MEDEDELINGEN VAN DL JASISSCHOOL - UJillDn do oudors van onze kinderen, dio tot nu too ver- i zuimd hobbon hot totale bedrag voor het schoolfonds Lvcr to maken, alsnog hun bijdrage storton .op rekoningnummer 1387.04.376 bij do Rabo-bank Girlo ton name van"School- fonds Oirlo". Bij voorbaat onzo hartolijko dank. De Girlüso kleuter- en -basisschool zal morgenavond zijn poor ten wijd geopend hebben voor iedereen, want tussen h§lf zes en half acht is er open huis, waar do kinderon met hun ouders en alle belangstellenden vrij kunnen inlopon. De kindoren hebben hun eigen ideeën tentoongesteld in alle klassen, (hun werkstukken, collages en knipsels," handenar- beidwerkjos, verslagen, opstellen, interviews, zelfgemaakto foto's)c Zij tonen allen wat hun'de afgelopen twee woken in het schoolgebeuren voornamclijk hoeft boziggohoudene Twee weken lang zijn do kinderen geconfronteord met 'allerlei facetten van het dierenleven thuis, op de boorderij on in de natuur* Alles SDoeldc zich af rond het thema werelddierendag0 Do kleuters gingen por paard en wagen naar do boer om de big gen te voeren; de. basisschoolleerlingen gingen gedeeltelijk naar het dierenasiel kijken; stroopten met .volledige klassen vele soorten boerderijon af in Oirlo: pluimvocbodrijvenvee bedrijven en varkqnsfokbedrijvenEnthousiast werd door do boer als bedrijfsleider do kinderon alles uitgelogde Dus s" DE j<INDEREN GINGEN TWEE UEKEN DE BOER OP. Ook kwam do boerin de klas in0 Enkelo boerinnon kwamen een demonstratie geven hoe ze vroeger boter karndon en kwamen spinnen op een spinnowiol. Zelfs de kindoren probeerden het om even te karnen cf te spinnen. Er werd les gegeven door oen dierenarts uit Vonray, die vertelde ovor de verzorging van dieren, wanndbr ze gezond en ziek zijn. De oudste leer lingen werden bij de Oirlose jachthut geconfronteerd met oen domönsttatic"jagon"op wild door twoe Oirlose j'agors, tor- wi«ji een 70-j'arigo jager op school kwam vortellcn. Ook de be scherming van' dioren thuis en in het wild- stond' centraal. Rorgonmiddag zullen alle Oirlose schoolkinderen tesamon een stuif^os-in middag zelf opvoeron, die door mensen van do Onder wijs Bogeleidings Dienst op beoldband (video) wordt opgenomen. Morgenavond zal op de school via de televisie de-zo middag wor den uitgezondon0 - - IN OIRDO OPEN HUIS"' KllEUTER-BASISSCHQQL i 11 q j

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 4