DRUMBAND "ONS GENOEGEN" UNIFQRMENFDNDS "ONS GENOEGEN" Zatordag 6 oktcbor j.l. bracht ccn delogatie van Bestuur en leden een bezook aan de Uniförmenshow tG, Vught, wëJko verzorgd werd deor dc firma Pisa uit Eindhoven. Uit dc getoonde Uniformen bleek dat wol oen keu io gemaakt kan worden voor een uniform voor onzo vereniging. Bij een nadere informatio, wat betreft de kostprijs, bleek ons, dat wij onze bogroting aan de lage kant hebben gehou den, doch definitief kan hierover mededeling worden gedaan bij do definitieve aankoop wat binnon afzienbare tijd zal plaatsvinden. -j Onderstaand dc stand welke dank zij enkele milde gevers wcorom oen vorhoging vertoont Stand por 26 september bodraagt 41.368.59 OHM Hoex Oos^rum gift 200.00 OML Beckers V7enray gift 25.00 fa M.O.B.A. B\J Barnovold Uniform 450.00 NN te Oirlo Uniform - - 450,00 Stand per 10 oktober 42.*493.59 Aan do milde govcrs onze hartelijke dank voor hun bijdrage Moge do ontbrekende middelen spoedig volgon. Giften op bankrekening 1387.00.125 t.n.v. Uniformenfonds. Het Bestuur. FANFARE "ONS GENOEGEN" De wekelijkse repetitie zal voortaan beginnen om half acht. In verband met de voorbereiding voor het concours te St. Mi chielsgestel op 25 november a.s. worden alle leden verzocht do repetities bij te wenen, zodat do deolnamc aan het con cours een succos zal kunnen wordon. Op do medewerking van alle loden wordt gcrokond. Hot Bestuur. t I t*

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 6